Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÐÅÌÐÔÇ 18 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.644 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

«ÄÅÍ ÈÁ ÁÍÅ×ÈÙ ÄÉÃËÙÓÓÉÁ»
óôá åèíéêÜ èÝìáôá ôçò ÷þñáò
Tåëåóßãñáöï ðñïò «ôï åóùôåñéêü, ôï åîùôåñéêü êáé ôçí êõâÝñíçóÞ ôïõ», Ýóôåéëå ï
ðñùèõðïõñãüò Áë. Ôóßðñáò, ëßãï ìåôÜ ôçí ðáñáßôçóç ôïõ Íßêïõ ÊïôæéÜ áðü ôï ÕÐÅÎ
Αποδεκτή «µε πόνο καρδιάς», όπως είπε, έκανε δεκτή ο Πρωθυπουργός την παραίτηση του υπουργού Εξωτερικών Νίκου
Κοτζιά, η οποία υπεβλήθη νωρίς το απόγευµα της Τετάρτης. Ο
Αλέξης Τσίπρας αναλαµβάνει το υπουργείο Εξωτερικών µέχρι να
οριστεί ο αντικαταστάτης του κ. Κοτζιά. «Με πόνο καρδιάς έκανα δεκτή την παραίτησή του. Θέλω να τον ευχαριστήσω θερµά
και ειλικρινώς για την πολύτιµη συµβολή του αυτά τα 3,5 χρόνια για την αναβάθµιση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας, τη

συµβολή του στην κοινή µας προσπάθεια. Η απόφασή µου να
κάνω αποδεκτή την παραίτηση και να αναλάβω το υπουργείο
Εξωτερικών είναι µία απόφαση µε πολλαπλά µηνύµατα, τόσο
προς το εσωτερικό και το εξωτερικό, όσο και προς την κυβέρνησή µου...», δήλωσε ο κ. Τσίπρας έξω από το Μέγαρο Μαξίµου,
λίγη ώρα µετά την ανακοίνωση της παραίτησης. «Σηµατοδοτεί
την απόφαση µου να µην ανεχτώ από εδώ και στο εξής καµιά
διγλωσσία από οποιοδήποτε και καµιά προσωπική στρατηγική

ÅÖÕÃÅ ÁÐÏ ÔÇ ÆÙÇ ÓÅ ÇËÉÊÉÁ
32 ÅÔÙÍ Ï ÃÉÙÑÃÏÓ ÍÔÏÕÌÁÓ

ÓÅË. 3

ÐÁÔÑÁ: ÏÄÇÃÏÓ É× ÁÐÏ ÁËËÇ ÐÏËÇ ÅÐÅÓÅ
ÓÔÉÓ ÃÑÁÌÌÅÓ ÅÍÙ ÅÑ×ÏÔÁÍ ÔÏ ÔÑÅÍÏ…

ÓÅË. 4

ÓÕÍÔÁÃÏÃÑÁÖÇÓÇ: ÔÁËÁÉÐÙÑÉÁ ÊÁÑÊÉÍÏÐÁÈÙÍ
ÓÔÏ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÁÊÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ ÔÇÓ ÐÁÔÑÁÓ

ÓÅË. 2

ÌÅÃÁËÇ ÍÉÊÇ ÔÏÕ ÐÑÏÌÇÈÅÁ 79-77
ÅÐÉ ÔÇÓ ÏËÕÌÐÉÁ ËÏÕÌÐËÉÁÍÁ

ÓÅË. 13

στην εθνική γραµµή της χώρας και να µην ανεχτώ από κανέναν
συνειδητά ή ασυνείδητα, εν προκειµένω ασυνείδητα να διαταράξει την οµαλή πορεία της χώρας προς την οριστική έξοδο από
την κρίση και τα µνηµόνια».
Ο κ. Τσίπρας έστειλε επίσης µήνυµα προς τα Σκόπια, υπογραµµίζοντας ότι δεν θα δεχθεί την είσοδο της γειτονικής χώρας σε
οποιονδήποτε Οργανισµό µε την ονοµασία Δηµοκρατία της Μακεδονίας.
ÓÅË.16

ÐÁÔÑÁ: ÅÐÉÈÅÓÇ ÌÅ ÓÐÑÅÚ ÓÅ ÁÔÌ ÔÑÁÐÅÆÙÍ
ÊÁÉ ÅÌÐÏÑÉÊÙÍ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁÔÙÍ ÔÇÓ ÐÅÑÉÏ×ÇÓ
Βανδαλισµούς σε ΑΤΜ στις προθήκες τραπεζικών
καταστηµάτων, αλλά και εµπορικών επιχειρήσεων, διαπίστωσαν τα ξηµερώµατα της Τετάρτης υπάλληλοι
τραπεζών, επιχειρηµατίες, αλλά ακόµη και πολίτες, που
θέλησαν να προχωρήσουν σε συναλλαγές στα αυτόµατα µηχανήµατα. Οι άγνωστοι δράστες προκάλεσαν ρύπανση σε πέντε Α.Τ.Μ. χρηµατοπιστωτικών ιδρυµάτων,
τα οποία στεγάζονται σε διάφορα εµπορικά καταστήµατα, στην Πάτρα, ρίχνοντας µπογιά ερυθρού χρώµατος ή
προκαλώντας µαύρισµα. Τα ΑΤΜ που δέχτηκαν επίθεση
ήταν στις οδούς: Γούναρη 77, Σαρανταπόρου και Έλληνος Στρατιώτου, Έλληνος Στρατιώτου και Λευκωσίας, και
επίσης στη Νοταρά 26. Από τους αστυνοµικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Πατρών σχηµατίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών.

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr