Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πέμπτη
Οικονομικη n2mou
Οκτωβρίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6594
Τιμή : 1.00€
Ka0ημερι η Οικονομικη ειδικη CGI μερί α ακηρυ εων Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τελεσίδικα
«κλείδωσαν»
τα αναδρομικά για
600.000 συνταξιούχ0us
"Ψαλίδι" έωs 85% σε στεγαστικά
και καταναλωτικά δάνεια
-Ερχονται Υεν ales ρυθμισειs
Απρόθυμοι έως τώρα or"κόκκινοι" δανειολήπτες
Συναγερμός έχει ση.
μάνει στις τράπεζες
για να ξεφορτωθούν
με οποιονδήποτε
τρόπο τα«κόκκινα δά.
νεια». Οι τράπεζες
προτίθενται να προχωρήσουν σε γενναίες
ρυθμίσεις οφειλών και
μεγάλα κουρέματα σε
προτείνουν εξωδικα
στικές λύσεις που είναι
προσανατολισμένες
στο Νόμο Κατσέλη
Προβλέπουν γενναίο
κούρεμα της συνολι
κής οφειλής. Οι δανει.
ολήπτες μπορούν
επίσης να «αγορά
σουν» τα δάνειά τους
Απόφαση του Ελεγ.
Συνεδρίου! στεγαστικά αλλά και πληρώνοντας
ειδώνει" οριστικά! σε καταναλωτικά δά.
τα αναδρομικά για πε- νεια. Επίσης, βάζουν
ρίπου 600.000 συντα- μπροστά εξωδικαστικές λύσεις για στεγακαι
καταναλωτικά που
υπάγονται στο νόμο
για τα υπερχρεωμένα
Ποσόν εφάπαξ πριν
αυτό μεταβιβαστεί σε
fund. Μάλιστα, rp0βλέ
πεται από το νόμο για
την προστασία του δα.
νειολήπτη ότι rροτού
πωληθεί το δάνειό του
σε fund οι τράπεζες
πρέπει να του έχουν
κάνει πρόταση ρύθμισης με συγκεκριμέ.
ξιούχους
Δημοσίου και ειδικότερα πολιτικούς, από.
στρατους
Οι νέες ρυθμίσεις θα
έρθουν από την 1η Νοεμβρίου και αφορούν
όλους του δανειολήπτες με δάνεια σε κα
θυστέρηση.
είναι από το Νοέμβριο
έως και το Δεκέμβριο
να πετύχουν το καλύτερο αποτέλεσμα και
να παρουσιασουν
Πάντως, σε μονοψή
φιο ποσοστό, τουλάχι
στον έως τώρα
διαμορφώνεται ο βαθ
μός ανταπόκρισης δα
νειοληπτών
κάλεσμα των τραπε
ών να διευθετήσουν
τις οφειλές τους
ακόμα και αν το προτεινόμενο «κούρεμα»
στικά
συνέχεια στην 11
νοικοκυρια.
Στόχος
Τα κουρέματα είναι
από 20% έως 50% στα
Στα 600
υπερηλεόνασμα στεγαστικάδάνεια νους
εκατ. το
όρους
του 2018
ανάλογα με την εισοδη ματική περιουσιακή
αποπληρωμής με μειωμένη δόση και επ μήστους επόπτες χαμη
Που Προσδοκά
να μοιρασει η
στοικογενε οφειλέτη
κυρσος και καταβολή
φθάνεκτηριστι
σταση του οφειλέτη
και 85% στα κατανα
λωτικά δάνεια. Αυτό
έχει ξεκινήσει ήδη και
χάριτος και καταβολή
μόνο τόκων, μείωση
επιτοκίου και μερική
διαγραφή οφειλής.
λότερο ποσοστό προβληματικών δανείων.
Χαρακτηριστική είναι
η περίπωση της Έ
robank, η οποία απέ
Προτιμούν
αντί ρύθμισης
πώληση
κυβέρνηση
συνέχεια στην 10
Τέλ0s το χαρτί,
ερχεται
n Ψηφιακή
Στο 3,83% του ΑΕΠ
προβλέπεται, σύμφωνα
μήσεις ελευτ οικο ε El
μήσεις του οικονομι
κού επ,τελείου, να
διαμορφωθεί το πρωτογενές πλεόνασμα
του 2018, δηλαδή ελα.
Φρώς υψηλότερα
το 3,
ανέγραφε το προσχέ
εφορία
Ηλεκτρονικά βιβλία και τιμολόγια κατά
ns φοροδιαφυγήS
74% του ΑΕΠ, από
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9