Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Εκδήλωση
της Εφορείας
Αρχαιοτήτων
Του 1940
| μνήμες
|θυσίας
Μια Παλιά
σχολική
Ελίδα
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
napookaun 19.10.2018
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
ahenriv 22, rpeßevd ITnA. 2462 087772, Fax 2462097773 lemail: [email protected]
κάνανε το σταυρό τους κι ύστερα σηκώνανε
στον ουρανό τα χέρια.
18/11/1940
φεύουμε γιατο Μέτι no . Kuponi andyEupa ώρα 4.40, onnnoooon
Ρομοούη μος Χαρέτησε στο ntono uor, Nou.vtou, yuo ier, nada MX
στέηνουν φιλά Κάνανε το σταυρό τους κ υστερα ηκανανε στον ουρανό τα
19/11/1940
ava τίσαμε nouHou
ένα τραίνο με tpaupath. Ta nade
γίνονται με
και μας χαιρετούνε vend
αρ.οηικά. Οι εοφΟ
τραυματισμένοι gvai όρο
δίνουνε οι αξιωματικοί τη διαταγή να έουμε τα
μας γεμάτα ους. μη
20111940
EBENO
Το ΧΡΟΝΙΚΑ στον uno ογιστή σας
κάθε εβδομάδα εκατοντάδες pdf το Ειδεύουν
τον έν uno no0υκό λόγο στο email avanoodv μος.
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
Etaúpos Xp. Kapaykouvns M.D
Macuupas . Xopoupyos Γυναικολόγος
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΧΟΛΗ
(Εμηορικό Ελιμεία)
TK: 51 100 pepevá
Τηλ.:2462502144
EneiyovtO: 6944 286795
BAHPKA
20 28964-20620
ThA. 2462080sso
6977019452
2-6932 235231.