Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 7 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27166
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
www.dimoprasion.gr
σταΥονας Υια τις
συνταςεις
μεσιτες και εμΠοροι αΠο το
κοσκι
νο της ΑΑΔΕ
ομης στο θέμα των συντάξεων, που θα
συνδυάζει την τήρηση των συμφωνηθε
περισσοτέρη αναγκη, στο πΛαι σιο των
φρασαν σήμερα (σ.σ. Τρίτη) πηγές της
φορέων ο Διοικητής της ΑΑΔΕ
συνάντ
τον ειχε μαζι τους, προκειμ
ου χρήμ
μα, δύο ημέρες πριν από την
22NJA
αυτόν
εποπτε υονται για
Αν Υυρίζε ο χρονος
πισω: Υπερ της
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
τήριο Ελλάδος (Ο.Ε.Ε.), ο Σύνδε
ΠΛΕΙΟΨηφια των
Πολιτών
νιών (ΣΕΒ.), η Κεντρικ
Επιμελητηρίο)
Ελλάδο
(Κ.Ε.Ε.Ε.), η Γενική Συνομοσπονδί
ρων Ελλάδος (Γ.ΣΕ. B.EE.), η Ελ
θα τάσσονταν υπέρ της παQαμονής στην
οριες σχετικα με
1 φο.
ρείς θα πρέπει να ενημερωσουν τα μέλη
χαι Επιχειρηματικότητας (ΕΣ.Ε.Ε.), ο
Σύνδεσμος Εισαγωγέων Αντιπροσώπων
Αυτοχινήτων χαι Δικύκλων (ΣΕ.Α.Α.), ο
Σύνδεσμος Εμπόρων Εισαγωγέων Αυτου
νήτων Ελλάδος (Σ.Ε.Ε.Α.Ε), η Ομοσπον
δία Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Ελλά
δημοψήφισμα, καθώς οι ψηφοφόροι στις
περιοχές όπου επιχράτησε με διαφορά η
Qάσουν από το κόσκινο της Ανεξάρτητης
Άρχής Αημοσίων Εσόδων χατά τους ε
που έχουν δοθεί για τ
τ!ατεια υπεQ της αποχώρησης εχουν
αλλάξει γνώμη, Χατέδειξε δημοσκόπηση
της Survation που διενέργήθηκε για το
σει από το 2019 για το ξέπλυμα χQήμα.
την αποστολή κλιμακίων
πρεσωπο τους ο οποίος
θα συνεργάζεται και θα επικοινωνεί με
θα συμβάλε
υπαλλήλων και η ΑΑΛΕ. Ακόμη θα
πει να ορίσουν ε
δος (Ο.Μ.ΑΣΕ.), η Πανελλήνια Ομ
ταδόθηκε τη
σπονδία Βιοτεχνών Αργυροχρυσοχόων.
Δευτέρα.
τεύονται από την Ανεξάρτητη
Κοσμηματο
Αρτο Δημόσιων Εσο αν για SAOA μαχη
τους αρήτησεςυπαλλήλοντοο ποις των
γοπωλών ματείο Α.Κα2. TTAzil2
πωλών, Ωρολο
(Π.Ο.ΒΑ.ΚΩ.)TTI
Ηστη 1 ητων
στήριξη των ΜμΕ
απο τους εκπροσωπους των
και της υΥιους
επιχειρηματικοτητας
πρωτες στην ατζέντα
του Υπουργείο
Οικονομίας
Απόφαση Βόμβα ΣτΕ: ΕΝΦΙΑ Υια ακίνητα που δεν είναι
ηατρευτικοι χωροι
λα τα ακίνητα των 100
δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα α
κίνητα των Πατριαρχικών και Σταυροπη
γιακών Ιερών Μονών, χαθώς και των 1ε
συγκεκριμένη Μονή, το 2015 είχε
προσφύγει στο ΣτΕ χαι ζητούσε να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικός χαι αντίθετος
Διχαιωμάτω
42232013
εκείνο που προέβλεπε ότι
οποία χρησιμοποιούνται εκτός των λυτ!ευτικών θσησκευτικών και κοινωφελών
σκοπών, ανεξάρτητα εάν αυτά ανήκ
υ Ανθρώπου (ΕΣΔΑ) ο ν
στημενι ΠατραχεΕποχεύνται να το
της Ελλάδος, που δεν χρη
σιμοποι
Εκκλησία της Ελλάδος ή στο Οι
έξοδος της χώQας από τα μνημόνια
οουμενικό Πατ!ιαQχείο, υποχρεούνται να
ούνται για την εχ
Ενιαίο Φόρο
ξανόμενη αβεβαιότητα και ένταση σε
πολλά σημεία του κόσμου. AxQ1βώς για
αυτό η έξοδος από τα μνημόνια έχει την
έννοια ενός πα!αθύρου ευκαιρίας για ό.
λους, χυβέ!νηση και κοινωνία, ώστε να
σχεδιάσουμε το μέλλον μας σε πιο σταθε
ρες βάσεις, ανέφε!ε ο αντιπρόεδρος της
κυβέ!νησης και υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης Γιάννης Δ!αγασάκης, ξε
κινήτων (ΕΝΦΙΑ), exQlve η Ολομέλεια
του Συμβουλίου της Επικρατείας
11ρωτευουσα καινοτομιας 2018
Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας
με την υπ' αριθμ. 23182108 απόφασή
απέρριψαν με ισχυρή πλειοψηφία
(υπιΟξαν 3 μειοΙηφίες), την αίτηση της
Σταυροπηγιακής Μονης της Αγιας Ανα
σα Καινοτομίας 2018», ανακηQux®ηκε η Αθήνα πQ1ν από λίγο
από την Ευ!ωπαικη Επιτροπή, σε ειδικη τελετη στη Λισαβόνα Πρόκειται για μια από
τις πιο σημαντικές διακρίσεις για την ιστορία της. Το β!αβείο, που το παρέλαβε ο δή
μα!χος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης συνοδεύεται και από οικονομικό έπαθλο ύψους ε
στασίας Φαρμακολύτριας Χαλια διχής
εν λόγω Ιερά Μονή χλήθηχε να καταάλλει για το οικονομικό
ος εκατομμυ!1ου ευρω
ματισμού του υπου!γείου, μαζί με τον α.
ΦΙΑ ύψους 259.395 ευρώ και ζήτησε από
Οικονομικων τον επαναδιορισμό του ΕΝ
γείο δεν απάντησε και έτσι προσέφυγε
Η διάκριση αυτή, επιβραβεύει ευρωπαϊκές πόλεις που παράγουν και εφαρμόζουν και
για τη βελτίωση της καθημερινότητας τον πολιτών. Συγκεκριμένα, απε
θύνεται σε πόλεις που αξιοποιούν την Χαινοτομια για να βελτιωσουν την ανθεχτικότητα
αρμόδια
Αναπτυξης Στε!γιο Πιτσώρλα χαι τον υ
φυπου07ό Οικονομίας και Ανάπτυξης
ΦΙΑ για τα ακίνητά της, αλλά το υπονοκαι βιωσιμότητά τους και να προσφέρουν
Στάθη Γιαννακίδη χαι τους γενιχου
ς και
που συμβάλλουν στη δημιουργία δυναμικών χαινοτόμων οικοσυστημάτων και συνεργάζο
ς πολίτες στη λήψη αποφάσεων και την υλοπ
που07ειον
Το βραβεί
οσαν μαζί με την Αθήνα, η Τουλουζη (Γαλλία), το Αμ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα