Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÐÅÌÐÔÇ 25 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.649 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÁÍÁÂÁËËÏÍÔÁÉ ×ÅÉÑÏÕÑÃÅÉÁ
Ïé åëëåßøåéò õëéêþí óôï íïóïêïìåßï «Áãéïò ÁíäñÝáò»
Ðáôñþí, Ý÷ïõí ùò öõóéêÞ óõíÝðåéá ôçí õðïëåéôïõñãßá
óå êáßñéïõò ôïìåßò, êáôáããÝëëåé ôï óùìáôåßï åñãáæïìÝíùí
- Ðïéá ç èÝóç ôïõ ÄéïéêçôÞ ôïõ íïóçëåõôéêïý éäñýìáôïò.
ÓÅË.2

ÔÏ 50% ÔÙÍ ÄÇÌÏÔÉÊÙÍ ÔÅËÙÍ ÈÁ ÐËÇÑÙÍÏÕÍ
ÏÉ ÄÉÊÁÉÏÕ×ÏÉ ÔÏÕ ÊÏÉÍÙÍÉÊÏÕ ÅÉÓÏÄÇÌÁÔÏÓ

«Ç ÓÁÐÉËÁ ÊÁÉ Ï ×ÑÇÌÁÔÉÓÌÏÓ ÔÏÕ ÐÏËÉÔÉÊÏÕ
ÓÕÓÔÇÌÁÔÏÓ ÊÁËÁ ÊÑÁÔÅÉ ×ÑÏÍÉÁ ÔÙÑÁ…»

ÓÅË. 4

Ï ÄÉÏÍÕÓÇÓ ÔÅÌÐÏÍÅÑÁÓ ÈÁ ÅÊÐÑÏÓÙÐÇÓÅÉ
ÔÇÍ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ ÓÔÉÓ ÅÊÄÇËÙÓÅÉÓ ÔÏÕ «Ï×É»
ÓÅË. 3

ÔÇ ÄÅÕÔÅÑÁ ÓÔÇÍ ÐÁÔÑÁ Ï ÐÁÍÏÓ ÓÊÏÕÑËÅÔÇÓ
ÃÉÁ ÔÇÍ ÅÐÉËÏÃÇ ÔÏÕ ÕÐÏØÇÖÉÏÕ ÄÇÌÁÑ×ÏÕ…
ÓÅË. 2

ÐÑÏÂÅÓ ÃÉÁ ÔÇÍ 28Ç ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ ÏÉ ×ÁÌÇËÅÓ
ÐÔÇÓÅÉÓ F16 - PHANTOM ÐÁÍÙ ÁÐÏ ÔÇÍ ÐÁÔÑÁ

ÓÅË. 4

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Στην Πάτρα βρέθηκε χθες
ο γ.γ. του ΚΚΕ Δηµήτρης
Κουτσούµπας - Τι δήλωσε
για τις εξελίξεις στην περιοχή, ποιες επισκέψεις έκανε
ποιους συνάντησε

ÓÅË.3