Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÔÅÔÁÑÔÇ 25 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.648 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

×ÅÉÑÏÐÅÄÅÓ ÓÅ ÄÕÏ ÐÁÉÄÏÖÉËÏÕÓ
60÷ñïíïò êáôáäéêÜóôçêå ÷èåò
áðü ôï Ìéêôü Ïñêùôü ÄéêáóôÞñéï
Ðáôñþí óå 13 ÷ñüíéáöõëÜêéóç,
ãéá âéáóìü áíÞëéêçò ìå áõôéóìü
- ÐáñÜëëçëá, ôï Ìéêôü Åöåôåßï
«Ýñéîå» 9 ÷ñüíéá óå Üíäñá ãéá
áðïðëÜíçóç ðáéäéïý óôçí ÁêñÜôá.
ÓÅË.2

ÐÁÑÁËÉÁ ÐÁÔÑÙÍ: ÓÔÁ… ÊÁÃÊÅËÁ ÏÉ ÊÁÔÏÉÊÏÉ
ÃÉÁ ÔÏ ÈÅÌÁ ÔÏÕ ÐÁÑÊÏÕ ÓÔÏÍ ÊÏÊÊÉÍÏ ÌÕËÏ

ÓÅË. 5

ÁÍÁÐÏÄÏÃÕÑÉÓÅ É× Ï×ÇÌÁ ÓÔÏ ÄÁÓÕËËÉÏ
ÁËËÁ Ï ÏÄÇÃÏÓ ÅÉ×Å ÙÓ ÖÁÉÍÅÔÁÉ… ÁÃÉÏ
ÓÅË. 4

ÅÐÉ×ÅÉÑÇÓÁÍ ÍÁ ÔÁÎÉÄÅØÏÕÍ ÌÅ ÐËÁÓÔÁ
ÅÃÃÑÁÖÁ ÌÉÁ 18×ÑÏÍÇ ÊÁÉ ÌÉÁ 46×ÑÏÍÇ

ÓÅË. 5

ÓÔÏ ÓÊÏÔÁÄÉ ÏËÏÊËÇÑÅÓ ÃÅÉÔÏÍÉÅÓ ÓÔÇÍ
ÐÁÔÑÁ - ÓÔÇ ÄÅÇ ÐÇÃÅ Ï ÄÇÌÁÑ×ÏÓ…

ÓÅË. 3

80×ÑÏÍÏÓ ÁÕÔÏÐÕÑÏÂÏËÇÈÇÊÅ ÓÔÏ ÓÁÃÏÍÉ
ÅÐÉ×ÅÉÑÙÍÔÁÓ ÍÁ ÂÁËÅÉ ÔÅËÏÓ ÓÔÇ ÆÙÇ ÔÏÕ
Σε κρίσιµη κατάσταση νοσηλεύεται στο Νοσοκοµείο ‘Άγιος Ανδρέας”
ένας 80χρονος από την Εφύρα Πηνείας, ο οποίος επεχείρησε να βάλει
τέλος στη ζωή του το απόγευµα της
Κυριακής.
Ο 80χρονος βρισκόταν στην
αγροικία του και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες πήρε µία καραµπίνα και αυτοπυροβολήθηκε στο
σαγόνι. Αιµόφυρτος εντοπίστηκε

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

από συγγενείς του, οι οποίοι κάλεσαν την Αστυνοµία καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Ο 80χρονος µεταφέρθηκε αρχικά
στο Νοσοκοµείο της Αµαλιάδας και
εν συνεχεία, λόγω της κρισιµότητας
της κατάστασής του, διακοµίστηκε
στην Πάτρα. Τους λόγους που οδήγησαν τον 80χρονο στην απόπειρα
αυτοκτονίας διερευνά το Αστυνοµικό Τµήµα Ήλιδας.