Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
τον ξένων
|Apieu φύλ. 411931-Ετος 1420 | Τιμή 1,50
6.51 ρωνας 526
11μπη 1 Noep ρίου2018
στομ στην 1991 va po oop στη Νομή μου
4 υνστι
σύ ά τ
ξαρτησία και θα καταθέσεις έκ μέρους μας στεφάνι στα Φυλακισμένα μνήματα». Τού είχα πεί
από τήν Αν ν Κασιμάκης, ού έπεσε δοξαςΠρό τών συνεδριάσεων του ΚΥΣΕΑ-Άντιθετο το ΓΕΝ με το πρόγραμμα εκσυγχρονισμού
τά λάθος άπό κυπριακά αντιεροπορικά πυρ την
έρα της εισβολής. (Πρόσφατα ό πρέσβυς Κυριάκος Κενεβέζος μετέφερε μετά την ταυτοποίψη κανει σημερα η «Εστιο, για
το σκανδαλο των εοπλισμον
Όπως τον ζεισέάρθρο του πού
καιπροχωρησαν σε κατακυροτικες διαταγε για μεγαλα εξο
πλιστικά προγραμματα οπως
ά Leopard και τα υποβρύχια!
Έαν λοιπον, ο κ. Παπαντωνίου
ε ναι πολιτικαένοχος τα λοιπά
το Πρωθυπου ο ο και το πολυμελούς Κυβερνητικού Συμ
ου λιου Έωτερικων καιΆμυ
νας (ΚΥΣΕΑ) Επιπλέον, έπειδη το σημερα ρευν μενο πρό
γραμμα το εκσυχρονισμού
Παπαντωνιου ο πρωηνπρω
που ργός Κων. Σημτης δένμπο
ρεϊνάκολου θησει την τακτι
κή τής περιπτωσης Τσοχατ
πουλου. Μόνον σέ μια από τ ς
πολλές ύποθέσεις το00πο
yo6'ΕνικήςΆμυνας της περιόδου Σεπτεμβρίου 1996-Οκτ
ριο 2001 καιμόνονστόΕ eτε ok2ang kate e e r
τοΚΥΣΕΑ, αλλα ειχαν εξετα
στεί λεπτομερειακά και προεγκριθει άπό τον τοτε Πρω
πουργό σε μακράς διάρκειας
συναντησειςμε τον τοτε που rT91ής Άμυνας, πριν ύποβληθούν στις έπίσημες συνε
δριάσεις μέ τά άλλα μέλη τής
πατέρας μου υπηρέτησε έκει και ήταν παρών στά γεγονότα του 1963-T6 κατέθεσα τό στετό δεξί μου χέρι στην καρΉπρωτη έφημερίδαπού άγόρασα τότε ηταν
Σημερινή», του σπουδαίου έπιχειρηματία Κύνοςδιτωματικός αναλυτης και
έκδότης τοϋ περιοδικού Αμ
τζηκωστή. Τήν περασμένη Πέμπτη, δ
συμ ατικη τ μ μόλις 381 57
CKατομμυρίων ευρ
δρος Τάρκας, πριν άπό την λή
τού ΚΥΣΕΑ για τούς έξοπλι
ατις φρεάτε, προηγήθη
ντήσεις-ουζητήσειςμεταξύ τού
Σημίτη και τού τότε ύπουργού
Σημιτης ειναι πολιτικάσ ένοχος. Κατά μια πληροφορία, έπ
σης τό ΓΕΝ ειχε έκφρασειέπ
ητών έπιμαχων
ποφασεων
δηλαδη
υπευθυνη κ δοσης της κυρια ατικης πλεον an
repo a
to10% του
μερινής» Νάταλι Μιχαηλίδου και μού ήτησε να
το0-Όχι» άλλά καί γιά τό τί θά συνέβαινε ν λέκαι νιώθω την ανάγκη ν μοιραστώ μαζί σας τίς
