Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
/ Παρασκευή
Οικονομική
Οκτωβρίου
Αριθ. Φύλ. : 6589
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
ΥΠΟΧρεωτική
ΑΑΔΕ: «Φρένο» στην αναγκαστική
ακινησία ανασφάλιστων οχημάτων
Οι ιδιοκτήτες θα Πληρώνουν κανονικά τα τέλη κυκλοφορ!as
ηλεκτρονική τιμολόγηση
οι Δεντολήτης ΑΑΔΕ,
την καταβολ τιγμήπ με
οι ΔΟΥ πλέον δεν θα
κάνουν δεκτά τα αιτή.
ματα Φορολογουμέ.
νων να τεθούν σ Ειδικότερα η εγκύαναγκαστική ακινησία κλιος της ΑΑΔΕ ανα
τα οχήματά τους, στις
περιπτώσεις που η
Τροχαία τα εντόπισ
ως ανασφάλιστα και
προχώρησε στην κατά.
την καταβολή του προβλεπόμενου προστί
φέρει τα ακόλουθα:
«Κατόην γραπτών και
προφορικών ερωτημά
των προς την υπηρεσία
μας αναφορικά με το
εάν, οχήματα που κα
ταλαμβάνονται ως
ανασφάλιστα, δύναντην πιλοτική εφαρ- | οχεση. Tuv nuva
μογή του μέτρου της
των πινακίδων
την πιλοτική εφαρκαι των αδειών κυκλοηλεκτρονικής τιμολό. Όρίας τους
γησης écos τον Δεκέμβριο του 2018 και
την πλήρη εφαρμογή
του από την 1η-1
2020 σχεδιάζει , η κυκλοφορίας
Με εγκύκλιό της, η
ΑΑΔΕ διευκρινίζει ότι
οι κάτοχοι αυτών των
οχημάτων θα πληρονουν κανονικά τα τέλη
ται εφεξής να τίθενται
σε αναγκαστική ακινη.
σία, σας γνωρίζουμε τα
1.Σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθ. 22,
παρ. 6, του ν.
γραφο της, υπηρεσίας παράδειγμα τέτοιας
μας το οποίο κοινοποι. περίπτωσηςαυτό της
ήθηκε σε όλες τις υποχρεωτικής κατά
Δ.Ο.Υ. μεταξύ των πε- σχεσης των στοιχείων
ριπτώσεων που συν -από την Τροχαία για
στούν λόγο ανωτέρας ορισμένο χρονικό διά
βίας για τη θέση οχή. στημα (2 έτη και σε
ΑΑΔΕ, όπως προκύ
Και αυτό γιατί η κατάαδειώνκυκλοφορίας
ανασφάλιστου οχι μοσυνέχεια στην 11 σχεση πινακίδων
για τροκλογια 3
για κυκλοφορία του
σε φθη και η περίπτωση οχήματος ως ανασφά.
λιστου (σχετικές οι
διατάξεις της nap.4
του αρ.5 του πδ
πτωση των τελών κυκλωση των τελών κυ
ακινησία συμπεριελή,
ακινησία συμπεριελ
κατέρρευσαν κατά
τος από την Τροχαία
δεν συνιστά λόγο ανω.
τέρας βίας για να τεθεί
περίπτωση αναγκαστι.
κής ακινησίας οχήμα.
τος λόγω είτε κλοτής
"κατάσχεσης (υποχρε.
ωτικήςπαρακράτησης)
των στοιχείων κυκλο23 δισ. ευρώ! το όχημασε αναγκα. είτε ' υπεξαίρεσης φορίας από αρμόδια 237/1 986 ΦΕΚ 110 A
ακινησία και να αυτού είτε ανωτέρας δημόσια αρχή και για ως ίσχυαν μέχρι τη
οι μισθοί
απαλλαγεί από τα τέλη,
καθώς τα στοιχεία κυκλοφορίας επιστρέ.
φονται στον κάτοχο
2, Σύμφωνα με το αρ.
πρωτ. ΔΕΕΦ Β 1040412
ΕΞ 2016/10-3-16 έγ.
συγκεκριμένο χρονικό
διάστημα όπως αυτό
ορίζεται από διατάξεις
νόμων», με ενδεικτικό
αντικατάστασή του
από τις διατάξεις του
p. δέκατου τέταρτου
συνέχεια στην 10
Πρ0s κατάργηση
ο μειωμέν0s ΦΠΑ
φροησεισμόσιο Ί στα νησιά
ιδι 1 Αντιρρήσε1s από τουs δανειστές
πρωτοφανής
που έπληξε τη
χώρα βύθισε τους μι.
σθούς σε δημόσιο και
ιωτικό τομέα κατά
23 δισ. ευρώ
Εξίσου δραματική
είναι και η πτώση της
καταναλωτικής δαπά
νης των νοικοκυριων,
συνέχεια στην 2
για ν
έα παράταση