Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη ΝΤρίτηου
Νοεμβρίου
Ka0ημέρινη οικονομικη cioiKn CGnjlepita Διακηρυ ευν.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Η λίστα με 20
Αριθ. Φόλ: 6604
:. .. !! Ξ Αλαλούμ με τα αναδρομικά
φόρ0us και
τέλη ακινήτων
Που αυξάνονται
των συνταξιούχων
από το 2019
Εντείνεται μέρα με καταβληθούν στις 19
ΠΩΛΕΊ
αναχαιτίζετανούα και21 Δεκεμβρίου),
αναχαιτίζ ται, η σύγ.
χυση που έχει προκλη.
καταθέτουν μαζικά αι.
τήσεις στον ΕΟΚΑ για
Πιστραφούν, οι αντι- "κομμένα" από το
2011-12 ποσά από τις
συντάξεις τους. Η δε
έχουν της Επικρατείας-περι- κυβέρνηση δεν ξεκα
συνταγματικές-σύμ.
φωνα με το Συμβούλιο
κοπές τις οποίες υπέ.
συνταξιούχοι την πεη ασάφεια σε σχέση με
Πάρει το τελευταίο
θαρίζει ούτε τι θα γίν
διάστημα οι μεταβι- Ιστησα
βάσεις, γονικέςπαροαλλά ούτε και με-τα
ακινήτων, καθώς
λιάδες είναι οι φοροαυτό, ενώ συνεχίζεται οποία παίρνουν για
σύνταξη οι δικαιούχοι
φόρμα), η κυβέρνηση
ηίδια δεν έχει ξεκαθαρίσει αν αυτές οιατήσεις μπορούν να έχουν
υλικό αντίκρισμα, δηλαδή αν εκείνοι τις
σεις διεκδίκησης ανα
δρομικών από συνταξιούχους (Πχ των
Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, πεαπό
150.000, είναι οι, ηλεσπεύσουν στα συμβολαιογραφεία και στις
νών τους αποδοχώ
έχει ξεκα.
εφαρμοσθούν ο περι.
σημερινή
κρατήσεων
ΕΟΠΥΥ), το αρμόδιο
Υπουργείο Εργασίας!
υν τις νέες επιφισες (τις οποίες
ικανοτηθούν λαμβα
κτρονικές αιτήσεις οποίες τις καν
βαρύνσεις που στην 11
προς τον ΕΦΑμεεις
προς τον ΕΟΚΑ με ανε εα οσαφην σείπα
συνέχεια στην 11
ικανοποιηθούν λαμβάόποια λύση δοθεί,θα!
έρνηση το 2017) τικείμενο την επι. νοντας τα αναδρομικά αφορά όλους (όπως
και έγινε τελικά), ζη.
Επίσης, η κυβέρνηση τώντας από τους εν
Έτσι την ίδια Το "παράδοξο" είναι δεν έχει ξεκαθαρίσει τι διαφερομένους να
Δημόσιο: Το
από τη 1η Ιανουαρίου στροφή
2019.
αναδρομικών
συνταξιοδοπως αν και ο εποπτευό
μενος από την κυβέρ.
δεκτές τις εν λόγω at,
στιγμή που οι συνταξιούχοι δεν ξέρουν τι
σμούς τους σε
ar0μικά στον ΕΟΚΑ ή
ποσό θα δουν στους νηση , ΕΟΚΑ κάνει οι οποίοι δεν έχουν δικαστικά σε βάρος
κάνει ακόμα ή δεν θα
συνταξιούχους,
τικό «μπόν0us»
των υπαλλήτου
ενάμιση μήνα απόντ
τήσεις (μάλισταετή κάνο ενώ στο πα και κάνει ηκυβέρνη έχει
λων ο
λήφθηκαν ωS |ξεις Ιανουαρίου θα ηλεκτρονική πλατ: θόν σε άλλες repmoοσ
συνέχεια στην 10
το 1992
Οι Παραβάσεις eo
στην εφορία
Που τιμωρουνται
με Πρόστιμο ως
ΕΞΟΔΟ
φώνεται «ευνοϊκό>>
τοπίο συνταξιοδότη
1/1/1983 θεους bus
2.500 ευρώ
Πιο συγκεκριμ
Για όσους προσλή
Σελίδα 9