Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πέμπτη
Οικονομικη onumu
Οκτωβρίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6588
Τιμή : 1.00€
κα ημερινη οικονομικη ιδικη ημερίδα Διακηρυ cuyAnuonpa01wv
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.:
2310952232 FAX : 23109522333
Παραγγιαή | Πότε λήγει η προθεσμία των αιτήσεων
χιλιάδεε!s |
με απόφαση
για το επίδομα των 600 ευρώ και
ΠΟΊ0us αφορά
Μέχρι την Τρίτη, 30 ύψος της εισοδηματι
Οκτωβρίου 2018 θα κής ενίσχυσης ανέρχεπρεπει οι οικογενειες ται μετα την κατα
ορεινών και μειονεκτ- καιρούς αναπροσαρκών περιοχών της μογή του
χώρας να καταθέσουν
τις αιτήσεις και τα απα- σίως, εφόσον το ετή
ραίτητα δικαιολογη- σιο
τικά στα κέντρα εισόδημα, των δικαιούΕξυπηρέτησης Πολι. χων δεν υπερβαίνει το
τών (ΚΕΠ) προκειμέ- ποσό των 3.000,00
νου να λάβουν το
σε 600 ευρώ ετη
οικογενειακό
Σε παραγραφή χιλιοδων υποθέσεων ΦηΑ
οδηγεί απόφαση του
ευρώ ετησίως
-σε 300 ευρώ ετη
σίως, εφόσον το ετή
Συμβουλίου της Επι. Κοινή Υπουργική Από. σιο, οικογενειακό κάθε πηγή. Η παρα αρμοδιότητα για την
κρατείας με. την! φαση των υπουργών εισόδημα τωνδικαιού. πάνω κατά περίπτωση εισοδηματική ενί
οποία διαγράφηκαν! Εσωτερικών. Εργα. Χων κυμαίνεται μεταξύ εισοδηματική ενί- σχυση Οικογενειών
επίδομα των 600 ευρώ.
Emon αίνεται ότι, με
σημαντικα ποσα σίας,
Κοινωνικής του ποσού των σχυση δεν λαμβάνεται Ορεινών Μειονεκτι
φορου και προστίμων Ασφάλισης & Πρόνοιας 3.000,00 ευρώ και του υπόψη για τον προο- κών Περιοχών (άρθρο
επιχειρησης απο το και Αναπλ. Οικονομι- ποσού των 4.700.00 διορισμό του ετήσιου 27 του ν. 30l6/2002
οικογενειακού εισοδή.
ματος
οποίο χορηγείται αυτή,
(ΦΕΚ 110/AU) παραμέ
νει στις Αποκεντρωμέ
νες Διο κήσεις
αριθμ. ευρώ
συνέχεια στην 1112/71338/0026/22-07.
Ως ετήσιο οικογενει,
ακό εισόδημα νοείται
2013(B.1911)επανακα.
θορίζεται η διαδικασία το συνολικό ετήσιο Τις αιτήσεις και τα Δικαιολογητικά
Μπαίνουν
καιτα δικαιολογητικά φορολογούμενο πραγ απαραίτητα δικαιολο. Η εισοδηματικη ενι
για την πληρωμή του
επιδόματος σε ο κογένειες ορεινών και μειματικό ή τεκμαρτό,
καθώς και το απαλλαοσόμενο ή φορολογού.
γητικά που απαιτούνται οι δικαιούχοι
μπορούν να καταθέαχυσηκαταβάλλεται
εφάπαξ από την 1η Σε.
πτεμβρίουκάθε ημε.
οχρεωτικά POS σε
περίπτερα,
ονεκτικον περιοχών μενοιμε ειδικό τρόπο τουν στα έντο Εξυ- ρολογιακου έτους με
ζονται από την Οδηγία γουμένου, της συζ. (ΚΕΠ) έως και ρακάτω δικαιολογητι.
85/148 κριμένα
όπως αυτές καθορί. εισόδημα του φορολο- πηρέτησης Πολιτών την υποβολή των πα
θέατρα και
θέατρα και
το ανήλικων τέκνων από νία μέχρι την οποία η
γουλι του τέκνων από
30.10.2018. ηημερομη
Συγκεκριμένα
συνέχεια στην 10
"Κύμα"
διεκδικήσεων
αναδρομικών
Σε επέκταση της
υποχρέωσης εγκατα
στασης Pogon δεκά
Σεμοων Οικονομικών. |
Και οι ένστολοι
ζητούν τον 13ο μισθό
δες επαγγέλματα
προχωρει το υπουρμε πληρο
φορίες, η σχετική από
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9