Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÔÅÔÁÑÔÇ 17 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.643 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÁÐÉÓÔÅÕÔÏÓ ÐÁÑÁËÏÃÉÓÌÏÓ
Êáôáããåëßá ôçò ÐÏÅÄÇÍ
üôé íïóçëåýïíôáé
öõìáôéêÜ ðåñéóôáôéêÜ, óôï
ßäéï êôßñéï ôïõ Éäñýìáôïò,
ìå Üëëïõò áóèåíåßò
êáé íåïãíÜ - «ÌåãÜëïò
êßíäõíïò ìåôÜäïóçò ôçò
íüóïõ. Ôüóç ðñï÷åéñüôçôá
êáé åðéêéíäõíüôçôá!»

óôï íïóïêïìåßï Áãéïò ÁíäñÝáò
ÓÅË.2

Á. ÊÁÔÓÁÍÉÙÔÇÓ: ÐÑÏÂËÇÌÁÔÉÆÅÉ ÔÏ ÃÅÃÏÍÏÓ ÏÔÉ
ÄÅÍ ÐÁÑÁÉÔÅÉÔÁÉ ÁÐÏ ÅÐÉÊÅÖÁËÇÓ ÔÇÓ ÐÁÑÁÔÁÎÇÓ…
ÓÅË. 3

HËÅÉÁ: ÔÉÌÙÑÏÕÍ ÔÁ ÔÑÉÁ ÐÁÉÄÉÁ ÌÏÕ, ÓÅ Ï,ÔÉ
ÁÖÏÑÁ ÔÏ Ó×ÏËÅÉÏ, ÅÐÅÉÄÇ ÁËËÁÎÁ ÓÐÉÔÉ…

ÓÅË. 6

ÌÐÁÄÁ: ÌÅÔÁ ÁÐÏ ×ÑÏÍÉÁ ÈÁ ËÅÉÔÏÕÑÃÇÈÅÉ ÅÊ ÍÅÏÕ
Ï ÂÕÆÁÍÔÉÍÏÓ ÍÁÏÓ ÔÇÓ ÐÁËÁÉÁÓ É.Ì. ÁÃ. ÄÇÌÇÔÑÉÏÕ

ÓÅË. 4

ÄÕÔÉÊÇ Á×ÁÚÁ: ÖÑÏÕ ÖÑÏÕ ÊÉ ÁÑÙÌÁÔÁ ÃÉÁ ÔÁ ÁÄÅÓÐÏÔÁ
ZÙÁ… ÌÅ ÁÓÔÉÊÅÓ ÌÇ ÊÅÑÄÏÓÊÏÐÉÊÅÓ ÅÔÁÉÑÅÉÅÓ!

ÓÅË. 16

ÈÅÑÌÏ ÅÐÅÉÓÏÄÉÏ ÌÅÔÁÎÕ ÊÏÔÆÉÁ ÊÁÉ ÊÁÌÌÅÍÏÕ
ÕÐ. ÅÈÍ. ÁÌÕÍÁÓ: «ÄÅÍ ÈÁ ÑÉÎÙ ÔÇÍ ÊÕÂÅÑÍÇÓÇ»
Ο διάχυτος, τις τελευταίες ηµέρες, εκνευρισµός του Πάνου Καµµένου έκανε την εµφάνισή του στο
υπουργικό συµβούλιο και προκάλεσε ένταση µε τον υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά.
Πάντως ο Π. Καµµένος ξεκαθάρισε
(και στο υπουργικό συµβούλιο) ότι δεν
θα ψηφίσει πρόταση µοµφής της ΝΔ –
κάτι που είχε θέσει ως ζήτηµα ο Αλέξης
Τσίπρας.
Δηλώνω απερίφραστα την στήριξή
µου στην κυβέρνηση και δεν θα συ-

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

µπλεύσω σε καµία περίπτωση µε τη
ΝΔ, είπε σε δηµοσιογράφους µετά το
υπουργικό µεταφέροντας το περιεχόµενο της τοποθέτησής του.
Ωστόσο ο Π. Καµµένος επιµένει ότι
θα καταψηφίσει την συµφωνία των
Πρεσπών ανεξάρτητα πόσοι θα τον
ακολουθήσουν από τους ΑΝΕΛ.
Ο υπουργός Εξωτερικών, σύµφωνα
µε πληροφορίες, άσκησε κριτική στον
υπουργό Άµυνας για όσα έκανε στις
ΗΠΑ, επισηµαίνοντας ότι «εκθέτει και
τον πρωθυπουργό και τη χώρα».