Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Τεταρτη
Οκτωβρίου
Αριθ. ΦύΑ: 6593
Τιμή : 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αλλαγέs στο
Κοινωνικό
Τα κριτήρια για φορολογικ°us
Εισόδημα
Αλληλεγγύns
Στοιχεία τα οποία στωθεί εάν έχουν δη
μπορούν να δημιουρ- λωθεί στην Ελλάδα πε
γήσουν μεγάλα προ- ριουσιακά στοιχεία
που τηρούνται στο
εξωτερικό είτε πρόκειται για ακίνητα είτε για
λογαριασμούς. Στην
περίπτωση nou διαπι
λήματα σε χιλιάδες
φορολογουμένους
έχει στη διάθεσή της η
Ανεξάρτητη Αρχή Δη.
μοσίων Εσόδων, τα
οποία μάλιστα avoiγουν τον ασκό του Αι,
όλου καθώς οι έλεγχοι
θα γίνουν σε βάθος10
περασμένων ετών.
Πρόκειται για στοιχεία
τα οποία ελήφθησαν
από τη φορολογική δι.
οίκηση στο πλαίσιο της
αυτόματης ανταλλα.
οικίου, ή,Παραχώρη.|γήςπληροφοριών από
σης κατοικιας,η Und- Χώρες της Ευρωπαι.
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΕΙΣΟΔΗΜΑ
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Αλλαγές και μάλιστα
σημαντικές τίθενται σε
ισχύ από την 1η Νοεμ
βρη για το Κοινωνικό
Εισόδημα- . Αλληλεγ.
γύης. Μεταξύ άλλων
είναι η περίοδος χορη.
γησης του επιδόματο
που θα είναι σταθερή
για έξι μήνες, η anoδειξη της μόνιμης κα,
τοικίας σε περίπτωση
στωθεί ότι δεν έχουν
δηλωθεί, οι φορολογούμενο θα βρεθούν
αντιμέτυποι με ελέγ
χους σε βάθος και με
Ειδικότερα:
Στην περίπτωση
που πρόκειται για χρη
ματικά ποσά που δεν
έχουν δηλωθεί στις
Φορολογικές αρχές
κής Ενωσης και αφο- και τα οποία έφυγαν
ρουν καταθέσεις και από την Ελλάδα με
μπαίνει στο αρχείο,
καθώς ισχύει η πεντα.
έλεγχος στις Παραπανω περιπτώσεις δεν
μπορεί να υπερβεί τα 5
χρόνια καθώς δεν προκύπτουν πρόσθετα
πληροφοριακά στοι
χεία, δεδομένου ότι οι
συναλλαγές έγιναν
μέσω του ελληνικού
τραπεζικού συστήμα
τος στο οποίο είχε
πρόσβαση ο ελεγκτι
κός μηχανισμός
ετής παραγραφή. Στην
ncour
περίπτωση όμως που
το έμβασμα έγινε
εντός του περιθωρίου
που έχει το Δημόσιο
να κοινοποιήσει φύλλο
ελέγχου και συγκεκριμένα το 2012, το Δημο.
σιο μπορεί να ελέγξει
και να επιβάλει πρό.
στιμα στην περίπτωση
χρεωτική εκπαίδευση
και η επιστροφή στα
συνέχεια στην 11
Χρηματοοικονομικά
προϊόντα στο εξωτε.
ρικό που κατέχουν Ελς
προορισμό
χώρα του εξωτερικού
ο έλεγχος μπορεί να
φθάσει'' μέχρι πέντε
καταργείται ! λ
ν.. ε
η χρ ωση
Προμηθευτή
και το Τέλ0S
Λιγνίτη, μειώνεται η τιμή
ρευματοs
φορολογουμναφέρουν
τηγές από το υπουρ.
γείο Οικονομικών είναι
χρον ναμε και συγκε
ποσα για παράδειγμα
λεφατο 2010 δεν μπογείο Οικονομικών είναι χρηση τουΠαραδειγμα πυο φορολογούμι
νος δεν δήλωσε τα που πρόκειται για χρη
στοιχεία στην Ελλάδα, ματικά ποσά που δεν
όπου είναι και η φορο- έχουν δηλωθεί στην
λογική του κατοικία, Ελλάδα και μφανίζον
Σημειωνεται οτι ο
όοοωθοστοιχεία στον
προωθούνται στον
ελεγκτικό μηχανισμό
προκειμένου να διαπλάδα το 2010, δεν μπορεί να διενεργηθεί
έλεγχος και η υπόθεση
συνέχεια στην 10
Σημαντικά οφέλη για
παραγωγους και προμηθευτές ενέργειας, αλλά
και τους καταναλωτές
προκύπτουν από την
κατάργηση της Χρέω.
σης Προμηθευτή (ΠΧΕ
DEA) και του Τέλους
λιγνίτη που ανακοί
συνέχεια στην 2