Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
ÁËËÁÃÇ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ÔÑÉÔÇ 9 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.637 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÅÉÐÅ «Ï×É» Ï Â. ÁÚÂÁËÇÓ
ÓÔÏ ÓÕÑÉÆÁ ÃÉÁ ÔÏ ÄÇÌÏ…
Ç Üñíçóç ôïõ ðñïÝäñïõ óôï Ôå÷íéêü ÅðéìåëçôÞñéï Ä. ÅëëÜäáò, öÝñíåé óôï óçìåßï ìçäÝí ôï åã÷åßñçìá ãéá
áíåýñåóç õðïøçößïõ äçìÜñ÷ïõ ÐáôñÝùí áðü ôçí êåíôñïáñéóôåñÜ, þóôå íá åðéôåõ÷èåß äéåýñõíóç ôçò ðáñÜôáîçò
Στο σηµείο µηδέν φαίνεται να βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ και η δηµοτική παράταξη ΡