Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική |
Οκτωβρίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Πρεμιέρα για
θέρμανση s |
δαπάνns κατά 4 δισ. νια το ΥΠΟΙΚ
Η δέσμευση της κυνομικού εκτροχιασμού βέρνησης για υιοθέ
Τον κίνδυνο δημοσιο.
1,15 ε0ρω
το λίτρο
και εφιάλτες ταξιοδο
μεταρρύθμισυνολικής
τικής δαπάνης ακόμη συνταξιοδοτικού συκαι κατά 3,5-4 δισ.
στήματος,
ευρώ ή 2% του ΑΕΠ εξοικονόμηση περίπου
«ξύπνησε» στο οικονο- 1% του ΑΕΠ έως το
μικό επιτελείο η ava- 2018, που περιλαμβά
βίωση των δικαστικών νεται στο 3ο μνημόνιο,
μ συνδέ ται ρρηκτα με
αιχμή τις περικοπές την επίσης ξεκάθαρη
του 2012 στις συντά. δέσμευση για "απορ.
ξεις. Την εικόνα ανα- ρόφηση του αντικτύπου τών αποφάσεων
του ΣτΕ σχετικά με τα
Πρεμιέρα εκανε τη
τικές τις περικοπές
που είχαν γίνει με τους
μένεται να «θολώσει»
Δευτέρα η διάθεση περαιτέρω, η νέα ε
του πετρελαιου θερ- αναμονή απόφαση του συνταξιοδοτικά μέτρα νόμους 40512012
μανσης με την τιμη Συμβουλίου της Επι. του 2012»
εκκινησης να υπολογίζεται, στα επίπεδο λείται να κρίνει εάν λου του 2016 ήρθε να στο
του 1,15 ευρω ανα
φωνόταν αν εφαρμ
40932012 δημιούργη.
σαν μια νέα κατάσταση
οι δανειστές απαίτη
σαν μέσω της Συμφω.
κρατείας (ΣτΕ), που κα.
Ο νόμος Κατρούγκα.
είναι συνταγματική ή
η πρόβλεψη του
νόμου Κατρούγκαλου
επανυπολογισμό
απαντήσει και στις δύο
αυτές δεσμεύσεις, με
τον επανυπολογισμό
των συντάξεων να λειβάση αυτές θα έπρεπε
να αυξηθούν τόσο οι
ντάξεις
κών Μεταρρυθμίσεων
(νόμος 4336/2015), την
αντιστάθμιση του πρ
κουρικές
των συνταξιούχων που σθετου κόστους στη
των ηοη κατα. τουργε
ν υποστεί τις συγ.
συνταξιοδοτική
Ρύθμιση
χρεών στο
άμεσα και με νδέεται
λιωμεξηγεΑναλυτικός
εκριμένες μειώσεις
Το υπουργείο Εργα
βερνητική επιδίωξη για
μη εφαρμογή των περικοπων στις, προσωπι.
κές διαφορές που θα
διαπιστωθούν από την
στην «Κ» ο εργατολό.
γος Δημήτρης Μπουρ.
λος, οι αποφάσεις
2287, 2288, 228
2290 2015 της ολομέ.
τρίτο μνημόνιο εκτι.
μουν το δημοσιονο,
μικό κόστος σε 2% του
ό λων των
νυΠΟλογισμ
κύριων συντάξεων, με
προς αντιμετώηση της
υπολογισμού nou προ
σε εωs
24 δόσε1s
vea οδοτικ μένησης,
έβλεψε ο νέχεια στην 10
201 9lo νουαρίου
έκριναν ντισυντανο u
LL ελάφρυνση
οφειλα όλου ίσου ,dell για τα τέλη
σμων έχασαν την ειη κυκλοφορίας
Μια δεύτερη ευκαισμων δόσεων δίνει η
Στο πλαίσιο του κοι