Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÁËËÁÃÇ
ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÓÁÂÂÁÔÏ 20 - ÊÕÑÉÁÊÇ 21 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.646 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÁÐÏÐÅÉÑÁ ÁÕÔÏÊÔÏÍÉÁÓ
ÊÁÔÁÍÁËÙÔÇ ÔÇÓ ÄÅÇ!
Ðïëßôçò ìå êïììÝíï ñåýìá, ðïõ äåí ìðïñïýóå íá åîõðçñåôÞóåé ôï ìçíéáßï ðïóü ôçò ðñïôåéíüìåíçò áðü
ôçí Åðé÷åßñçóç äïóïðïßçóçò, êáôÜðéå ìéá ÷ïýöôá ÷Üðéá, óôï êåíôñéêü êáôÜóôçìá óôçí ÁêôÞ Äõìáßùí
Για πολλοστή φορά, έλαβε χώρα ακραίο περιστατικό, στα
κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ, στην Ακτή Δυµαίων, αναστατώνοντας υπαλλήλους της Επιχείρησης και συναλλασσόµενους. Το
µεσηµέρι της Τετάρτης, ένας άνδρας µετέβη στο εν λόγω κατάστηµα, για να προβεί σε διακανονισµό. Ο υπάλληλος που
είχε αναλάβει την υπόθεσή του, του εξήγησε τι θα έπρεπε να
κάνει και πόσα όφειλε να πληρώσει Ο συµπολίτης, από την

πλευρά του, εξήγησε πως το ποσό που έβγαινε είναι πολύ
µεγάλο και δεν µπορούσε να προβεί στην διαδικασία δόσεων, ενώ ήδη είχε κοµµένο ρεύµα. Η ένταση ήταν µεγάλη, ο άνδρας είχε έρθει σε απόγνωση και κάποια στιγµή βγάζει από την
τσέπη του ένα κουτί µε χάπια και απειλεί πως θα τα πιει για να
αυτοκτονήσει επί τόπου… µέσα στο υποκατάστηµα! Είχε, δε,
ήδη βγει εκτός εαυτού και πριν καν προλάβουν οι υπάλληλοι

Ç ÄÉÁÂÑÙÓÇ ÂÕÈÉÓÅ ÓÁÑÙÈÑÏ ÓÔÏ ÌÏÍÏÄÅÍÄÑÉ
ÄÇÌÏÓ: ÁÐÁÃÏÑÅÕÏÕÍ ÔÇ ÓÕÍÔÇÑÇÓÇ ÔÏÕ ÄÑÏÌÏÕ
ÓÅË. 2

ÊÁÔÁËÇØÇ ÓÔÇÍ ÁÑ×ÉÔÅÊÔÏÍÉÊÇ Ó×ÏËÇ ÐÁÔÑÙÍ
ÁÐÏ ÓÐÏÕÄÁÓÔÅÓ ËÏÃÙ ÐÏËËÁÐËÙÍ ÅËËÅÉØÅÙÍ
ÓÅË. 7

ÁÐÏ×ÙÑÇÓÅ ÌÅ ÁÉ×ÌÅÓ ÁÐÏ ÔÇÍ ÐÁÑÁÔÁÎÇ «ÑÁл
Ç ÄÇÌÏÔÉÊÇ ÓÕÌÂÏÕËÏÓ ÏÕÑÁÍÉÁ ÌÐÉÑÌÐÁ
ÓÅË. 3

ÍÅÁ ÐÁÑÅÌÂÁÓÇ ÔÇÓ ÐÏÅÄÇÍ ÃÉÁ ÔÁ ÐÅÑÉÓÔÁÔÉÊÁ
ÖÕÌÁÔÉÙÓÇÓ ÓÔÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ «ÁÃ. ÁÍÄÑÅÁÓ»

ÓÅË. 6

να αντιδράσουν… κατάπιε µε µια κίνηση όλα τα χάπια! Έντροµοι οι υπάλληλοι κάλεσαν το ΕΚΑΒ και την Αστυνοµία. Στο εν
τω µεταξύ διάστηµα, ο άνδρας εξακολουθούσε να βρίσκεται
σε κατάσταση σύγχυσης! Διασώστες του ΕΚΑΒ έφθασαν άµεσα στη ΔΕΗ, παρέλαβαν τον άνδρα και τον µετέφεραν στο νοσοκοµείο, προφανώς για να προβούν σε πλύση στοµάχου. Ο
άνδρας νοσηλεύθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια της ηµέρας.

ÔÉÔÁÍ: ÄÅÍ ÊËÅÉÍÅÉ ÔÏ ÅÑÃÏÓÔÁÓÉÏ ÓÔÏ ÄÑÅÐÁÍÏ
ÏÕÔÅ ÊÁÐÏÉÏ ÁËËÏ ÔÇÓ ÅÔÁÉÑÅÉÁÓ ÓÔÇ ×ÙÑÁ…
Δεν πρόκειται να µεταβληθεί η παραγωγική διαδικασία του Οµίλου ΤΙΤΑΝ στην Ελλάδα, το οποίο πρακτικά σηµαίνει πως κανένα από τα τρία εργοστάσια, µεταξύ των
οποίων και το εργοστάσιο στο Δρέπανο,
ούτε η µονάδα άλεσης στην Ελευσίνα θα
κλείσουν, ενώ παράλληλα θα διατηρηθούν
όλες οι υφιστάµενες θέσεις εργασίας.
Αυτό ξεκαθαρίζουν πηγές του ΤΙΤΑΝΑ,
θέλοντας να καθησυχάσουν τους εργαζόµενους και να ξεκαθαρίσουν το τοπίο που
θα διαµορφωθεί µετά τη µεταφορά της
έδρας του οµίλου από την Ελλάδα.
Όπως ανέφεραν οι ίδιες πηγές, η παραγωγή στην Ελλάδα θα συνεχίσει κανονικά
και θα λειτουργούν τα εργοστάσια τόσο

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

στο Δρέπανο, όσο και στη Θεσσαλονίκη
και στη Βοιωτία. Το ίδιο ισχύει και για τη µονάδα άλεσης που λειτουργεί στην Ελευσίνα
και ήταν το πρώτο εργοστάσιο του οµίλου,
το οποίο λειτούργησε το 1902. Κατά συνέπεια, αναφέρουν, δεν θα χαθεί καµία θέση
εργασίας.
ÓÅË.5