Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική | Τετάρτου
Οκτώβρίου
Ka0ημερινη οικονομικη CIOIKN CGI Icpica AlaKnpURcuvan 10πρασιων
Αριθ. ΦύΑ: 6599
Τιμή : 1.00€
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
πρόγραμμα | Αναδρομικά συντάξεων και
wav δώρα Χριστουγέννων-Πάσχα
6.000 πτυχιούχων
Οδηγίες για την υποβολή αίτησns
| Η απόφαση του ΣτΕ έχουν οι συντάξεις
κατά την οποία κρίθη.
τους.
καν αντισυνταγματι.
κές οι μειώσεις των
συντάξεων καθώς και
δικαστικές αποφά.
σεις που καλούν σε
επιστροφή των μει.
ώσεων, ανοίγουν το
μόσια πρόσκληση δρόμο για τη διεκδίαπό τον ΟΑΕΔ. Hem- κηση από εκατοντάδες
δότηση ανέρχεται! χιλιάδες συνταξιού.
στο 50% του μικτού Χους της επιστροφής
Η Διοίκηση του
ΕΟΚΑ, ανταποκρινό
μενη άμεσα στην
ανάγκη διευκόλυνσης
των καθημερινών συ
ναλλαγών των συντα
ξιούχων με τον Φορέα,
θέτει σε λειτουργία on
line εφαρμογή για την
ηλεκτρονική υποβολ
αιτήσεως που αφορ
στη διακοπή μειώσεων
που έχουν εφαρμοστεί
σύμφωνα με τις διατα.
Εντός των επόμενων
ημερών αναμένεται η
μισθού, ο οποίος μποτων αναδρομικών
συνταξιούχος
κύρια/επικουρική
από το έτος 2013 μέχρι
και σήμερα, τα ποσά
ρεί να φθάσει καιτα! Αναδρομικάποσαεπ1.600 ευρώ. Ποιο,|στροφών από παράνοτην
σύνταξη και αποσκοπεί
που παρακρατήθηκα
ανεργο, και ποες επι-Ιμες
χειρησεις μπορουν να
μειώσεις
κύριες και επικουρικές
ξεις του άρθρου 6 του
ν 40512012 και του
άρθρου πρώτου παρ. μένων
βασικά
λυνση των ενδιαφερο
τη διευκό
παρανόμω
ς απο τη
σύνταξη τους, συμ
στην μορφουμενοι με τις
ανωτέρω οριστικές και
συνέχεια στην 11
νουν τα 1.868 ευρώ και
υποπαρ. ΙΑ.5
αποφυγή σώρευσης αι.
640 ευρώ αντίστοιχα υποπαρ. ΙΑ.6
του ν. τήσεων στις αρμόδιες αμετάκλητες
εκα ρνουν εκατοντάδες και την επικουρική συντάξεων. ληρωμών σεις Εουρατείας Ευ
Φορο-παρα
της Επικρατείας. Επί
Ουσιαστικά, ο ΕΦΚΑ σης, θα ζητούν να
τους καταβάλλονται
από τούδε και στο
χιλιάδες συνταξ
τρεις
αιτήσεις σε ΕΟΚΑ, ΓεΗ αίτηση αυτή απευ
θύνεται προς τις περιβγάζει από τον
τους συνταξιούχους
ETEAEn, ανάλογα με
τιμωρουνται 1 την ΤΕρίπτωση της na.
του ΕΟΚΑ ή
τους το- τηση και να υποβάλ. στουγέννων
λουν την αίτηση προς
Πάσχα, καθώς και το
επίδομα αδείας, όπως
συνέχεια στην 10
ράνομης κράτησης ασφάλισης του ΕΤΕ. τον ΕΟΚΑ που θα
με πρόστιμο
που διαπιστώνουν ότι
ΑΕΠ, από όπου λαμβά,
τούντα αναδρομι
ΕΦΚΑ: Νέες
οδηγίες για
youret τον συμψηφισμό
εισφορών
ελευθέρων
στηκε να μην έχει
κόψει περισσότερες
10 αποδείξεις
σμένο μέτρο που επί
βάλουν ! επαγγελματιών
συνέχεια στην 2