Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÔÅÔÁÑÔÇ 31 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.653 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÁÐÏÐÅÉÑÁ ÁÕÔÏÊÔÏÍÉÁÓ
íïóçëåýôñéáò óôïí «Áã. ÁíäñÝá»
Ç åñãáæüìåíç, åß÷å óôñåóáñéóôåß, åîáéôßáò ôùí óõíèçêþí åñãáóßáò, êÜôé ðïõ ãíþñéæáí -ðñéí ðñïâåß
óôï áðïíåíïçìÝíï äéÜâçìá- ÄéïéêçôÞò êáé ÐñïúóôÜìåíïé, óýìöùíá ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò ÐÏÅÄÇÍ
Σε µια άκρως σοκαριστική αποκάλυψη, που δείχνει
ευθέως την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Δηµόσιο Σύστηµα Υγείας στη χώρα και κυρίως της Περιφέρειας, προχώρησε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης
Γιαννακός.
Συγκεκριµένα, ο κ. Γιαννακός, µιλώντας σε αθηναϊκά µέσα
ενηµέρωσης, επεσήµανε χωρίς περιστροφές πως η οριακή κατάσταση που βιώνει το προσωπικό των Νοσηλευτικών
Ιδρυµάτων, οδήγησε προ ηµερών νοσηλεύτρια του Γενικού

Κρατικού Νοσοκοµείου Πατρών “Αγιος Ανδρέας” να δώσει τέλος στη ζωή της, καταναλώνοντας χάπια.
Η επέµβαση των συναδέλφων της αποδείχθηκε σωτήρια,
όπως σηµείωσε ο κ. Γιαννακός, ενώ η γυναίκα νοσηλεύθηκε
για τουλάχιστον πέντε ηµέρες.
Όπως κατήγγειλε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, ο σύζυγος της
είχε ενηµερώσει τους Προϊσταµένους της, καθώς και το διοικητή του νοσηλευτικού ιδρύµατος, κ. Σερεµέτη, πως η γυναίκα του, το τελευταίο διάστηµα, είχε στρεσαριστεί, λόγω των

ÅÓÇÅÐÇÍ: ÓÕÃÊÉÍÇÔÉÊÇ ÅÊÄÇËÙÓÇ ÃÉÁ ÔÏÕÓ
Á×ÁÉÏÕÓ ÐÏËÅÌÉÓÔÅÓ ÔÇÓ ÊÕÐÑÏÕ ÔÏ 1974

συνθηκών εργασίας. Από την πλευρά του, ο διοικητής του
νοσοκοµείου, Θεόδωρος Σερεµέτης τόνισε ότι το περιστατικό διερευνάται, ώστε να διαπιστωθεί αν σχετίζεται µε τις συνθήκες εργασίας της γυναίκας, καθώς δεν είναι απαραίτητο η
απόπειρα να σχετίζεται µε το εργασιακό της περιβάλλον. Ο
ίδιος ανέφερε ότι µε τη συγκεκριµένη εργαζόµενη είχε µιλήσει για τις συνθήκες εργασίας πριν ενάµιση χρόνο, ενώ εξήγησε ότι κατά κάποιο τρόπο όλοι αντιµετωπίζουν πίεση εν ώρα
εργασίας.

ÐÑÏÔÅÉÍÅ ÔÇÍ ÅÍÏ×Ç ÔÙÍ ÊÁÔÇÃÏÑÏÕÌÅÍÙÍ
Ï ÅÉÓÁÃÃÅËÅÁÓ ÃÉÁ ÔÇÍ ÕÐÏÈÅÓÇ ÔÏÕ 22×ÑÏÍÏÕ

ÓÅË. 6-7

ÔÏ ÔÑÅÍÏ ÈÁ ÓÖÕÑÉÎÅÉ
ÊÁÉ ÐÁËÉ ÓÔÏ ÁÉÃÉÏ

ÓÅË. 5

ÊÁËÕÔÅÑÇ Ç ÊÁÔÁÓÔÁÓÇ ÓÔÏÍ
ÂÉÏËÏÃÉÊÏ ÔÇÓ ÊÁÔÙ Á×ÁÚÁÓ

ÓÅË. 2

Ç ÄÅÕÁÐ ÁÐÁÍÔÁ ÃÉÁ
ÔÏÍ ÁÃÙÃÏ ËÕÌÁÔÙÍ

ÓÅË. 4

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

«Ôï êßíçôñï ôçò äïëïöïíßáò ôïõ
ÌðáêÜñé ×Ýíôåñóïí äåí Þôáí ôï
öõëåôéêü ìßóïò ïýôå ôá ìÜôéá ìßáò
ãõíáßêáò» áíÝöåñå óôçí áãüñåõóç
ôïõ ï ê. Ðáíáãéþôçò ÌåúäÜíçò.

ÓÅË.3