Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
ελιωσε, ουστυχως
22 1 Ιερών ! Ανατολ
ι έξοπλισμοί Γιάννου-Ακή
10 χώσα
είζον ζήτημα της έπίδρασης τον έξοπλισμών
κοπία της χώρας, γεγονός που τώρα
μεις σου
το ελ ει υα τον 2009
ποθέσεις Τσοχατζόπουλου καί Παπα
ρότητα το έπιβάλλει.
Επίσημη ομολογία της Κομμισσιόν στον ευρωβουλευτή Νικο Χουντή
ση μιας διορθωμένης καταγραφής σχετικώς μέ
τις παραδόσεις στρατιωτικ
σύνολο τών χρονοσειρών»! Κοινώς
ϋ λόγου το άσφαλές
υμε όλόκληρη τήν
απαντητική επιστολη Τισσεν
πρός τόν ευρωβουλευτή Νϊκο
τη φορά στό πλαίσιο τής ΔΥΕ
λευταια φορά στο πλαισιο τής
ΔΥΕ το Οκτορου2013 οταν
τη μέλη. Στην περίπτωση τής
«φούσκαπαραδοχή προχώρησε α
στικώς ή Εύρωπαϊκη Επιτροπή
υπό το βάρος τονάποκαλύψεων
θεωρηθεί και νά έγγραφεϊ στήν
προσ ογητής Ελλάδοςπροςτό
ΕΣΑ 2010 είχε ως άποτέλεσμα
τηνμεταβολη του ελλειμματος
βια-αναδρομικώς. Επανέρχομαι, έπίσης
στέρεον της έπιχειρηματολ
άκαθάριστου έγχώριου προολόγω τής πρός τά άνω άναθεαρησης του ΑΕΠ.
γίας μας. Συμπληρώνω, λοιπόν, τά στοιχεία για
άλλιώς στο 15,7% τού
τούς λόγους για τους όποιους
"Οπως άποκαλύπτει σήμεπλισμών που απεφασίσθη στήν
13,6% στο 1 5,4%, στο 1 5.8% και
τελικώς στό 15,1%.
πουργίας
ΔΥΕ τον 'Οκτωβρίου 2013 το στι
Ελλειμματουται στην Eurostat τών ετοτό οδήγησε
2009 συνέχισε να
νεξέτασ
έξοπλισμών οπως ρητώς αναφέραμε, ανήλθαν
σέ 86 δισ. ευρώ, ποσοστό 25% του χρέους μας
ερώτηση τού ευρωβουλευτοϋ Νίκου Χουντή για τις συνε
μέ τήν μέθοδο τής παραλαβής «Απάντηση τής κ Thyssen
στό έλλειμμα τοϋ 2009 Υπό τόέξονυατος τ Ερω αϊκής
στό πλαισιο το
προγράμμα
τών 1995-2005. Τό γεγοτών δικαστικών έξελίξεον
Επιτροπής
τος για το 2009. Οίκόρυες έπι
θηκανάπότήνέγκρισημάςδιται οτι: πρώτον, ή Κομμισσιόν
σαν στους υπουργούς Αμύνης
Τσοχατόπουλο και Παπαντο νιου
δέν θά άπείχε άπό τήν πραγματικότητα κανεις εάν ισχυρίζετο
γαριασμον (ΕΣΑ 2010), έντού
Σύμφωνα με τον κανονισμό
(ΕΚ) άρ18. 479 2009 ή γνωστομεταξύ 2004-2009 έγινε μόνο μία παραγγελία (F
16), όλες οί λοιπές παραλαβές άνατρέχουν στήν
περίοδο 1998-2003.
τόΑΕΠ τής Ελλάδος τό 2009
ίζετο τό
ελλειμμα ως ποσοστό), γι αυτό
καί τό αύξησε κατόπιν έορτής!
