Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική | Nocumu
Νοεμβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη ciolKn εςημερίδα Διακηρυ ευν.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
«Τίτλοι τέλουs»
για το νόμο Κατσέλη
από παλιά
και νέα χρέη
Πως θα αντικατασταθεί
Την κατάργηση του
νόμου Κατσέλη, και
Την αντικατάστασή
του από ένα νέο πλαί.
σιο, Υια το οποίο όμως
δεν θέλησε να δώσει
λεπτομέρειες, προανήγγειλε τη Τρίτη ο
αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας κ. Γ.
Δραγασάκης. Ο υπουργός σημείωσε πος
υπάρχει πολιτική βού.
παρελθόν στο τέλος
του έτους. Μάλιστα, η
ανάγκη των τραπεζών
να τακτοποιήσουν τ
χιστα τις εκκρεμότη
τες με τα μη
εξυπηρετούμενα δά
νεια, ώστε να μην αντι.
μετωπίσουν πρόβλημα
με την κεφαλαιακή
τους επάρκεια επτά
Χυνε τις διαδικασίες
και οριστικοποίησε την
κατάργηση του Νόμου,
Πάντως, ως αυτή
στιΥμή, η στρατηγική
της κυβέρνησης για το
διάδοχο μοντέλο, είναι
Μπορεί οι ληξιπρό.
θεσμες οφειλές των
επιχειρήσεων να καταρρίπτουν το ένα
εκόρ μετά το άλλο
εχοντας εκτιναχθεί
τα 102,6
πτεμβρίου
Σύμφωνα με κυβερ.
νητικούς κύκλους,
αυτή τη στιγμή βρίσκε
ται σε εξέλιξη συζήΑπτά στοιχεία
ηση για προστασια
της πρώτης κατοικίας,
Αυτό όμως δεν φαίνε
ται αρκετό Υια την
την επίδραση των αλ
λαγών που ενσωματώ
θηκαν για την
άμεση και αποφασι. υπό διαμόρφωση τηση μεταξύ του αποτροτή από το«Ka
στική προστασία της καθώς, καθοριστικό οικονομικού επιτε- ταφύγιο» του νόμου
των στρατηγικά κακοον τ
μας ρε
συνέχεια στην 11
πρώτης κατοικίας του.
ρόλο θα έχουν τα απο.
τελέσματα
λείου και των τραπεζών για το νέο πλαίσιο
πληρωτών
γεβαίως, Νόμουτάρ
τρο ο ουήσει ό
προπου
προστασίας n paraaa
ταπόκρισης τω τηςαν
s τ s
γηση του Νόμου Κα. τροποποιήσεις
και για την παράταση
με Πο σφιχτούς όρους
ταπόκρισης των δανει
ετήλθαν το περασμένο
ληπτών
4πα ox s
εξασφαλίζει
προσυμφωνηθεί με καλοκαίρι στο νόμο του νόμου Κατσέλη. προτάσε ις των τραπε.
δανειστέςκαι Κατσέλη και ειδικά την Εντούτοις, όπως επι- ζών για ρυθμίσεις κόκ
από αλλεπάλλη. άρση του τραπεζικού σημαίνουν, τίποτα δεν κινων δανείων με
λες παρατάσεις απορρήτου που τέθηκε μπορεί να προδικαστεί παράλληλη απόσυρση
συνέχεια στην 10
n Kapta
έπρεπε να αποτελέσει
σε ισχύ από τις 15 Σεαν δεν κατατεθούν
όλες οι συναλ.
Μια σειρά από ση
μαντικές παροχες
μπορούν να εξασφαλί
ζουν οι άνεργοι μέσω
της ενεργοποίηση και
της ανανεωσης της
κάρτας ανεργίας
των 300 ευρώ
Σελίδα 9