Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

Áëåîüðïõëïõ

ËÁÊÙ
ÍÉÊÁ
ôïõ Ãéþñãïõ

ÔÅÔÁÑÔÇ 10 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.638 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ
Δεν είναι µόνο ο σκανδαλισµός
του πληρώµατος της Εκκλησίας,
αλλά είναι και η θεολογική και πολιτική συγκυρία που καθιστά επικίνδυνη για την ορθοδοξία την διαµάχη Οικουµενικού Πατριαρχείου και
Ελλαδικής Εκκλησίας.
Τώρα που παίζεται ανοιχτά πια το
πολιτικό παιχνίδι της Μόσχας για
την αναβάθµιση του εκεί Πατριαρχείου σε οικουµενικό, σε βάρος αυτού της Κωνσταντινούπολης.
Για τρίτη Ρώµη, µιλάνε οι Ρώσοι,
αφού νέα Ρώµη είχε χαρακτηριστεί
το Βυζάντιο.
Αυτά είναι πολύ σοβαρά όχι µόνο
θρησκευτικά, αλλά κυρίως εθνικά
θέµατα, για να ξεπερνιούνται έτσι
επιπόλαια για ένα πείσµα ή για ένα

ÁÍÙ Ó×ÙÌÅÍ
ÔÁÓ ÊÁÑÄÉÁÓ
εκκλησάκι.
Πέρα όµως από αυτό το πολύ σοβαρό εθνικό θέµα, υπάρχει και ο
σκανδαλισµός που υποσκάπτει την
ηθική και πνευµατική υπόσταση
ενός θεσµού πνευµατικού και ψυχαγωγικού, µε την κυριολεκτική έννοια της λέξης και όχι την διαστρέβλωση του συρµού που δυστυχώς
επικρατεί.
Το θέµα φυσικά σοβεί από παλιά
µε πρώτον τον Μητροπολίτη Αµ-

βρόσιο που έχει αποκαλέσει τον Πατριάρχη τουρκοσ….
Αυτά τα πράγµατα που συµβαίνουν είναι έξω από κάθε λογική,
πέρα από κάθε ηθική και κυρίως έξω
από το πνεύµα αγάπης καταλαγής
και ειρήνης του Ευαγγελίου.
Η ζηµιά που γίνεται στο κοινωνικό
σώµα, από αυτή την διαµάχη, είναι
ανυπολόγιστη όχι µόνο για τους πιστούς αλλά για το σύνολο του πληθυσµού.

Αυτό το χάσµα, αυτή η διαµάχη,
πρέπει να κλείσει το ταχύτερο και να
φανεί ότι έκλεισε, για να σωθεί ότι
µπορεί να σωθεί από το κύρος και
την ηθικοπνευµατική υπόσταση της
Εκκλησίας.
Είναι ανάγκη, όχι µόνο ευσέβειας,
αλλά κοινωνικής συνοχής, να αρθούν όλοι οι ταγοί της Πολιτείας και
της Εκκλησίας στο ύψος των περιστάσεων και των εθνικών αναγκών
και να αναφωνήσουν µε ψηλά τα χέρια και τις ψυχές ΑΝΩ ΣΧΩΜΕΝ ΤΑΣ
ΚΑΡΔΙΑΣ.
Για να σηκωθούµε όλοι, ψηλότερα από τις µικρότητες της πολιτικής
πολιτιστικής ηθικής και οικονοµικής
χαµέρπειας που έχουµε περιπέσει.

ÌÅÔ’ ÅÌÐÏÄÉÙÍ
Ï ÐÏÄÇËÁÔÏÄÑÏÌÏÓ
Áíôéäñïýí ìåí ïé ïäçãïß ôáîß ìå ôï ó÷åäéáóìü, áëëÜ ï
äçìïôéêÞ Áñ÷Þ ôçò ÐÜôñáò åðéìÝíåé «üôé ç äéÝëåõóç
ðïäçëÜôùí áðü ôçí ¼èùíïò - Áìáëßáò åßíáé ç åíäåäåéãìÝíç
ëýóç, êáèþò ó÷åôßæåôáé ìå ëïéðÜ Ýñãá óôéò êáèÝôïõò,
áðü ôï ðñüãñáììá Âéþóéìçò ÁóôéêÞò ÁíÜðôõîçò»
ÓÅË.5

ÁÑÍÇÈÇÊÅ ÔÏ ×ÑÉÓÌÁ

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Äåí èá åßíáé õðïøÞöéïò ÐåñéöåñåéÜñ÷çò
ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò ìå ôç óôÞñéîç ôçò ÍÄ ï Çëßáò Óôåöáíüðïõëïò, ãéïò ôïõ áåßìíçóôïõ ÐñïÝäñïõ ôçò Äçìïêñáôßáò ÊùóôÞ Óôåöáíüðïõëïõ.
¼ðùò Ý÷åé ãñÜøåé ç «Á» ôçí ðñïçãïýìåíç
åâäïìÜäá, ï Ðáôñéíüò äéêçãüñïò Çëßáò Óôåöáíüðïõëïò åß÷å åðáöÞ ìå ôïí Ðñüåäñï ôçò ÍÄ
ÊõñéÜêï ÌçôóïôÜêç êáé ÷èåò Ýãéíå ìéá áêüìá
óõíÜíôçóç. ¼ðùò åðéâåâáßùóå ï ê. Óôåöáíüðïõëïò, äåí èá êáôÝëèåé ùò õðïøÞöéïò óôçí
ÐåñéöÝñåéá ÄõôéêÞò ÅëëÜäáò.