Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη Τετάρτη
Νοεμβρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη cioiKn CGnjlepita Διακηρυ ευν.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
τονασδοκαι Νέο τοπίο σε εισφορές και
mama ασφάλιση των επαγγελατιών
η επιδότηση
εισφορών
| Εντελώς νέο τοιο επαγγελματίες και αυ
στην ασφάλιση των τοαπασχολούμενους
Ταυτόχρονα, εισάγεται με ξεκάθαρη διαδι.
κασία η δυνατότητα
επαγ.
γεΝατιών, των αυτοα.
Πασχολούμενων και
πολυαναμενόμενο λισμένων να καταβάλ.
υπουρ
Με 37 άρθρα το σχέωνα με το "ΕΘΝΟΣ",
γείου Εργασίας.
θελήσουν υψηλότερες
εισφορές με μία αίτησή
αυτό να αντανακλαστεί
μπαίνουν οι εξαγγε- κατατίθεται στη Βουλή και στον υπολογισμό υπό ονται ή θαυπαγον- στη μηνιαία εισφορ
. Τσίπρα για τα επι
επιδοτήσεις. Τη στοτικης
τους σύνταξης. Τα ελά.
ταν, σύμφωναμε τις γε.
νικές,, ή
σύνταξης δεν μπορεί ν
μειώνει τα ασφάλιστρα
ειδικές,
κύριας σύνταξης, επι. χιστα ασφάλιστρα πα. καταστατικές διατά- υπολείπεται
υρικής και εφάπαξ
ραμένουν ως έχουν στο
κατώτατου
ξεις, όπως
την έναρξη ισχύος του
παρόντος νόμου, στην
50.000
20% του κατώτατου
20% του
τοστό 20% επί του
που αφορά
δευματίες κα αγρότες
επιτη.
παρόντος νόμου στην
σοστό 20% επί του κα
τώτατου
τού άνω των 25 ετών
πως στι
υθμίζει και σω. Η κύρια σύνταξη
Αναλυτικά, το άρθρο 1
του ΕΤΑΑ, ανέρχεται σε
39 του νόμου Κατρούγ.
Από 1/1/2019 το ποσοΣτο νέο σύστημα πέ- καλου από τότε που στό του προηγούμενου ελ
θρίλερ με τιs
δόσει s
|και 33% οιυποχρεωτ
και, μεταξύ εδαφίου διαμορφώνε. γελματία ή αυτοαπα
ων, προβλέπει:«Από ται σε 13,33%, με την σχολούμενου που
κές εισφορές προς τον 1/1/2017, το ποσοστό επιφύλαξη
| ΕΦΚΑ και το ΕΤΕ
της μηνιαίας ασφαλιστιξης, που καταβάλλουν
κατά τη διάκριση του
ρου εδαφίου
3». Το δεύτερο εδάφιο
καθεστώς μερικής anaμισ ωτο και μανάσα στις ελαστι κλάδο κάρας για
κές υποχρεώσεις των
επόμενη ε3
συντα&ouxous
ελάχιστη βάση υπολο
Το τα πρόσωπα. Ταλαιοί και ταξη που διατηρεί τη γισμού διαμορφώνεται
οι ασφαλισμένοι, σημερινή ελάχιστη ει- αφού αφαιρεθούν οι
ται από 200 έως 4.690
ζουν οι δανειστές το
μισης για μισθωτούς
να κάνετε
! με την εφορία
λείς πληροφορίες του
που άκουσαν τα στε
λέχη του οικονομικού
ρεπορτάζ σύμφωναμε αν μετακομισατε
το οποίο οι δανει