Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι ψάχνεις είναι εδώ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στις σελίδες 12 & 13
Ο Δ. Ευρώτα ενημερώνει
Τιμή στην οικογένεια
για το επίδομα ορεινών
περιοχών-σελ.7
| Γιαννακόπουλου και Ανοικτό
Εμπορίου στο ΔΣ ΣΠάρτης > σελ. 10
Η αθλητική κίνηση
στη Λακωνία > σελ.15
Κέντρο
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΣάθΒατο 20 ΟκτωΒρίου 2018 | Έτος 23° | Ap1θμός 5507 | Τμή φύλλου 0,50€
Τηλ. 2731 081253 Fax:2731 081250 * [email protected]« www.lakonikos.gr
Πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στο Διοικητήριο
Σε απόγνωση οι Λάκωνες
αγρότες και κτηνοτρόφοι
στη συναντηση
..άσσεβίτη-Βαλιώτη
Εντάσσεται
σε χρηματοδοτικό
πρόγραμμα το φράγμα
«Από το 2022 θα υπάρχει χοντρό ζήτημα στην αγροτική οικονομία της Λακωνίας»
κού ΣυμΒουλίου Σηάρτης, με
επικεφαλής τον δήμαρχο κ.
θηκε την Πέμπτη (1810) με
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Σταύρο Αραχυβίτη. Τον κ
Βαλιώτη συνόδευαν ο αντιδήμαρχος Ν. Φλώρος, ο εντεσύμβουλος Στ. ΑργυρόΠουλος και ο δημοτικός σύμβουΑηοτελεσματικές, όσο και δίκαιες λύσεις στο χρόνια και
συσσωρευμένα προΒλήματα
nou αντιμετωπίζουν αναζητούν
οι Λάκωνες αγροκτηνοτρόφοι,
αντιΠροσωπεία των οποίων
Προχώρησε σε ηαράσταση διαμαρτυρίας την Τετάρτη 17/10
στις εγκαταστάσεις της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας
και Κτηνιατρικής Λακωνίας στο
Διοικητήριο.
στον τομέα της δακοκτονίας.
αλλά και των χρηματικων ενσχύσεων που έχουν ως an°τέ.
λεσμα το εισόδημα των
αγροτών και κτηνοτρόφων να
συρρικνώνεται διαρκώς.
Ond0ς είπαν, μεταξύ άλλων, ο
κλάδος των μικρομεσαίων
αγροτών και κτηνοτρόφων
απειλείται με αφανισμό, γεγονός
nou θα έχει ως συνέπεια στην
τοηική οικονομία:0ηως σχυρίστηκε ο κ Βρουλίτης" έτος τα
καταστήματα της Σπάρτης δεν
θα δουλέψουν γιατί οι αγρότες
δεν θα έχουν λεφτά», ενώ όΠως
λος Π. Κουμουνδούρος.
Με επικεφαλής τον Πρόεδρο
του Αγροκτηνοτροφικού Συλλό.
you Λακωνίας κ. Βασίλη Βρουλίτη, η ομάδα των παραγωγών
συναντήθηκε με την Προϊστα.
μένη κ. Βασιλική θεοχαράκου
και άλλους υπαλλήλους της
υπηρεσίας. Εηέδωσαν Ψήφισμα
και διαμαρτυρήθηκαν για τα
αδιέξοδα που αντιμετώηΖουν
Στο επίκεντρο της συζήτησης
έργου τουφράματος της κεσυμπλήρωσε, λόγω των μέ- 1 λεφίνας. Αμφότεροι συμφω| νησαν noc anotlei ένα από
Ι τα κυριότερα έργα mv0ής για
Ιτηνπεριοχή.Ουπουργός ενη| μέρωσε την αντιηροσωπεία
του Δ Σηάρτης ότι οι σχετικές
εκπονηθείσες μελέτες έχουν
εγκριθεί και είναι υηό ένταξη
σε Πρόγραμμα χρηματοδότησης Παράλληλα έχει δοθεί
τρων nou εφαρμόζονται και
προωθούνται «από το 2022 θα
unapxe1 χοντρό ζητημα στην
αγροτική οικονομία της Λακω.
νίας», συάεια σελ. 8
Στις 24-25 Οκτωρρίου
Η εθνική-Περιφερειακή Πολιτική
για τα απόβλητα σε συνέδριο στον Μυστρά που σε ναώ για
οουν στη σύνταξη των anaραίτητων μελετών
Πελ°novvhΣτις 24-25 Οκτωβρίου θα διε
ξαχθεί το δήμερο συνέριο με
θέμα «Το νέο Εθνικό Σχέδιο
Διαχείρισης Αποβλήτων ΕΣΔΑ]
& η εφαρμογή των Περιφερει.
ακών Σχεδίων» (ΠΣΔΑ) στο ξε
νοδοχείο "Mystras Grand
Palace" στο Παλαιολόγο Muκατασκευή των αγωγών nou
ana!τούνται για την άρδευση
σου, 8a ηαρουσιασθούν οι νέες
28.000 στρεμμάτων περίπου
nou είναι ενταγμένες στη συγ.
ρεών ano8λήτων σε ευρώ.
naio, εθνικό
περιφερειακό επίπεδο.
Στο επίκεντρο του συνεδρίου
θα τεθούν η ανάδειξη των npoτεραιοτήτων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Υηουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας
στην κατεύθυνση της
ριβαλλοντικής Πολιτικής και της
a εφόρου Χρήσης Πόρων
| ματος και αντιμετωπίζουν
1 Χρόνια ηροΒλήματα ανεπάρκειας νερού.
Στο συνέδριο, που διοργανώνει η ΚΕΔΕ, το Δίκτυο ΦοΔΣΑ, ο
ΦοΔΣΑ ΠελοΠοννήσου, το Δί
κτυο «Βιώσιμη Πόλη» και συμμετέχουν ο Δήμος Σπάρτης, η
Περιφερειακή Ένωση Δήμων
συνέχεια σελ.7
ορθής ηε
Ψυχική διαταραχή
του Παναγιώτη τουνάκου
συνέχεια σελ.9

Τελευταία νέα από την εφημερίδα