φ μονάδοο no po ya
ναντήσεις των κυρίων Σημίτη
βρουαρίου 2002, 1η Αύγουστου
Νοεμβρίου 2003, Ασφαλο, πέμου για την κληρονομιά
δου 'Οκτωβρίου 2001-Μ
ον2004, άρχικήςαξίαςάνο τον
ματών φρεγατών. Ολο τό ένδι
αρτιλου δέν μπορούσε να συσχετιτού ΚΥΣΕΑ και τις θεμελιο'Επιτελείων
έρον αρθρο τού κ. Τάρκα
έχει ώς έξής
σκέψεις μου."Εγραψα λοιπόν:
«Ήάπόφαση προσωρινής
πτέρον NH-90, άρμάτων μάχης
μού με την έπέτειο ένάρξεως τών 'Εθνικών μας
πτου φυγής και τέλεσης νέων
κακουργημάτων, σηματοδοτεί
καί έκσυγχρονισμού τρών ποβρυχιον κλάσης Ποσειδών
λουθοΰν έπι μακρόν τά ζητή
ματα τού ύπουργείου Εθνικής
αγώνων, Γιατί έορτάζουμε την έναρξη της Επα30 Ν
βρίου 2003.OK. Σημίτηςγνώρικαι ενέκρινε τις αποφάσεις
ώστε σήμερα νά μήν δικαιολοι να χαρακτηρίζει «απαΠολέμου τού 1940 τόν 'Οκτώβριο, τήν έπίσημη
λύψεων που θα κρατήσουν έπί
μακρόν.
νική δικογραφία που είχε άποκήρυξη της άνεξαρτησίας της Κυπριακής Δημοσκήνιο τύνέξοπλιστικόν προ
τική γιά τούς έξήςλόγους:
τος-τά υπογραφέντα συμβότην περίοδο πού "Εναγκαζό
ταν" νά διατηρει ισορροπίες
κρατίας τόν ίδιο μήνα έπίσης;"Ολοι οί ευρωπα1
άτων, ή περίπτωση Παταστροφές, στη λήξη τους
χρονη έναρξη έρευνών και άπό
τους οίκονομικοις εισαγγελείς.
ρκας,
μίτης και Γιάννος υπό τήν
νον όιδιος όλες τις άμαρτίες
το έξοπλιστικού προγραμμαντηση συνιστά καί τήν κληρονομιά τοϋ
χατζόπουλο, παρακολουθοΟσε
Στην αγωνία
του Παύλου Τιμοθέου
τήςδώ η τήλη είχε δ βλέψει τήν άδι να
OltQάπεζες μειώνουν
το πρόσο) τικό τους
.ΟΧαρτοφύλα;καί τό Kuti
Ο Χαρτοφύλαξ καί τό Κώνειο
elli King aanl.
Οταν έχεϊνος Χατέθετε στην δίκη για τον"Αχη Τσοχα.
ΉΨηφιακή εποχή ποοχαλ
συρρικνωση των υπαλληλων
ΔΜχτάκόΣτάδιο Καρα
ΠΑΕ ΟΡΕχαί. Πότό
Συνασπισμού | ΟΨΗΦΙ
Διοχητικό Συμβούλιο τής ΠΑΕ Όλυμπο Χός. Πρώ.
φορά στην ιστορία ένας Σωοράτης δέν πίνει κώνειο,
ομως έλαχίστου και άδυναμου)
μετασχηματι.
τών έργαζομένοννα μήνυπερβααποδοχών ή έθελοντική μερική
σις τού κοινού άπό τα γκισέ και ή
δαπανών έπιφέτραπεζικά στελέχη, το άριστο μέγεθος για τήν ελληνική άγορά κιιςτών 400 καταστημάχρόνια έχουν καταγραφεί άποχα)ρήσειςάπό τις τέσσερεις συστημι
κές τράπεζες άνωτών 25.000, κυρί.
