Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΑΚΗ Ε
Email:[email protected]
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 26.10.2018
Α' ΕΚΔΟΣΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ- Γλάδστωνος 5- (Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX:210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 220-Αρ Φύλλου: 6150
Οπως ανακοίνωσε το υπουργείο Υποδομών
-EXIVOUV 01 έργασίες στον αντο ινητόδρόμο E65
Ηλεκτρονική εφαρμογή μητρώου Επαγγελματικών ΤΟαπεζικών Αογαοασμών
POS: Ποιοι χινδυνεύουν με πρόστιμο 1.000 ευρώ
Στις 12 Δεκευβριου εον ει η τροθεσμία που έχουν οσοι επαγγε^ματίες είναι
υποχρεομένοι να διαθέτουν POS και να δέχονται
χρημα για να δηλο σουν στην ΑΑΔΕ τον επαγγε 11ατιχό τους τραπεζικό λογαριασμο
Οσοι δεν έχουν χαλννει την συγκεχριμένη υποχρέωση θα χληθούν να
ΤΑηρύσουν ποοστιμο 1.000 ευρο, ενώ στις εκπροθεσμες δηΝι σεις επιβάΝ ε
πρόστιμο 100 ευρώ.
Νεο τυπημα
Moody's με υποπλη ομές σε ηλεκτρονικό
άθμιση ιταλικών
τραπεζών και
εταιρεων
Ο οίκος αξιολόγησης
Οι επιτηδευματιε ς πρεπει να ειναι ιδιαιτερα προσεκτιηεςηατα τη
Moody's
υποβάθμισε
υιούχαδώς σε περίπτωση Τρίτη τη μαχοπρόθεσμη
ιατιχου Λογαριασμο
λάθους υπάρχει κίνδυνος ακόμη και «απενεργοποίησης» του
πιστοληπτική ικανότητα
ιταλικών τραπεζών και
αΜων εταιρει(1)ν, εκτος του
χρηματοοικονομιχού κλάοου, μετα την ποσφατη
υποβάθμιση και της ιταλι
κης οικονομιας
ΤτΕ: Ξεπέρασαν τα 20
Κάθε επαγγελματίας είναι υποχρεωμένος να δηλάσει στην ηλεκ
τρονική έφαρμο η μητρου Επαγγε ατικ (ον Τραπε Lanv Λογα
ριασμών (ΕΤΑ) τον/τους επαγγελματιχούς λογαριασμούς σε
uoQq ή ΙΒΑΝ ότου δέχεται τις εισπράξεις της μέσα) ηλεκτρονιχον
μέσον π/ ηρουης, οπως πΛη00)μες με χαρτα, εντο/Ες αμεσης
χρέωσης, μετα(ορες πίστ σης, παγιες εντολές, χαθώς χαι συναλ
Μαγες με μετρητα.
ΟΧΤαμηνο
Ειδικότερα,
βαθμίστηκαν οι τράπεζες.
Intesa Sanpaolo, Banca IMI,
Mediobanca, FCA Bank,
BNLxu Raiffeisen από A3
σε Baa1 με σταθερ) outlook,
αι η CA Cariparma στην
ιοια κατηγο!ια με αρνητιχο
υποΙΙ
Τσακαλώτος : Η ακυρωση της
μείωσης συντάξεων δεν είναι
ανάκληση μετυοουθμισης
outlook.
Αύξηση χατά 11,6% κατέγραψε η εισερχόμενη τουριστική κίνηση στο οκτάμηνο Ιανουαρίου-Αυγούστου 4τα
Η Credem υποβαθμίστηκε
απο Baa2 σε Baa3 με σταθεας τα 20,9 εκ
Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τα έσοδα από τον
Υποβαθμίστηχαν επίσης οι
Ελλάδος ν
συνιστά ανάκληση μεταρρ- δεν
αφορά μόνο
τον του
SNAM SpA και Terna-Rete
υθμίσεων», δήλωσε ο υποΟικονομικών,
Ευκλείδης Τσακαλυτος, σε
σταχό κλάδο, αλλά και «μία
ευρύτερη σειρά κλάδων,
περιλαμβανομένου του κλά
αποίησης». Ο
πρυγματιχός Qv6μός ανά
πτυξης, πρόβλεψε, θα ανέλα
Η εξέλιξη αυτή ο4είλεται στην αύξηση κατά 14,4% των
Elettrica Nazionale SpA.,
lelunga Gran
κατοικου
ς των χωρών της ΕΕ-28, οι
οποίες διαμον ώθηχαν στα
ισ. ευ
ερίδα Nikkei. Αυτό
έχει σχέση με τη βελτίωση
ια!100400 rlxozv στα 1.99
Immobiliare
αποδείξει τη δέσμευσή της
στη συνέχιση διαρθεωτικών
ρη την πιθανότητα υψηλότε
QOUQv6uou ανάπτυξης»