σιο τής διαδικασίας ύπερβολικού έλλείμματος (ΔΥΕ) καΑπό τό 2013 το μεθοδολογικό πλαίσιο για τους θνικούς
κά μέ παραδόσεις στρατιωτικ οδ
έξοπλισμο γιάτό σύνολο τών
χρονοσειρών, ή όποία βασίστηκε σέ πρόσθετες πηγέςδε
πώς ή ζημία τού έλλη νικού
της κάτω του 3% τήν έποχή των διαπ
μόσιο & λειμμα γιά τό έτος ν,
καθώς και τα πραγματικά δ
μόσια έλλειμματα για τέσσερα έτη
Ως έκ τούτου, ταλεμμα τού
ΕΣΛ 95άντικαταστάθηκε από
πτώσεις στο έλλειμμα προε
κλήθησανάπότήνέγκριση μιας
σεις οπλων πληρώθηκε διςάπό
τόν έλληνικό λαό. Μία όταν τό
στραβά μάτια» έως ότου υπογραφούν τά
ρείες πώλησης όπλικών συστημάτων. Τρία χρότης Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τό λλειμμα και
Συνέχεια στήνσελ 3
είχε ας άποτέλεσμα τις άναθεωρήσεις των λογαριασμών το
δημοσιου, και κατα συνέπεια
το ελλείμματος/πλεονασματος, για το σύνολο τον χρονο
λογικών σειρών άπό τα κράάπό την ΕΛΣΤΑ
ώρηση τών στοιχείων γιά τό
2009 ύπόκει το σε διαδικασι
ημόσιο έδανείσθη στο όνομά
του για να έξοφλεϊ τίς έταιρείες
έξοπλισμων και αλλη μια οταν
τ66ψος τών
δρασε καταλυτικως στην χρε
ωκοπία τής χώρας.
3 και n-4).
τικώςμέτις παραδόσεις στρατιωτικού εξοπλισμου για τόσυνο
ται για την πλεον έπισημη πα
ραδοχή τής Κομμισσιόν, οτι τό
τους 2009 γνωστοποιήθηκε
από την Ελλάδα ως πραγματιco δημόσιο έλλειμμα για προστό πλαίσιο τού προγραμμα
τος διαβίβασης του ΕΣΑ 2010».
Καγκελλάριος τον Μάιο
Εργα καί ήμέραι ΣΥΡΙΖΑ καί αύτά. ΠΡώση φορά
«Σημαία» νά μας ξυπνήσουν κώδυας γιά νά μάθουμε
πώς ζουν σεαύτε τί σχετι ς Ο γενε μας άπό
Ραγοαιες εξαιςεις μετα την παραίτηση της απο το χομμα
νεγκρέτ
μαζΕ του: να
καί στις 19 Μαϊου 2018 τελέστηκαν τα έγκαίνιά
προεδρία τού κόμματος τόν
μανίας» διανύει τήν πλέον άποδυτα τρία έπικρατέστερα
νόματα
Χώρα σέ ένα άπό τά κτίγόδα καί περιελάμβανε
καί τό μοίρασμα έιός φλυρχιεπίσκοπος Τελμησσού
υ της Μόσχας
μετά τα άπογοητευτικά άποτελέασέ.Έσση και Βαυαρία-Οσο
εξουσία και των 18 ετών πού κατέχει τα ήνια τώνΧ
τροπολίτης Βολοκολάμσκ,Ιλαρίων
κκλησίας στην Πολωνία. Την Πράξη δέν άπορέχει» οουσφετια
Απύθμενο το θράσο
ήΡωσσική Εκκλησία. Αύτή,μέ δική της
δέχθη
Ορθόδοξης Εκκλησίας το 1948
τις όποιες πορεύ
του Έντι Ρ
γεΐκάθε χρόνο στόν θάντο περίπου 600.000 παιΠαρα τίς πολγελα» ElTE ό γαμπρός.