παλλήλιον. Στόχος είναι έως τότελος το έτους τό τραπεζικό δικτυο
νυάριθμεί λιγ τερα π 1.800 τρα
στε, περιλαμβάνεται και ή πρότασις τής Τραπέζης Πειραιώς προς
τόν Σύλλογο τών έργαζομένων γιά
Ο άργόσυρτες κοινωνικές διεργασίες ήταν άπό
καιρό σέ ύπογεία έξέλιξη καί άνέμεναν τήν στιγ
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
σημερα μεσω προγραμμάτων
πεζικά καταστήματα και όάριθμός
έθελοντική άδεια 12 ήμερών άνευ
χιο! Airo άκριβώς
τόν της και πρέπει πλέον
έτών βρέθηκε άντιμέτώπος μέ υπαρξιακά προχρεώθηκε σέ δραματικές άλλαγές γιά τό σοσιΟύτε ή Αύστρία ύπογοάφει
το συμφονο για προσφυγες
ΜΕΤΑ ΤΙΣΗΠΑ και την Ουγγαρια, ή Αυστρίαάνε
κοίνωσε ότι δέν θά ύπογράψει το σύμφωνο πού διναστών, τό όποιο άναμένεται να υπογραφεί τον Δεαντιδράσεις της αυστριακής αντιπολιτεύσεως, ένω
Με προτάσεις ή ΝΔ
στήν άναθείοηση
ΣΥΝΕΧΙΖΟΝΤΑΙοάντεγκλήσεις σε οηλούς τό
νους μεταξύ Κυβερνήσεώς και άξιωματικήςΆντιποκαγκελλάριος Σρέντερ προ περί
Τελευταία ήμέρα τη5T pοδείας του πριγκηπικού
Ayous σέ Αύστραλία,
Νέα Ζηλανδία, Αουκομήσει τήν ύπογεννητικοτητα. Όσοι άποκτήσουν
τρίτο παιδί τά προσεχή
έηβάλ
με μία λίαν άποκαλυπτική
έγίνετο στήν Ελλάδα, τό
ία κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα οτι
απαντήσουν σε σημ
βίστηση της ΝΔ κάνει λόγο το Μαξίμου. «Περίγελο
και τ
ρόνια από σήμερα;
ομμισσιόν Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ
ικανοποίηση αλλά και τηνάλληλεγγύη της εξεφρα
τού 20ου αιώνος μέ μια Leitkultur, από τό παρελ
Άντιπολιτεύσεως και η επισημη κατάθεσις τού ΣΥ
Της ημέρας
Χονσοπράσινο φύλλο, ολίγον ξεθωρον
Αξίζει να διαβάσετε
των Πρεσπών »
τού Τ. Άμπατζόγλου (σελ.3)
Καθώς άφήνουμε τήν Κύτρο για μίαάκόμη φορά, άπό
τίς πολλές πού τήν έχουμε
Ιπισκεφθεϊ, τό μυαλό ταξιδεύει στίς παλιές, καλές ήμέρες. Τότε, πού τό νησί δέν
ήταν μοιρασμένο, τότε πού
έρχόσουν στήν Κύπρο καί
θυμαμαι τό 1978, τότε
πού ώς άνταποκριτήS τοϋ
Νορβηγικού Πρακτορείου
ΕΙδήσεων IPF περάσαμε μέ
δημοσιογράφο καί συγγραρέα Ράγκναρ
Γκράντ-Στένε στά «κατεχα
μενα». Μού ειχε πεϊ &τι «θά
άγγλικά. Καί, ώ το θαύμα.
Tos, πέρασα σάν νά μή συ%
βαινετίποτε!
Αμμόχωστο, τά σπασμέναχρηματοκιβώτά τους, οι
μένες ρουλέπες στά καζίνο, 01
Ελληνες πού dXav μείνει b f
νικά γιά νά μή μά5 καταλάού, πού Ebe μείνει πίσω
τόν Νορβηγό
Φαντάζεστε τ
«Ο "γλυκούλης
Ηο νότ pin os"Ελλη ο son(στή
ζούλα) στάκατεχό4
KorrEXOleστο καί την Κυρήνεια δίχως
Τουρκοι δέν έχουν πρόβληλιγότερο-τραυματική, παΚατσίφας
του Δ. Κ Καραχάλιου (σελ. 8)
νορα και Ελέγχου5, δίχως νά
βλατεις παντού τίς τούριακες
μπαντι pes, διχως, δίχο
τόν άκολούθησα, μέ μιά ταυτότητα τοϋ πρακτορείου (μέ
τήν φωτογραφία μου) στά
άποτελούσε τεράστια προσωττική hTTVXa!T&coolλιασμένα ξενοδοχεία στην