Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÔÑÉÔÇ 30 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.652 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÔÏ «ÄÁ×ÔÕËÉÄÉ»
ÓÔÏ ÑÙÑÏ

Μετά από πολλές αναζητήσεις και συζητήσεις µε πρόσωπα και
µε δεδοµένο ότι ο χρόνος αρχίζει να πιέζει ασφυκτικά, ο ΣΥΡΙΖΑ
Αχαΐας δίνει το χρίσµα του υποψηφίου δηµάρχου Πατρέων, σ’ ένα
στέλεχος από το χώρο του, που έχει διαγράψει πολυετή συνδικαλιστική πορεία. Ο γραµµατέας Πολιτικής Επιτροπής του κόµµατος,
Πάνος Σκουρλέτης, που βρέθηκε χθες στην αχαϊκή πρωτεύουσα,
“έδειξε”, άνευ περιστροφών, τον πρόεδρο του Εµπορικού Συλλόγου Πάτρας Γιώργο Ρώρο…
ÓÅË.5

ÓÔÁÈÇÓ ÊÅÑÁÌÉÄÁÓ: ÉÄÉÙÔÅÓ ÐÁÔÁÍÅ
ÐÏÄÉ ÔÙÑÁ ÊÁÉ ÓÔÏ ËÉÌÁÍÉ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ

ÓÅË. 3

ÂÑÅÈÇÊÁÍ ÓÔÉÓ
ÂÏÕËÉÁÑÁÔÅÓ
ËÉÃÏ ÌÅÔÁ
ÔÏ ÁÉÌÁÔÇÑÏ
ÅÐÅÉÓÏÄÉÏ…

ÃÉÁÍÍÇÓ ÊÁÑÂÅËÇÓ: ÁÍÔÁÃÙÍÉÓÔÉÊÏÔÇÔÁ
ÊÁÉ ÅÐÅÍÄÕÔÉÊÏ ÊËÉÌÁ ÓÔÇÍ ÅËËÁÄÁ…

ÓÅË. 2

Ãåñìáíïý 152 & Âüôóáñç, ÐÜôñá
- Ôçë.: 261 062 2213

ÁË. ÄÇÌÏÐÏÕËÏÕ: ÌÉÁ ÁÍÅÕ ÏÑÙÍ ÅÌÐÁÈÅÉÁ
ÊÁÉ ÍÏÓÇÑÏÔÇÔÁ, ÐÏÕ Å×ÅÉ ÃÉÍÅÉ ÐÅÑÉÃÅËÏÓ…

ÓÅË. 10

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

ÓÅË.4

ÌÝëç, ößëïé êáé
÷ïñåõôÝò ôïõ óõëëüãïõ
Áëéóóáßùí “Ðåßñïò”