Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σάββατο
Οικονομική Σά13TO
Οκτωβρίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6584
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Τη Δευτέρα
ξεκινά
η διανομή του
πετρελαίου
θέρμανσ ns
Τι αλλάζει με
Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο
Τέθηκε σε δημόσια στο πλαίσιο αυτό κα
διαβούλευση το σχέ. λείται να ουμμετάσχει
διο νόμου για εταιρι- στη δημόσια διαβούκές συγχωνεύσεις και λευση κάθε κοινω
μετασχηματισμούς, κός εταίρος και κάθε
Βασική καινοτομία ενδιαφερόμενος, κα
Ξεκινα τη Δευτέρα είναι ότι για πρώτη ταθέτοντας τις προτά
15 Οκτωβρίου η δια. Φορα εισαγεται στο σεις του για την όποια
νομή του Πετρελαίου ελληνικό δίκαιο, ένα βελτίωση των διατά
θέρμανσης, η τιμή ενιαίο νομοθέτημα για ξεων του νομοθετη μα
του οποιου αναμενε"
ται να είναι αυξημένη
σε σχεση με περυσι.
το σύνολο των εταιρικών μετασχηματισμών.
Ο υπουργός Οικονοτος
οπως υποστηριξε μι, μιας και Ανάπτυξης,
λων τας στο Αθηναικο Γιάννης Δραγασάκης
. Μακεδονικό Προ- και ο αναπληρωτής μικής
Το σχέδιο νόμου έχει
διατάξεις για κάθε
είδος μετασχηματι.
σμού ανεξαρτήτως νομορφής
(συγχωνεύσεις, διαΣτους εταιρικούς νό,
(2190/203190/554072/
12) προβλέπεται η συγ.
χώνευση μεταξύ ετα .
ρειών
κών μορφών, γεγονός
rou avaμένεται να ενι
σχύσει την ευελιξία
στην ανάπτυξη επιχει
ρηματικων
-Μετατροπές προσωκτορείο Ειδήσεων, ο
προεδρος της Ενω
σης ηρατηριουχων ..
συνεχεια στην 11
|υπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης. Στερ. σπάσεις μετατροπές
γιος Πιτσιόρλας, έθε.
σαν από σε δημόσια δικασία αναλογα με τη νομικής μορφής. δη. ΠΚών εταιρειών
ηλεκτρονική διαβου. νομική μορφή κάθε λαδή συγχώνευση με. Στο εταιρικό δίκαιο
σχηματω
και εξειδικεύει τη διατης
ίδιας
Αυ θηκαν
(http://www.openov.ar y εταιρείας. τα ο καθε τα ΑΕ.Εομαιδιο. δεν roer oa μετα
(http://www.opengov.gry
poian?p-9461) το σχε,
διο νόμου "Περί εταιριεταιρικός τύπος έχει
τις δικές του ιδιαιτερο
Στο νομοσχέδιο.
reov. θα προβλέπεται
τροτή rpoounknc
εταιρείας (ΟΕ και ΕΕ)
17,2%
τητα. Αρχεται μέχρι
ο τουριστικέS μετασχηματ ισμών . Η βλέμουνα μετοσνομο νεαρο ολόλεςτων ομερταρε ετα μέσω
η δυνατότητα ονο
τητες
οι του
φωνα με όσα προ
μετασχηματισμών. Η βλέπονται στο νομο- εταιρειών σε όλες τις σήμερα μονο μεσω
διαβούλευση θα διαρ. σχέδιο. Τρεις ειναι οι νομικές μορφές. Θα αναλογικής εφαρμοκέσει μέχρι τις βασικές αλλαγές οτο είναι δυνατή επομέ.yns των διατάξεων του
εισπραξεις
το πρώτο
εξαμηνο Ι
| 25/10/2018 ημέρα Πέμ
εταιρικό δίκαι
ν.2190/20, καθώς οι με
συνέχεια στην 10
συγχώνευση
πτη και ώρα 16:00, και
Συγχωνεύσεις
εταιρειών διαφορετι
Βελτιώσε!
στη ρύθμιση
των 120
δόσεων
Μεγάλη αύξηση
17,4%, κατέγραψε το
πρώτο εξαμηνο Φέτος
(Ιανουάριος- Ιούνιος)
το πλεόνασμα του τα.
ξιδιωτικού ισοζυγίου
καθώς διαμορφώθηκε
στα τικουμιουρ tel
3,1 δισ. ευρώ το ίδιο
διάστημα πέρυσι.
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9