Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÐÁÑÁÓÊÅÕÇ 9 ÍÏÅÌÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.660 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÂÅÍÔÅÔÁ ÊÁÉ ÅÑÙÔÉÊÁ ÐÁÈÇ

ðßóù áðü ôç
äïëïöïíßá
óôç ÆÜêõíèï
Åíþðéïí ôïõ Ìéêôïý Ïñêùôïý Äéêáóôçñßïõ ôçò
ÐÜôñáò, ïé äõï êáôçãïñïýìåíïé ãéá ôï èÜíáôï
ôïõ Ãéþñãïõ Óáñáêßíç, ôï 2017 - Ðïéá ãåãïíüôá
Ýíùóáí ìïéñáßá ôéò æùÝò ôñéþí ïéêïãåíåéþí…
ÓÅË.3

ÓÔÇÍ ÐÁÔÑÁ ÃÉÁ ÔÇ ÃÉÏÑÔÇ ÔÏÕ ÐÏËÉÏÕ×ÏÕ
Ï ÐÑÏÅÄÑÏÓ ÔÇÓ ÍÄ ÊÕÑÉÁÊÏÓ ÌÇÔÓÏÔÁÊÇÓ
ÓÅË.2

ÐÁÔÑÁ: ÔÑÉÙÑÇ ÓÔÁÓÇ ÅÑÃÁÓÉÁÓ ÔÙÍ ÄÁÓÊÁËÙÍ
ÌÅ ÊÕÑÉÏ ÁÉÔÇÌÁ ÔÏÕÓ ÌÏÍÉÌÏÕÓ ÄÉÏÑÉÓÌÏÕÓ

ÓÅË. 2

ÃÉÁÔÉ ÄÅÍ ÊÁÔÅÈÅÓÅ ÅÌÐÑÏÈÅÓÌÁ ÐÑÏÔÁÓÅÉÓ
Ç ÄÉÏÉÊÇÓÇ ÔÏÕ ÅÑÃÁÔÉÊÏÕ ÊÅÍÔÑÏÕ ÐÁÔÑÁÓ
ÓÅË. 2

ÐÉÁÍÅÉ ËÉÌÁÍÉ ÁÕÑÉÏ ÔÏ ÊÑÏÕÁÆÉÅÑÏÐËÏÉÏ
«ÁÑÔÁÍÉÁ» ÌÅ ÐÁÍÙ ÁÐÏ 1.000 ÔÏÕÑÉÓÔÅÓ
ÓÅË.5

Á×ÁÚÁ: Å×ÏÕÍ ×ÁÈÅÉ 26 ÌÅÔÑÁ ÐÁÑÁËÉÁÓ
ÁÐÏ ÌÏÍÏÄÅÍÄÑÉ ÅÙÓ ÁËÉÓÓÏ ÊÁÉ ÍÉÖÏÑÅÚÊÁ
Ιδιαίτερα έντονο είναι το φαινόµενο της
διάβρωσης στη δυτική Αχαΐα και τις δυτικές περιοχές του δήµου Πατρέων όπως
το Μονοδένδρι, τα Βραχνέικα, τα Τσουκαλαίικα, τα Νιφορέικα, το Καλαµάκι και
ο Αλισσός, λόγω του αµµώδους εδάφους
των ακτών.
Μάλιστα σε ορισµένες περιοχές από το
1965 χάθηκαν µέχρι και 26 µέτρα παραλίας. Ο δε ποταµός Πείρος έχει ήδη χάσει
100 µέτρα από το πλάτος στις εκβολές
του. Από τη µελέτη που ξεκίνησε από το
2007, προκύπτουν ανεξέλεγκτες επιχωµατώσεις µε ακατάλληλα υλικά, έργα που
εξυπηρετούν άσχετες λειτουργίες και προ-

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

καλούν πρόβληµα στην ακτογραµµή, παράνοµοι εξώστες επιχειρήσεων εστίασης
πάνω στον Αιγιαλό, παραλιακοί δρόµοι
κατασκευασµένοι πάνω στον Αιγιαλό, ακατάλληλα τοιχία προστασίας οικοπέδων κ.α.
Πρόσφατα, παρουσιάστηκε η µελέτη
αντιµετώπισης της διάβρωσης των ακτών.
Συγκεκριµένα, θα χρειαστούν µέσα στα
επόµενα χρόνια λιµενικά έργα προϋπολογισµού 23,6 εκατ. Ευρώ. Αναλυτικά, το
κόστος για τις παρεµβάσεις προστασίας
στα Βραχναίικα, Τσουκαλέικα, Μονοδένδρι ανέρχεται στα 15,8 ευρώ, για το τµήµα
Νιφορέικα, Καλαµάκι 5,7 ευρώ και για τον
Αλισσό 2,1 ευρώ.