Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομικη Τετάρτη
Οκτωβρίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
φέτ0s το
Πετρέλαιο
θέρμανσns
Oles μεταβιβάσε!s ακινήτων
γίνονται χωρίs
ΠιστοΠΟιητικό ΕΝΦΙΑ
Στο στόχαστρο της
Εφορίας βρίσκονται το
τελευταίο διάστημα τα
συμβόλαια μεταβίβασης ακινήτων με τους
εφοριακούς να ψάχνουν τα πιστοποι.
ητικά του ΕΝΦΙΑ, των
εγγράφων που πιστοποιούν ότι έχουν καταβληθεί οι φόροι για τα
ακίνητα που αλλάζουν
βάσης του ακινήτου
Σημειώνεται, ότι με
την προσκόμιση του
στοποιητικού ΕΝΦΙΑ
αποδεικνύεται ότι για
τα προηγούμενα 5
χρόνια έχουν κατα
θεί οι φόροι για το ακί
μεταβιβάζεται
χωρίς πιστοποιητικό
ΕΝΦΙΑ
Στο 1,14 ευρώ το
λίτρο εκτιμάται η τιμη
του πετρελαίου θέρ.
μανσης με τα τωρινά
δεδομένα των διε
θνών τιμών του
Σύμφωνα με την εγ
κύκλιο της ΑΑΔΕ δεν
Με νέα εγκύκλιο του,
ο διοικητης της Ανε αΠαιτείται η επισύναψη των οριων ακινητου άρση απαλοι η τεθεί
ξάρτητης Αρχής Δημο- του πιστοποιητικού (π.χ. τα όρια προς σας διαλυτικής αίρε
σίων Εσόδων Γιώργος ΕΝ.Φ.ΙΑ. ή της υπεύ. Βορρά, Νότο κ.λπ.), σης μετά την
Πιτσιλής δίνει αναλυτι.
κές οδηγίες προς τις
Εφορίες για τον
έλεΥχο των συμβολα.
σύμφωνα με τις εκτι.
μήσεις του Συνδέσμου των Εταιρειών
Εμπορίας πετρελαι
θυνης δήλωσης:
. Για τα αγροτεμάχια
φυσικών προσώπων
έως και το έτος 2013,
εφόσον δεν μεταβάλ.
λεται κανένα άλλο πε.
ριγραφικό στοιχείο, η
διεύθυνση και οι προεκπλήρωση του όρου
(TX εξόφληση του τι
μήματος) και με την
προϋπόθεση ότι δεν
μεταβάλλονται τα πε
συνέχεια στην 11
ΣΤΟ 20,6%
η Παραβατικ n a
φυλάκων και υποθηκο
οδηγιες διιτσιλή παρις
τις οπο ερδεώσε για
μαιτείται όμωςημνη
να 0.1 A.στοποιητικού
εταγκτοτεμαχ σταται
σόψεπε τπτω
φυλάκων. Μαζί με τις μόνευση και επισυ- *Σε περίπτωση ού. ριγραφικά στοιχεία!
του ακινατο την περ
στασ σε κοινόχρηστο
χώρο οικοπέδου τωση
χονται διευκρινήσεις ΕΝ.Φ.ΙΑ. για οποιοδή. δου σε κοινόχρηστο ισχύει και στην περί
τις οποίες δεν απαιτεί.
ται η επ σύναψη του mστοποιητικού ΕΝΦΙΑ
στο συμβόλαιο μεταβί.
επί αγροτεμαχίου
..Σε περίπτωση διόρ.
συμβολαιογραφικού
εγγράφου με το οποίο
συμφωνείται
πτωση συμφωνίας περί
μη ισχύος/εξάλειψης
της διαλυτικής αίρε
σης. Αντίθετα, κατά
περίπτωση
ωσης συμβολαίου
προς την περιγραφή
του υγραε.
ριου Τα άγνωστα
επιδόματα
Που μπορούν
να λάβουν
ταυτομοβοκτά τητα! εργαζόμενοι
Ανεξάρτητης Αρχής και ανεργοι
Στο 20,6% κυμαίνε
ται η παραβατικότητα
εριου στο οκταμηνο