Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27148
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
www.dimoprasion.gr
λλνσιδωττο επιπτώσεις Αμεση οριοθέτηση ΑΟΖ Ελλάδας
στην τουρκικη
οικονομια αΠο την
καταρρευση του
νομισματος
AlyVΠτον ανακοινωσε
δηγούν όλο χαι
6η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλά
ρες τουριχές επιχει ησεις σε διαδικασία πτώχευ.
ευταία
ρεται σε δημο
ς Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου
Είναι σαφές ότι λύσεις στο Παλαιστιν
ς μας ήταν ότι το 2013
αι στη Λιβύη δεν μπορούν ναν τα
την Αίγυπτο«, ανέφερε χαι πρόσθεσε: «ισορρο
ράμε δάνειο 9,5 εκατομμυρίων σε δολάρια. Δεν φα
ισοτι
α θα μας κατέστρεφε», λέει
Μουρατ Κασιμπεγιάζ
χή Aqo1χή δεν μπορεί να υπάρξει χαρίς την Α1
γυπτο. Αντιμετόπιση της τρομοΧΟατίας χαι έλεγ
χος των προσφυγικών ροών από την Αφρική δεν
μπορούν να υπάρξουν χωρίς την Αίγυπτο»
εστιατο
ηκε να κηρύξει πτώ
Δραματική επιδείνωση
του κοστους a110
φυσικες καταστροφες
της ΑΟΖ έναντι οποιασδήποτε απειλής τοτης χώρας, επισήμανε ο Αλ. Τσίπρα
ουμε την Κύπρο στην αξιοποίηση τ
ΑΟΖ έναντι οποιασδήποτε απειλής τρίτης χώ
ρας. «Εχφράσαμε σαφώς τη στήριξή μας στην
Κύπρο, στην προσπάθειά της να αξιοποιήσει τα
χυριαρχιχά δικαι
διεθνές δίκαιο σε ό,τι αφορά την ΑΟΖ της, ένα
ντι οποια Τε απε
νίσαμε τη σημασία π
ώματα που απορρέουν από το
σει οι καταστροφές που σχετίζονται με
ιους χαι
Τουρκοχύτριους» επισήμανε ο πρωθυπουργός,
Τσίπρας, μετά την ολοκλήρωση των ερ
όλες τις χαταστροφές ανήλθαν συνολιχά στα 2.9
τρισ. δολάρια, από τα οποία το 77% ήταν αποτέλε
τατρέπεται
αιρετική
οι οποίες επιδεινώνονται όσο
πιλογή της
μετωπιση προσφυγικ
μεQή Σύνοδο Koqu φής Ελλάδας-Κύπ00U-Aur.
τευτιχού, υπογράμμισε ο Αλ. Τσίπ
ών της
πτου έχει ναν ισ υρ συμβολισμό όχι μόνο γιατί
κοντά χαι στις τρεις χώρες, αλλά γιατί
Ελλάδα αι Κύπρος περιφερειακό ευρωπαικό
πυλώνας σταθερότητας. Δεν μπορούν να υπάρξουν
νσεις στην περιοχή χωρίς την Αίγυπτο, σημείωσε
ετεντωμενο σχοινι
κυβερνητικός
συνασπισμος της
I ερμανιας
εριοχής και η συνεργασία
έλευσης-διέλευσης χαι προορισμού έχουν χεντριχή
σημασία για να αντιμετωπισθεί επιτυχώς η
ση του προσφυγιχον-μεταναστευτιχου»
πρόκλη
γενιχοτερά
ς Ελλάδας χαι της Κύπ
αυροδρόμι της Μεσογείου, με υψηλι γεωστρατηγική αξία διαχρον κά χαι στις μέov
φερειακό ευρα)παϊκό πυλώνα σταθερότητας χαι τον
θυπουργός Αλέ ηςΤσιπρας
ρόλο της Α γάτου, για όλη την περιοχή, επισημ
ώσεις
των 0ηλωσεων των η.
τά την
ασιών της 6ης Συ
ναι «εξαιρετικά σημαντιτων
υση των εργ
ένεια τη
1 . Στουρναρας: «Σε εςωΥενεις Παραγοντες
οφείλεται η πτώση των τραπεζικών μετοχών»
συνεχιζόμενη βελτίωση της!εν- στον χαθορισμό του ανωτατου οριου παρο- (ELA) προς τις ελληνι
ια χαι στα τέλη του Οκτω
γκελα
Η χαγχελάριος κάλεσε τις δ
Στο μικροσκόπιο της
στότητας των ελληνικών τ!απεζών α
νίσχυση
τανακλά τη βελτίωση της κατάστασης
του ελληνικου χQηματοπιστωτιχου συ
στήματος. Οι χQηματιστη!ιακές εξελί
ξεις του τ!απεζικού κλάδου τις προηγού
μενες ημέρες δεν σχετίζονται με την υ
11ανω απο 1% n a
Κλάδοι Υιαζεπηυμα
χρηματος
11 nn ωρισμου
% σημ
Ευάλωτοι σε ενδεχόμενο ξέπλυμα βρώμιχου
καθα!ά εξωγενείς παράγοντες, όπως η ά
ουστο 2018. K
ι ανα
ύνται οι χλάδω δικηγορων, συμ
καύσιμα, φαρμακευτικά ποοϊόντα και τηλεφωνικές υπηρεσίες.
ρα σε γειτονικές με την Ελλάδα χώρες
υπογQάμμισε ο Διοικητης της Τράπεζας
της Ελλάδος, Γιάννης Στουονάρας, με α
qoQμή τη νέα μείωση της έκτακτης Qευ
στότητας προς τις τράπεζες
βολαιογράφων
Ειδικότερα, η αύξηση αυτη του γενικού δείκτη τιμούν καταναλωτη προήλθε, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ.xu.
ρίως από τις μεταβολές στις ακόλουθες ομάδες αγαθών χαι υπηρεσιών:
των, συμ4eov
α δόθηκε στη δημοσιότητα
πρατη «Εχθεση ΕΧτίμησης Εθνικού Κινδύνου γι
* 1,4% στη Διατροφη και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης xuoioc των τιμών σε μοσχάρι, πουλερικά
γαλαχτοχουχά χαι αυγά, νωπά φρούτα νωπά λαχανικά πατάτες, χαφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθ
μιστηκε από τη μείωση χυρίως των τιμων σε ελαιόλαδο, αλλαντικά, γιαούρτι, λαχανιχά διατήρη μένα ή επε
ματικέ
στηριότητεςχαι τη Χρηματοδότηση της Τρομοχρατί1 Risk Assessment»
χε στο πλαίσιο
βούλιο της ΕΚΤ δεν διατύπωσε αντίρρηση
* 0,9% στα «Αλχοολούχα ποτά και χαπνός», λόγω αύξησης χυρίως τον τιμών στον χα
πνό. Μέρος της ανΕησης αυτής αντισταθμίστηχε από τη μείωση χυοίως των υμον στα χρασιά.
δράσης

Τελευταία νέα από την εφημερίδα