Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική ΣΕΤΟ
Ka0ημερινη οικονομικη ειδικη can l pica Δακηρυ cuvAn lon ao1wv
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τιμή : 1.00€
Στατιστικά
onon nga
| Yn.Υγείαs: Τι θα ισχύσει για τα voucher
Προμήθε!as οπτικών ειδών του ΕΟΠΥΥ
vns ανεργίas
νεγγεγραμ6s
Σε επίσημη ενημέ. Το Υπουργείο Υγείας
ρωση για την κατά. και ο ΕΟΠΥΥ καταβάλ
διαμορφωθεί με τα προσπάθεια τα τελευ
voucher προμήθειας ταία χρόνια, έχει κατα
του φέρεινα αλλάξει
EONYY μετά και την βασικά προβλήματα
| άρνηση οπτικών να τα που χρόνιζαν. Μεταξύ
αποδεχτούν, απαιτώντας από τους ασφαλιλλων και την συμβα
σιοποίηση μεγάλων κα
προπληρώσουν για την
Υγειονομικό υλικό, Ορ
θοπεδικά. Σκευάσματα
Ειδικής Διατροφής.
Με αυτές τιςαλλαγές
ι πολίτες από το 2017
προπληρώνουν
τα είδη αυτά
και σταμάτησε η ταλαιρία τους-να στή.
ΝΟΙ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ παραλαβή προϊόντω
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕεξέδωσε το υπουργείο
Υγείας, σημειώνοντας:
ΤΟ Υπουργείο Υγείας.
αφουγκραζόμενο την
κατάσταση που έχουν
δημιουργήσ
Οξυγοθεραπεία
1. Το σύνολο των εγ.
γεγραμμένων ανέρ.
νων, με κριτήριο την
αναζήτηση εργασίας
αναζητούντων εργα.
δαπάνη που αγγίζει τα
50 εκατομμύρια ετησίας, είναι μια παροχή
που υλοποιείται ακόμα
με τον παλιό τρόπο,
δηλαδή με προπλη.
ρωμή από τους ασφα.
καταστήματα οπτικών
ea επέτρεπε στους πολίτες να επωφεληθού
από τις νέες ρυθμ
σεις, αλλά οι οπτικοί,
έχουν με κάθε τρόπο
εναντιωθεί στη νέα
αταστήματα
ανήλθε σε 815.720 νηση παραλαβής των νονται στις ουρές-για λισμένους
έων γνωματεύσεων να πάρουν πίσω τα συνέχεια υποβολή της Το Υπουργ
oucher αποζημίωσης
συναπτόμενο
ποσά που δικαιούνται.
Η νέα αυτή διαδικασία
γή, τον
ποιοτικό έλεΥχο στα
προδαπάνης στα κατά τό.
πους σημεία εξυπηρέτησης του ΕΟΠΥΥ για
απόδοση αυτής της
δαπάνης. Αυτό συμβαίνει ακόμα διότι οι οπτιώτη
επιθυμεί να ξεκαθαρί
σει προς κάθε κατεύ
θυνση ότι σε σχέση με
τις αιτιάσεις που προ
βάλλουν
ισχύουν τα παρακάτ
συνέχεια στην 11
με το
ών ειδών, επιθυμεί να
σημαντική αλλ
τους πολογούνται και
λίτες ασφαλισμένους
ρηγούμενα
Ο ΕΟΠΥΥ ΔΕΝ χρω
μεία τα οποία εντάθη.
υποχρεώσεις (από το
αυτό, ότι στιγμή αρνήθηκαν τη στάει
στείλει ένα αποφασι. οι πολίτες θα έχουν συμμετο
στικό
μήνυμα
πρόσβαση σε προϊόντα
Πστοποιημένα και ποι.
διαδικασία με τις συμ
Airbnb και τns l'
μακροχρόν!as I του μέτρου
κατεύθυνση για
βάσει
την υλοποίηση αυτού οτικά.
Η υπογραφή αυτών
Τα οπτικά είδη, μια των συμβάσεων με τα
Κοινωνικό
AAirtu
χρόνια τύπουο ακο
800 εκατ. ευρώ /S
X67713773654
θα μοιραστεί
μίσθωση σε
τις δυο μισθώσεις με