Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÔÑÉÔÇ 23 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.647 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÓÔÏ ÓÊÁÌÍÉ Ï ÐÅËÅÔÉÄÇÓ
ãéá ôá Ýñãá óôïí
Êüêêéíï Ìýëï
ÐáñÜíïìç ç äéáìüñöùóç ôçò ðåñéï÷Þò áðü ôï ÄÞìï ÐáôñÝùí, óýìöùíá
ìå ôçí ÊôçìáôéêÞ Õðçñåóßá - Ðñüåäñïò Ä.Ê. Ðáñáëßáò: «Äåí èá
åðéôñÝøïõìå óå êáíÝíáí íá âÜëåé åìðüäéá óôç äçìéïõñãßá ðÜñêïõ...»

ÓÅ… ÂÑÁÆÉËÉÁÍÉÊÇ ÔÇËÅ-ÓÅÉÑÁ ÌÅÔÅÎÅËÉÓÓÅÔÁÉ
Ç ÊÏÍÔÑÁ ÌÅÔÁÎÕ ÍÉÊÏËÏÐÏÕËÏÕ - ÐÅËÅÔÉÄÇ

ÓÅË. 7

ÓÔÇÍ ÁÃÃÅËÉÊÇ ÐÅÐÏÍÇ ÁÍÇÊÅÉ ÔÏ ÊÑÁÍÉÏ
ÐÏÕ ÂÑÅÈÇÊÅ ÓÔÇ ÂÉ.ÐÅ. ÔÇÓ ÐÑÅÂÅÆÁÓ

ÓÅË. 6

ÐÁÔÑÁ: ÅÖÕÃÅ ÁÐÏ ÔÇ ÆÙÇ ÓÔÁ 87 ÔÏÕ ×ÑÏÍÉÁ
Ï ÐÁÔÅÑÁÓ ÔÇÓ ÄÉÏÍÕÓÉÁÓ ÌÁÑÁÔÏÕ, ÈÁÍÏÓ

ÓÅË. 6

ÓÅË.5

ÅÖÏÑÉÁ: ÄÉÅÍÅÑÃÅÉ 600 ÊÁÔÁÓ×ÅÓÅÉÓ ÔÇÍ ÇÌÅÑÁ
ÓÅ ÏÓÏÕÓ ÄÅÍ ÅÊÐËÇÑÙÍÏÕÍ ÔÉÓ ÕÐÏ×ÑÅÙÓÅÉÓ
Με ρυθµό... πολυβόλου επιβάλλονται
πλέον οι κατασχέσεις από τη φορολογική
διοίκηση στους φορολογούµενους που
δεν εκπληρώνουν εµπρόθεσµα τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.
Σύµφωνα µε τα επίσηµα στοιχεία της
ΑΑΔΕ για την αποτελεσµατικότητα της φορολογικής διοίκησης, στο τέλος του 2017
οι φορολογούµενοι που βρίσκονταν υπό το
καθεστώς µέτρων αναγκαστικής είσπραξης
ανέρχονταν σε 1.050.077. Στο τέλος Ιουλί-

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

ου 2018, πιο πρόσφατο µήνα στον οποίο
υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία, ο αριθµός
των φορολογούµενων που βρίσκονταν
υπό το καθεστώς µέτρων αναγκαστικής είσπραξης είχε ανέβει στους 1.143.356. Με
άλλα λόγια µέσα σε ένα επτάµηνο η φορολογική διοίκηση είχε “κοκκινίσει” επιπλέον
93.279 φορολογούµενους ή πιο απλά κάθε
εργάσιµη ηµέρα επέβαλε κατασχέσεις σε
περισσότερους από 600 φορολογούµενους.