Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Τε 17τη
Οκτώβρίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Αλαλούμ
και την πληρωμή του φόρου
φισμ0us των
ασφαλιστικων
"Χαρατσιών"
|δ1.'Εχιο υποβάλει ηεριο
(www adobe.com λειορ
στικά την περιοδική Δή
πετάεΥΤο τηνπληρωμή
ζητάει Ταυτότητα ηλη.
ρωμής. Πού θα βρω Την
Ταυτότητα Πληρωμής;
Από την ιστοσελίδα της
λωση Φ.Π.Α. Μπορώ να
τη διαγραψω ή να τη με
ταβάλλυ;
AA.Δ.Ε. επιλέγοντας
Προσωποποιημένη Πλη,
ροφόρηση , Στοιχεία
οφειλών εκτός ρύθμισης
/ Συγκεντρωτική Εικόνα
Ατομικών Ανοικτών
Οφειλών εκτός Ρύθμισης
Είδος φόρου: Χρεωστι.
Μετά την οριστική υποβολή της Δήλωσης δε
μπορείτε να τη διαγραΨετε. Μπορείτε όμως
μόλις η λανθασμένη Δή
λωση γίνει αποδεκτή από
το TAXIS, να υποβάλετε
μέσω TAXISnet τροποποι.
ητική Δήλωση
Τερ στια σύγχυση
έχουν προκαλέσει! κές Δηλώσεις Ο.Π.Α. Προσοχή: Στην περί
στο 1 εκατομμύριο
«Σημείωμα για Πλη.
Για το θέμα σας θα πρέ
μέσω Internet, υπάρχει η
δυνατότητα εμφάνισης
πτώση που με τη νέα Δή,
κύπτει ρωμή» και ναπληρώσετε πει να απευθυνθείτε ή
επαγγελματιών, των λής, επλένοντας «Tau.
μελών εταιρειών (ΤΧ, τότητα οφειλή " στο
ENE, Ο.E., E IKE) τέλος της γραμμής που
και των "μπλοκάκη.Ί εμφανίζεται η συγκεκρι.
δων" οι αλλεπάλληλοι μένη οφειλή. Στη συνέ.
επαναϋπολογισμοί και χεια"μπορείτε να
συμψηφισμοί των "χα εκτυπώσετε το «Σημείωμα για Πληρωμή» και
να πληρώσετε μέσω Τρα.
5.Εταιρεία μηπιστοποι,
ημένη που έχει κάνει διακοπή, μπορεί να
υποβάλλει ηλεκτρονικά
δηλωσεις
υπηρεσία της Α.Α. Δ.Ε
για θέματα Φ.Π.Α. : Διεύθυνση Εφαρμογής Εμμ
λήνει η προθεσμία εμ.
πρόθεουτ υποβολής,
τότε τη Δήλωση μορείτε να την υποβάλετε
εμπρόθεσμα στη Δ.Ο.Υ.,
μέχρι τη μεθεπόμενη το.
rukd εργάσιμη. Τροσκομέ
ζοντας' το αποδεικτικό
της λανθασμένης Δήλυσης
Φορολογίας
Εταιρείες που έχουν
κάνει διακοπή εργασιών
και δεν είναι πιστοποι.
ημένες στο TAXISnet
72 Αθήνα (τηλ. 210
3647202-5, 210 3644605.
8, fax 21036454 13)
συνέχεια στην 11
7. Μέχρι πότε μπορώ να
υποβάλλω
πέζης ή ΕΛΤΑ.
πριν τη διακοπή, δεν μποεμπρόθεσμα
νο την τερον κ μφα ρώωώρεμιστική ναλλη ήσουν τις ηλεκτρονικές τηη Αυστικ Αλωση
δεδομένα νια
δεδομ να για
usni ρωμέs
νίσω την περιοδική Δη.
λωση. Φ.Π.Α. "nou
υπέβαλα και εμφανίζεται
λευκη σελίδα nu ς θα
μπορέσω να δω τη Δή.
ρώσω χρεωστική Δήλωση
Φ.Π.Α. που έχω υποβάλει
μέσω, Internet;
Μετά την οριστική υπο,
βολή της Δήλωσης. μπορείτε να εμφανίσετε την
ήσουν τις ηλεκτρονικές
umpee
Φ.Π.Α. και να καταβάλω
μενο ποσό;
Μορείτε να την
υπαλκα εμφανίζε ο
μεσ Anternet οβάλει
τηρεσίες Θα ρέπει για
εμπρόθεσμα το οφειλό
τις φορολογικές τους
υποχρεώσειςνα a ευθύ
νονται στην αρμόδια
Δ.Ο.Υ
6. Που μπορώ να απευθυνθώ για ερωτήματα
βάλετε μέχρι την τελευτων επιδοτήσεων απο τον
ταία εργάσιμη ημέρα του
επόμενου μήνα από τη
Για την προβολή των «ΤαυτότηταΟφειλής" με
δηλώσεων
τείται, εγκατάσταση περιγραφεί στην Ερυ- Φ.Π.Α., φορολογικού πε- περιόδου στην οποία
του Adobe Reader τηση 1, να εκτυπώσετε ριεχομενου;
, ΠΑ. απα
τη διαδικασία που έχει
λήξη της φορολογικής
συνέχεια στην 10
ΕΠτά κριτήρια!
για το επίδομα
aveUIE1vns
Στην τελική ευθεία
βρίσκεται η πληρωμή
των αγροτικων ενισχύσεων από τον
εργασίας
στο δημόσιο
ΟΠΕΚΕΠΕ.
ανέφερε aome gel
Σύμφωνα με όσα
στην ΕΡΤ
ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕ
ΚΕΠΕ Γιώρ
συνέχεια στην 2