Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

15oC, 12:00

19oC, 20:00

15oC - Υγρασία 47%-91% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-2 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:17 - Δύση ηλίου: 17:29

€0.80

Ï êáèÝíáò Ý÷åé ôçí ôéìÞ ôïõ, éó÷ýåé ìüíïí óôçí áãïñÜ
H χθεσινή κινητοποίηση των ταξιτζήδων (και στην Κέρκυρα) είχε ως αφορμή μιαν αντιδικία ανάμεσα στο συνδικάτο και μιας νεοφυούς επιχείρησης παροχής ανάλογων υπηρεσιών, στην Αθήνα. Τον κατάλογο των δημοσίων ακινήτων, που παραχωρούνται στο Υπερταμείο προς αξιοποίηση, έδωσε στη δημοσιότητα η Λαϊκή Ενότητα. Τα δυο αυτά γεγονότα της επικαιρότητας έχουν κοινή βάση. Αναφέρονται στην αντιπαράθεση
παλιών και νέων ηθών στην οικονομία, που προϋποθέτουν διαφορετική ηθική και πολιτική αντιμετώπιση. Η νεοφιλελεύθερη πεποίθηση ότι δηλ.
όλα είναι αξίες αγοραίες ενδυναμώνεται από τις εφαρμογές της νέας τεχνολογίας, που μπορεί να αποτυπώσει ακριβώς το κατά κεφαλήν. Να το
κάνει γρήγορα και μάλιστα ανοίγοντας ολόκληρη τη βεντάλια (βάση δεδομένων) των προσφερομένων υπηρεσιών και προϊόντων. 3 >>

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4764

ΤΑ ΑΠΟΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕ ΚΑΙ ΤΑ ΕΔΩΣΕ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ Η ΛΑ.Ε.

Ç ëßóôá ìå ôá êåñêõñáúêÜ áêßíçôá
Όλες οι εγγραφές
που περιλαμβάνονται
στα ΦΕΚ
του Ιουνίου 2018
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Την πλήρη λίστα
των ακινήτων με τοποθεσία και
περιγραφή, έδωσε χθες στη δημοσιότητα ο Στέφανος Σαμοΐλης, στέλεχος της ΛΑ.Ε. Κέρκυρας. Τα ακίνητα αυτά αποκωδικοποιήθηκαν βάσει των
ΚΑΕΚ που περιέχει η λίστα του
Υπουργείου Οικονομικών. Σύμφωνα με την απόφαση, 147 ακίνητα της Κέρκυρας μεταβιβάζονται στην ΕΤΑΔ Α.Ε., θυγατρική του Υπερταμείου.
Ο επικεφαλής της Οργάνωσης της Λα.Ε. στην Κέρκυρα, πρ. βουλευτής, Στ. Σαμοΐλης, κραδαίνει τις λίστες με τα παραχωρητέα α-

Óõãêåíôñþóåéò
êáôïßêùí êáé
óõìâïëéêïß
áðïêëåéóìïß
äñüìùí ãéá ôá
óêïõðßäéá ÷èåò,
óå Êáíüíé êáé
Á÷áñÜâç 4 >>
Óôç ÂïõëÞ (îáíÜ) ôï
êëåéóôü Áñ÷áéïëïãéêü
Ìïõóåßï áð’ ôçí
¼ëãá ÊåöáëïãéÜííç

κίνητα, κατά τη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

8&9 >>

Ôá áðïôåëÝóìáôá óôéò åêëïãÝò ôùí êáèçãçôþí
ÌáèçôÝò ôïõ Erasmus+
óôï Ìïõóåßï Êáðïäßóôñéá

7 >>

3 >>

Ôï Ãëõêüóðéôï
ôïõ ðáñáìõèéïý
ôùí ×Üíóåë êáé
ÃêñÝôåë, áíÜìåóá
óå Ãáñäßêé &
×áëéêïýíá! 13 >>



Τελευταία νέα από την εφημερίδα