Πρωτοσέλιδο Εστία:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΣΤΙΑ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΕΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1976
Πιό πολύ «Καμμένος»
«Μητσοτάκης»
Ap660 μεγαλου. Σεβαστιανής μάρτυρος
Τετάρτη 24 Oxmpgiou2018
| Apebu Φύλ 41 1861"Ενος 1420v i Turi 1,50
ΑΝ ΠΟΤΕΨΟΥΜΕ ta
λένε κατά καιρούς κοKaopp vor pu pre nuumti py έταρου μόνου
«Στον αεοα» τα Διαταγματα
για την έπέ ταση στα 12 μίλια
0ά άηοτελ.tra άπό τήν Κατερίνα namaK ώστο.
men poki
onge pe um
καί Αλλες άνένταχτες
Πρωτοφανής προχειρότης-Δεν Εχουν ύποβληθεί στο ΣτΕ-Απαιτείται νόμος
Είτε μός άρέσει είτε δυ. η ουγκρότηση της
κυβερνητικής πλειοψηφίας ΣΥΡ ZA ANE^^
ΝΑΔΙΑΦΗΜΊΣΕΙ r xpo
orrlp
viesi tilpop άΑυ
an up
g τήνυκλεισπκα στην Έλλαδα
διαοφάλισε Τήν dveEgprnoia TOO Tampa άπέΖήτησα, μάλιστα καί τήν ancia
teito viv ομοθετησει την trdσει tou ot tr ιμέρους άξιακά ζητήματα
dépe μηνο τηγορ tenoto
as 'Er sp tiektind pir
10kooo kias
ακευτικών, ή ταυτότητα φύλου, τό ταμι στά
χω έπ σημάνει και άλλη φορά α τό
aft δ
μαίνε δε,
ματικότητο,τό Ysorti
r ντρ cpyl:mpido
τικούς είναι κοινή
Τούς χυρίζει είναι τό Σκοπανό
Ελληνικό το άοχαιότε00
ναυαγιο του κοσμου
Έγκαιρη
συμφιλίωσηοο.Ι
xoai ας ολιτικές alno rake
ρές λαβαίνουν συχνά μεγάλη όξύτητα. Κάηοτε
δυο κολοτέ καίχα ότερο. Μερικές φ pe
χο ήσει και έγκατασταθει Διχασμός. Mia
Βυθίσθηκε στον EDEELVO Πόντο πρίν άπό 2.400 χρόνια
βάθος σχεδόν 2.000 μέτρο νκά
νητέςαύτόού t διατήρησε
AerKTO epé ητό
&ssomoro BKpté Σετή
στεύεται
τι ε ναάρχειοελλη
χρονολο t 1 El oortb
TOO 1922 T έλληνικά στρατεύματα διέρρεαν
μήκος 23). ,dvexuAU9θη μέ τό
ροώ καλός ό τ nx του
μίξει
νά αντιστέκεται στά tpuroideg
ρησή τους, καταλαμβάνοντας τη μικρή πόλη
Σαλίχλη (γράφεται και Σαλιχλί) και τόν σιδηροτό έηέτυχε. "Ομως éANw|κές δυνάμεις, καί ου.
γκεκριμένα της Χ13 Μεραρχίας neQRDO Kat Τής
«Χαστούκι» της ΕΕ
λογο όσύμιάερ t a é spr a γιατά a po o
στην Ρουη mpoe μια τριώνί δομο . Anino eb
ση της
το ορήσεως των έλληνα
ν μονάδων
την σημα η μορφή του προανηγγυλε ό Πού
nog tvmv t arr μιηκη κοινότητα Ακολούθως
μάλλον ε χα
λιτικά κίνητρα Δίο κητής
ντε Παν ο
ΕΕ bpa revariot
k lirendate eviatkayte
νη της
νταγματάρχης ηεζικοο Νικόλαος ηλαστήρος.
όόηοίος έχε, μπροστά του δάσκο.nbolaé
αίζει να διαβάσετ
Ο Χατζιδάκις της Άθήνας και του κόσμου
συντη, powta bara ANT
τού Μακεδονικού»