Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÔÑÉÔÇ 16 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.642 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ
Μηνυτήρια αναφορά στην Εισαγγελία
Πατρών, για τη διερεύνηση τυχόν αξιόποινων πράξεων, σε ό,τι αφορά το σπίτι
του δηµάρχου Πατρέων Κ. Πελετίδη στα
Αραχωβίτικα, κατέθεσε χθες ο Αχαιός
βουλευτής Ν. Νικολόπουλος. Άµεση και
ιδιαιτέρως σκληρή ήταν η απάντηση της
δηµοτικής Αρχής, στην οποία µεταξύ
άλλων τονίζεται ότι «ο γνωστός ακροδεξιός βουλευτής, που έχει αναλάβει εργολαβικά να σύρει το χορό της συκοφαντικής εκστρατείας κατά του Δηµάρχου, θα
κληθεί να απολογηθεί πρώτα από όλα
στον πατραϊκό λαό».

ÌÅÔÙÐÉÊÇ ÓÕÃÊÑÏÕÓÇ
ÌÅ ÖÏÍÔÏ ÔÏ ÅÎÏ×ÉÊÏ!

ÓÅË.4

Ã. ÊÁÑÂÅËÇÓ: Ç ÐÑÏÓÔÉÈÅÌÅÍÇ ÁÎÉÁ
ÅÍÏÓ ÍÅÏÕ ÁÍÁÐÔÕÎÉÁÊÏÕ ÐÑÏÔÕÐÏÕ

ÁÐÏ ÑÇÎÇ ÁÃÃÅÉÙÍ ÓÔÇ ÂÁÓÇ ÔÏÕ ÊÑÁÍÉÏÕ ÔÏÕ
ÐÅÈÁÍÅ Ï 22×ÑÏÍÏÓ ÁÌÅÑÉÊÁÍÏÓ ÓÔÇ ÆÁÊÕÍÈÏ

ÓÅË.2

ÁËÅÎÁÍÄÑÁ ÄÇÌÏÐÏÕËÏÕ: Ç ÉÓÔÏÑÉÁ
ÄÅÍ ÃÑÁÖÅÔÁÉ ÁÐÏ ÔÏÕÓ ÂÏËÅÌÅÍÏÕÓ

ÓÅË.10

Ê. Á×ÁÚÁ: ÄÉÁÊÉÍÏÕÓÅ ÍÁÑÊÙÔÉÊÁ
ÌÅÓÁ ÓÅ ÓÐÉÑÔÏÊÏÕÔÁ

Ç ðïëýêñïôç äßêç óõíå÷ßóôçêå ÷èåò, óôçí
ÐÜôñá, ìå ôçí êáôÜèåóç ôçò ÁããåëéêÞò
Ôóéüëá. Ç éáôñïäéêáóôÞò ðïõ Ýêáíå
ôçí íåêñïôïìÞ óôï ðôþìá ôïõ Üôõ÷ïõ
Áìåñéêáíïý ôïõñßóôá åîÞãçóå ôéò óõíèÞêåò
êáé ôá áßôéá ôïõ ôñáãéêïý ôÝëïõò ôïõ…

ÓÅË.5

ÓÅË.6

Τρίτη σε σταυρούς

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Ôñßôç óå óôáõñïýò, ìáæß ìå ôïí
õðïõñãü Íßêï ÐáððÜ, Þñèå ç âïõëåõôÞò Á÷áÀáò ôïõ ÓÕÑÉÆÁ Óßá Áíáãíùóôüðïõëïõ, óôéò åêëïãÝò ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò ôïõ êüììáôïò, ãéá ôçí
åêëïãÞ ôçò íÝáò ÐïëéôéêÞò Ãñáììáôåßáò. Ç Óßá Áíáãíùóôüðïõëïõ Ýëáâå
58 óôáõñïýò ðñïôßìçóçò áðü ôá ìÝëç
ôçò ÊåíôñéêÞò ÅðéôñïðÞò óôéò åêëïãÝò
ðïõ Ýãéíáí ôï âñÜäõ ôçò ÊõñéáêÞò.
ÌÜëéóôá, ç Á÷áéÞ âïõëåõôÞò Üöçóå
ðßóù ôçò «ç÷çñÜ» êáé ðñïâåâëçìÝíá
óôåëÝ÷ç ôïõ êüììáôïò êáé ôçò êõâÝñíçóçò, üðùò ôïí áíôéðñüåäñï ÃéÜííç
ÄñáãáóÜêç, ôçí ðåñéöåñåéÜñ÷ç ÁôôéêÞò ÑÝíá Äïýñïõ, ôïí õðïõñãü Ïéêïíïìßáò Åõêëåßäç Ôóáêáëþôï, êáé
Üëëïõò.