Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΚΥΡΟΥ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ . ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1876
Τα μυστήουα
των δημοσκοπησεων
μ της Ρηλας Αβραμ
Σελήνητα με
Δειτε α29Oxt out 2018
A eu tik 411901 Ero 1420 ΙΤιμ 1,50
Nede na ode!
«ΥποστεΜουν» την Σημαια
Πού Πίστευες ότι 9ά μποαι άλλες έλληνικές επιχει(ήσεις
πνοής άπό τήν όρχήστρα, όπως στις Παλαιές καλες έλληνικές ταινίες-θα ήταν Εναν διάσημο
rs en no Mé o ολοένύ σο νό ά
Alvo στό πόδ .adoo nponyn6ηκαν Td Turt.κά:
Δύο μελετούν μεταφορά έδρας στο έξωτερικό-Τέσσερεις προς την Ε οδο άπό τό Χ.Α.
ol titovbu
θετικής βάσεως Kri
στά τ
Ήμουν ώστόσο τυχερός γιατί Τήν énouem
άλλα Ζαρακτηροατικά. Πλήιταγορά καί τό country risk τής
νά mortspnEt σέ
ημόσt
άνασα άπό τήν αυτοδυναμία Kai dv δέν τό
ύουν στο Μαξιμου καΐκάνουνδνορα
eveov η φημολογία στό Ζ00
Η,Εκκλησία
της!1101 ωνιο
Τά ανάλια «έξαφάνισαν»
δολοφονια Βορειοηπειρώτου
amhatTra
ΠΕΡΙΕΡΓΑ
Πα EerA
A MEPOE
τελει κεντρικό στοιχετο της ταυτότητός τους
Τής δολοφονίας dmo t ν αλβανι
τήματα Ερατήματα βφίας
Κχουν ταφεί ol 100 [email protected] άπό
ζοον άρκατά KEW. 'O vexpoc όνοπτίζονταν Ορθόδοξοι χριστιανοί στό Κίεβο
orovavelrepo notaud,oi μοο Πολιονοί dnobe
Απώλειες πάνω από 20%
για την κυβερνηση Μεκελ
οντας d not
vou are aγια το μαελλειο στις ΗΠΑ
Τυ αλαωσ90% ou pomo dama
Έκτοτε
σήμερα είναι πόλη της Λευκορωσσίας, στά σ0νορα μέ την Πολυνία."Εχει 331.000 κατοίκους.
Από τό τέλος τοο 16ου aiawau ςτίς άρχές το
Αξίζει να διαβάσετε
Γιατί δεν θέλουν τις πα!ελάσεις;