λές δοκιμασίες καί τις δύσκολες συνθήκες υπό
Εκκλησία της Πολωνίας, είναι ζώσα και δραστήβιας και πάσης
υργικός, πρακτικός και που πείθει. Ως Επί
ΣΕ ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΑ δώρα προχώρει ή Κυβέρνησις στήν εύθεία προς τήν έκλογική αναμέτρηση
Μέ τροπολογίες που κατατίθενται τό τελευταιο δι
ΜΙΑ Ρί
άποκαλυπτ παραμικρή ένοίσει τον νεκρό
μια τελετή άποχαιρεέναν ικανότατο Προκ
pos Ακιχίτο καί TTS αύτορων κλάδων. Χαρακτηριστικές ειναι οι περιπτώσεις
ικανοποιήσεως τον εργαζομέν ων και συνταξιούχων
τού ΙΓΜΕ από τόν λογαριασμό ομαδικής άσφαλίσε
ΚΚατσιφα «τρελλό» και «έξτρεμιστη». Έγκαλεί
δε την'Ελλάδα, πού θεωρεϊ«υπαράδεκτη» τήνάποΥ πουργείο 'Εξωτερικών στα
ιρανα κρίνει «αδικαιολόγητη τηνπολιτικοποτηση
| λωσις του γενικο
| An'Τού
euvrou του ΠΟΥ Tarrpos
ότιήμόλυνης Toudspos
βοηθεϊ ώς πρώην μέλος,
τησις προϋπηρεσίας νοσηλευτι
του περιστατικού». Την ίδια στιγμή έντεί
Sokoneas.
ύποψίες δτι ό Κ. Κατσίφας έδολοφονήθη έν ψυχρώ.
τοϋ ΠΟΥ, ότι κάθε ήμέρα περίπου το 93%τών
αύτοκινητοδρόμους. Σέ
έναν άπό αύτού5στό Σάν
τών 15 έτών στον κόσμο
δισα. παιδιά) είσπ
προσγεαΑειένα μικρό άροπλάνο μετά άπό βλάτου Δημήτρη Καπράνου
άφα πού θ ΤΕΙ σέ σοβαπως κατόρθασε ό 25χροLOL
10 «υανοο» ειναι παντοτε μανοο
τήν άνάπτυξή του. Δυστυχώς, ομως, ό άνθρωπος τά δημιουργεί αύτά
κα μετά ό ίδιος «λαιΥΕ
ται» γιά τά άποτελέσμα
τατών πράξεων του Μέ
&ό λόγιαβάζαόΐδ1o5τά
άκόμη άτομο στην θέση
το συγκυβερνήτου νά
προσγεια σειτό podpos άνάμεσα στα διερχό
μενα αυτοκινητα καί τά
φορτηγά, όφείλεται μόθεώρησα μεγάλη τύχη
bet η Τήμ συμμετοχή seeS
μού δινε μία άκ μη e καιρία
νηση boivo τό πρώτο δελτίο
E δήσεων μέτήν Λιάνα KdTfS
σαμπάνιες πού άοολούθησαν.
Ki ΐστερα. TfSTpines, δύσκοό περιπτερ8s μέ ΚΟΙΤούσε πρίεργα μέχρι νά πεί:a,σέ
Ε δα Χτές στήν τηλεόραση».
Δένήτανκάτι πού μου &peoE,
Αλλάέμενα κοντά στό Mega
μήπίστε μαστό Mega. Από
τήν ώρα πού μέ φώναξε ό
ρα μου τό βράδυ πού eTE_
Έμεινα στό Mega κάτι
τέχω στό πείραμα της
τικής τηλεόρασης. «
Ιδιοιστορικα ντοκου υ
ρών στό πρώτο Ιλληνικό
Προτίμησα τήν «χαμηλού
Δημήτριο
όλοι μας, 4eis.ό Αλαφούζος,
Με ένα κατακόκκινο νυφικό-κιμονό παντρεύθησμοί, ούτε κάν ύλικές
μίες. Οι δέ πιλότοι παρά
γιάννης καί ό Λαμπράκης,
θάεμΟΤΕ τόπρώτο Ελληνκόιδιωτικό καν λι καί θαουμε νά βοηθήσεις» μού ε Τταν.
μένο κόμμα ήταν bcivos πού
πράτοελεύθερο» ραδιόφωνο
καίτώρα παρών στό πρώτο
«Ελεύθερο» Τηλεοπ τικό κα dλι, θυμάμαι άκόμη μέ συγκίδος. Δεν elvoa δά καί τό πιό
εύκολο νά σέ άναγκορίζει ό
καθένας στον δρόμο. Πήγανανάάγοράσω τσιγάρα κα
σε στούς ά άξιους διαδ6χους
κτό Tris καρδ1B5 Της Κέι
Μοργια, πού ειναι κοινός
σουν την άναγκαστική
προσγείωση!
τού 'Ελευθ. Γ. ΣΧΙαδά
(σελ.4