Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

19oC, 12:00

22oC, 20:00

19oC - Υγρασία 57%-94% - Άνεμοι: Β-ΒΑ 1-4 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:46 - Δύση ηλίου: 19:05

€0.80

ÍÝá åðåíäõôéêÞ äñáóôçñéüôçôá óôçí ÊÝñêõñá

Μια χειροπιαστή απόδειξη της αναπτυξιακής
τροχιάς του κερκυραϊκού τουρισμού τα τελευταία τουλάχιστον πέντε χρόνια, είναι η εκδήλωση επενδυτικού ενδιαφέροντος. Ο λόγος
δεν γίνεται αποκλειστικά και μόνον για την κατασκευή κλινών, που είναι και το πρόδηλο αλλά κάθε σχετικής δραστηριότητας που αναπτύσσεται, φαινομενικά ασύμπτωτης, όπως η παραχώρηση της χρονικά μακράς διαχείρισης του αεροδρομίου, αύριο, μεθαύριο της
κρουαζιέρας κοκ.

Παρασκευή 12 Οκτωβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4745

ΔΙΕΚΟΠΗ ΓΙΑ “ΤΕΧΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ” Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ

Âñá÷íÜò ç áðïêïìéäÞ ôùí óêïõðéäéþí
ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε επείγουσα συνεδρίαση κλήθηκε χθες το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο,
όχι όμως για το πολυσυζητημένο θέμα των ημερών, αυτό της
διαίρεσης του Δήμου Κέρκυρας. Το συμβούλιο κλήθηκε να
ψηφίσει άμεσα μέτρα αντιμετώπισης της συσσώρευσης εξαιρετικά μεγάλου όγκου απορριμμάτων από άκρη σε άκρη
του νησιού.
Το κυρίως πρόβλημα είναι αποκομιδή των χιλιάδων τόνων
σκουπιδιών, που όπως έχουν
αυτή τη στιγμή τα πράγματα,
φαίνεται ότι δε θα βελτιωθεί.

ÊáèÜñéóáí ôçí ðáñáëßá ôçò ÃëõöÜäáò

Ο Δήμος διαθέτει ελάχιστο προσωπικό, στους οποίους μάλιστα οφείλονται πολλές άδειες. Υπό τις
παρούσες συνθήκες, ο Δήμος δεν
είναι σε θέση να αντεπεξέλθει.
Σελίδα 5>>

Ðñþôç ç Äüóç
ñß÷íåôáé óôç
ìÜ÷ç ôùí
Ïëõìðéáêþí ôïõ
ÌðïõÝíïò ¢éñåò

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μαθητές του Γυμνασίου Σκριπερού καθάρισαν εθελοντικά την παραλία της Γλυφάδας. Ο καθαρισμός πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μήνα καθαρισμού της Helmepa.

Ôçí áíáóôïëÞ ôïõ “ëïõêÝôïõ” óôçí ÅèíéêÞ
óôïõ ÔóÜñïõ, æçôÜåé èåóìéêÜ ç ÌÝóç ÊÝñêõñá
4>>

15>>

Ðñüôáóç
Áúâáôßäç
óôç ÂïõëÞ
ãéá ÷ñÞóç ôçò
ìåèüäïõ ôçò
ðõñüëõóçò
ÄéáêïðÞ õäñïäüôçóçò
ãéá ôá
óå ëçîéðñüèåóìïõò
óêïõðßäéá
5>>

êáôáíáëùôÝò

8>>

9653 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα απ’ το λιμάνι
Marella Discovery 2: 06:00
- 23:00 - ÅðéâÜôåò: 2.198
Oosterdam: 08:00 - 18:00 ÅðéâÜôåò: 2.250
Aida Cara: 08:00 - 18:00 ÅðéâÜôåò: 1.230
Seven Seas Explorer: 12:00 20:00 - ÅðéâÜôåò: 752
MSC Musica: 12:30 - 18:30 ÅðéâÜôåò: 3.223



Τελευταία νέα από την εφημερίδα