Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οικονομική napa pin
Οκτωβρίου
Βαλτετσίου 26-Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Χαράτσι 22%, | ΟΠΕΚΑ: Επίδομα 1.000 ευρώ
για όσουs δεν
καλύψουν το
αφορολόγητο
σε Πολύτεκνεs μητέρεs
ΟΠΕΚΔι οίκηση ινώνει
εκρτε
μετοχης αίτησης συμ
ΟΠΕΚΑ ανακοινώνει μετοχής στο πρότην έναρξη του προ- γραμμα.
γραμματος που θα χο- τουλάχιστον 4 τέκνα
ρηγεί επδομα ύψους τα οποία είναι άγαμα.
1.000 ευρώ σε 1.250 ηλικίας μέχρι 18 ετών
πολύτεκνες αγρότισ. ή μέχρι 24 ετών, εφόσες μητέρες του Λο- σον είναι άνεργα ή
γαριασμού Αγροτικής σπουδαζουν στην Ελ
λάδα στην ανώτατη ή
ανώτερη εκπαίδευση ή
σε ινστιτούτα επαγγελ
γινεται ματικής καταρτισης
ηλεκτρονικά οε οποι- (ΙΕΚ) ή είναι ανίκανο
για εργασία σε ποσοστο 67% και άνω, aveΚΟΙΝΩΝΙΑ Η Σ
Η υποβολή των αιτή.
σεων από τις δικαιου.
Στενεύουν τα περιθώρια γιαπερισσοτεοδήποτε ΚΕΠ και ξε.
κινά την 15/10/2018 και
θα διαρκέσει μέχρι και
των τέκνων, θεωρείται
η 31η Δεκεμβρίου του
έτους 2018, ανεξαρτητα από το μήνα γέν.
νησης
σία που ορίζεται με
απόφαση του Δ.Σ. του
φορολογούμενους
που θα πρέπει μέχρι
το τέλος του έτους
ξαρτήτου ηλικίας.
ΟΠΕΚΑ.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε αγρότισσες
Όλα τα ανωτέρω αναπρόσωπα
πρέπει να είναι διΔικαιούχοι του προραμματος είναι οι πο
φερόμενα
αφορολόγητο όριο με
δαπάνες μέσω καρΣε κάθε μία από τις λύτεκνες μητέρες που
dd ηλεκτο κρ πολύτεκνες μητέρες καιούχοι περιθαλψης πολύτεκνες μητέρες κατα τον χρόνο υποβ
, κατα τον χρόνο
υποβολής της αίτησης,
με ενεργή ασφαλι.
στική ικανότητα κατά
τον χρόνο υποβολής
της αίτησης για συμμετοχή στο πρόγραμμα
και ειδικότερα τα
τέκνα με δικαίωμα πελής της αίτησης συμ.
που πληρούν τις ανατέρω προϋποθέσεις θα
καταβληθεί χρηματικό
βοήθημα ύψους χιλίων
ευρώ (1.000€)
συνέχεια στην 11
μετοχής
πρόγραμμα:
στ1s αγορα
είναι συνταξιούχοι ή
ασφαλισμένες του
ΕΟΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες
έχουν εξοφλήσει τις
άσφαλιστικές τους ει.
.είναι συνταξιούχοι ή
ασφαλισμένες του
ΕΟΚΑ (ΟΓΑ), οι οποίες
έχουν εξοφλήσει τις
Η Διοίκηση του
ΟΠΕΚΑ επισημαίνει ότι
paΠ ησ
σφορεςσε ε ρύθμιση από δικαιούχορρτου αιτήσεις του μμετοχής ασφαλιστικες τους αχ
καταβολής
λών και τηρούν τους
ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.
στο πρόγραμμα ξεπε. θεί
ράσουν τις 1.250, θα
ρύθμιση
καταβολής των οφει.
οφει.
ακινήτων
Ως ημέρα συμπλήρω.
όρους της ρύθμισης σης του 18ου ή του διεξαχθεί ηλεκτρονική λων και τηρούν τους
κατ το χρόνο υποβο- 24ου έτους ηλικίας κλήρωση με διαδικα
συνέχεια στην 10
ΣΕΒ: Πρωταθλητές
Ζεστό χρήμα στα κρα.
τικά ταμεία φέρνουν οι
αυξημένες αγοραπωλη
σίες ακινήτων. Το φαι
νόμενο Airbnb, η χρυσή
βίζα αλλ και οι νέες
αντικειμενικές αξίες
ουραγοί
ματαγορετικέλά ην 1 στην Παροχή
στο nAunolvou δημόσιων αγαθών
ματαγορα αλλ και τα
κρατικά ταμεία αφού τα
έσοδα που έχει εισπρά.
ξει το Δημόσιο από τις
μεταβιβάσεις ακινήτων
επτάμηνο Ιανουα
συνέχεια στην 2