Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη . 331
Ka0ημερινη οικονομικη ιδικη CGnjlepiba Διακηρυ ευν.Δημοπρασιυν
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00€
ταχρέδισ. | Τα Πρωτεία στ0us έμμεσ0US φόρ0US
κατέχει η Ελλάδα
ταμεία,
Η Ελλάδα είναι η
χώρα με τη βαρύτερη
έμμεση φορολογία
στην Ευρωζώνη και θα
παραμείνει στην 1η
θέση και για το 2019.
1796, με τη Γαλλία και
την Κύπρο να είναι οι
μοναδικές χώρες που
βρίσκονται κοντά στην
ελληνική επίδοση
Με τον πανευρω
Τα πρωτεία αποκαλύ. παϊκό πρωταθλητισμό
πτονται από τα προ- στην "άδικη» έμμεση
σ χ έ δ ι α η Ελλάδα
προϋπολογισμών που στερείται φορολογι
κατέθεσαν οι 19 κής δικαιοσύνης, γεγοπροϋπολογισμώνπου φορολογία, η Ελλάδα
20Ewe
ρες-μέλη στην Κουσιόν στο πλαίσιο των
διαδικασιών του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου. Για
το 2018, οι φόροι
ιογή και
στις εισαγωγές"-ένα
καλάθι που περιλαμβά.
νει από τον ΦΠΑμέχρι
τους ειδικούς φόρους
νός που αποδεικνύεται
από ακόμη ένα στατι.
στικό εύρημα: είμαστε
η χώρα με τη μεγαλύστην
απόδοση της έμμεσης
και της αμεσης φοροΜέσα στις επόμενες
ημέρες θα παραδώσει
στα τεχνικά κλιμάκια
των δανειστών τον
μέλος της Ευρωζώνης.
«επίδοση» είναι μόνο η
Κύπρος (με 6,9 ποσοστιαίες μονάδες), η
λάδα. Οι εξωφρενικοί
φορολογικοί συντελε
στές στην άμεση φο
ρολογία, με την
επιβάρυνση να φτάνει
τερη διαφορ
«στην παραγ
φάκελο με τον οποίο
θα εαχειρηθεί η διεύρυνση του εξωδικαστικού σε μισθωτούς
συνταξιούχους και
ελεύθερους επαγγελλογίας
Για το 2018, ηδιαφορ αυτή φτάνει στις
άδες. Δηλαδή
η έμμεση φορολογία
επιβαρύνει τους πολίτες με φόρους που αν
τιστοιχούν στο 17,3%
του ΑΕΠ και η μεση
Εσθονία (με 6,8ποσοακόμη και στο
στιαίες μονάδες) και η
Λετονία επισης με 6,8
ποσοστιαίες μονάδες.
Τα δύο στατιστικά ευρήματα (πρωταθλητδηλωθέντος εισοδή
ματος χωρίς να συμπε
ριλαμβάνονται οι
ασφαλιστικές
ρές, οδηγούν στην
κατανάλωσης-θαφτά.
6.8 μον
σουν να αντιστοιχούν
17,3% του ΑΕΠ, που
είναι και το υψηλότερο
ποσοστό μεταξύ των
ματίες που δεν μπό
Ελλάδα
συνέχεια Την 11
ΣΤ03 %
του ΑΕΠ το
ποσοστό μεταξύ των φορολογία αφόρμετο φορολογία και έμμεσα μάτων ατο νησβ
τις προβλέψεις των βάνεται κου πριμ παρόν όχι μονο για το αποτέλεσμα α αποτυ
φορολογία και χαοτική
ανάμεσα
στην έμμεση και στην
άμεση, όχι μόνο για το
παρόν αλλ και για
το μέλλον) αποτυπώμ των και στη «βύ
θιση» των εσόδων από
την άμεση-και αναλογική-φορολογία, με
αποτέλεσμα να αποτυ
πώνεται το «Χάσμα»
Οπως προκύπτει από
εισόδημα και στην πεχωρών-μελών της
ζώνης του Ευρώ, η Ελ.
λάδα θα παραμείνει
β νεται και ο ΕΝΦΙΑ)
μόλις στο 10%. Δια
αποτέλεσμα
στην πρώτη θέση και καμάδεν λη ρχει σε
θέση και ΑΕΠ δεν υπάρχει σε
2019 με Ποσοστό καμία άλλη χώρα
νειες και φορολογικής έμμεσης τηεστφ10
νουν και τις παθογέ- έμμεσης- μεσης
νειες της φορολογικής ρολογίας στη στατι
συνέχεια στην 10
Στα 575 ευρώ
η μέση σύνταξη
Στο 3.9% του ΑΕΠ
με τον νόμο
| Κατρούγκαλου
διαμορφώθηΚΕ ΑΕΙ
πρωτογενές αποτέλε
σμα του 2017 συμΠρόκειται για τη δεύτερη κοινοποίηση στο
πλαίσιο της Διαδικα
σίας Υπερβολικού Ελ
συνέχεια στην 2