Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΕΤΑΡΤΗ 31 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27161
www.dimoprasion.gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60
αντα Υωνισμός για
τους μνηστηρες
ανοαια ανςηση στις
κατασχέσεις τη τριετια
της μετα
Μέρκελ
εποχης
μιουργια μιας πρότυπης φορο
λογικής διοίκησης
κουρσα για την αντιχατασταση της
Ανγκελα Μέρκελ στην ηγεσία του συντη
Qητιχου κομματος και, ενοεχομενως, στη
συνέχεια και ολόκληης της ΓεQμανίας,
α εχασε στα χρονια της
ΑΕΠ αλλά έχει γυρίσει στην
νακοίνωση σοχ για την στα
διακή αποχω
Ο ανταγωνισμός αναμένεται να είναι
τόσο σφοδρός, που πολλοί αμφιβάλλουν
Συνηγ
πολύ σημαντική για την εξα
ρης μέχρι σήμερα ηγέτιδας στη δυτική Ευ
ρωπη να παραμεινει στην καγκελαρία με
γωγή συμπερασμάτων αλλά
νται μαχροπρόθεσμες στρατη
μόρφωση και σε αυτό το πλαί
σιο διευρύνεται η εφαρμογή η
To Solar Parker
εσΠασε
προσέγγισης τον
νικών μ
ναι η μειωση των κατα
το ρεκορ
εις χείρας τρίτων, την τελευταία
η ηλεχτρονική ρύθμιση για οφειλές χαι η
σχέσεων το 20 18 όπως ανέφε!ε ο διοικη
τής της Ανεξά!τητης ΑΟΧής Δημοσίων
Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής στην σημεQ1
νή (σ.σ.Δευτέρα) εκδήλωση για την παρουσίαση της Ειδικής Εκθεσης του Συ
νηγόρου του Πολίτη «Κατασχέσεις τQaπεζιχών λογα!ιασμών για οφειλές προς
τριετία και ιδιαίτερα κατασχέσεις τραπε
ζικών λογαριασμών, που αποτελούν την
διεύρυνση της ηλεκτρονικης φορολογικής
ενημερ
Ηλιον
ια το στοιχει
φειλέτη που αναφέρει μέσα η έχθεση ο χ
ξασφάλιση της είσπραξης των φορολογι
χων και ασφα^ιστικων εσοοων, συμφωνα
με τα ευρήματα της Ειδικής Εχθεσης
Συνηγόρου του Πολίτη και όπως υπογραμι έγκυρη
και επαρκής ενημέρωση του οφειλετη ενω
σκάφος Solar
μεQ1χανικής Διαστημικής Υπηρεσίας
NASA), το οποι
σημεία)σε ό
κατασχέσεων και άλλο το πλήθος
εται τα κενά στην ισχύουσα νομοθεσία
ι θα δημοσιο
ποιησει τα σχετικά στοιχεια το αμέσως
προσεχές διάστημα αλλά εξήγησε ότι αυτή
η εξέλιξη οφείλεται στο ότι από το τέλος
του 2017 οι αρμόδιες υπηρεσίες συμβουΛευονται το συστημα μητρωου τραπεζικων
φορες κατα. Ύουν να ειναι
ρος των πολιτών.
Ηλιο από κοντά, έγραψε ήδη ιστορία, χαθώς έσπασε το QEXOQ προσέγγισης του
κατασχέσεις σε 312.000 οφειλετε
σχετική εκδήλωση σημείωσε ότι στόχος
υλεύονται το σύστημα μη
ναι το δημόσιο να εισπράττει με εκούσια
μέσα τα φορολογικά έσοδα "καθώς σε χα
εσμεύονται λογα
Τον Απρι
ρικανικό Helios 2 είχε φθάσει σε απόστα
λογαριασ
άλλεται μ
τον Ηλιο, αλλά στις 29 Οετωβρίου (στις
Ζτα Προιοντα Made In Gre
ece στρέφονται οι Ελληνες
λλάζουν ραγδαία οι καταναλωτικές
«κόκκινα»
τητα, ενώ το 92% πιστεύει ότι προτιμώ
ντας ελληνικά προϊόντα στηρίζει την πα
δάνεια,
α κυριαρχ
ταναλωτικό κίνημα γ
και αγοραστικές συνήθειες των Ελλήνων, σύμφωνα με έρευνα του Οικονομι
Brexit xa1
ιστημίου Αθη
Ποσοστό 80,4% των ε
Σημαντικό ε
ιστευει πως προτιμ(οντας ελληνικα προ
της χρίσης, ιδιαίτερη σημα
σία έχει η ο?θολογική αντι- ΣΕΒΑ
ρωτηθέντων απά
ε ότι όταν βρίσκει στο σούπερ μάρ
όντα βοηθά στη μείωση της ανεργίας
11εριουσια του Δημοσιου ανω των
τραΠεζες της
Ευρωζώνης
Τα μη εξυπη!ετούμενα δάνεια (ΜΕΑ)
τηση αφορά την πρόθεση του καταναλωτή
του, που επηρεάζεται από πολλαπλούς
μές, προσφορές, κ.λπ.)
01σ. ευρω, εχει εκποιη ει
εουουσιακά στοιχεία του Δημοσίου αξίας άνω των 8 δισ.euQo, με το συνολικό όφε
ος για την εθνική οικονομία να [email protected]άνει στα 20 δισ. ευ!ώ, συμπε!ιλαμβανομένων των
προκαταβολών πληρωμών, των τελών παραχώ!ησης, τον υποχρεωτικών επενδύσεων
κ.λπ., έχει αξιοποιήσει από το 2011 έως σήμεQα το ΤΑΙΠΕΔ. Αυτό ανέφερέ, μεταξύ άλ
λων, ο εκτελεστικός πρόεδρος του Ταμείου, Άρης Ξενόφος, σε ομιλία του στο επενδυτ
κό σεμινάριο που διοργάνωσε το Enterprise Greece, ενουει της επίσκεψης επιχει!ημα
κυβέρν°έγκλημα και οι γεωπολιτικές
Το 77% των ερωτηθέντων πιστεύει ότι
των κατανο AD ων στα
υς μεγαλύτε
προϊόντα ελληνικ
Qωζώνης το 2019, αναφέρει η Ευ!ωπαϊκή
Κεντ!ική TQάπεζα (ΕΚΤ) σε ανακοίνω
90% δηλώνει πως θέλουν να αναγράφε
ται στη! συσκευασια οτι ενα προιον ειναι
τολής της Ρωσικής Ενωσης Βιομηχάνων στην Αθήνα
Περιγράφοντας τη γενικότερη στρατηγική του ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Ξενόφος είπε ότι η πώλη
ση ενός περιουσιακού δε
ι αυτοσκοπός. Η βασική προτεραιότητα ε
ζη και την απο
ς που συνοδεύουν την δημ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα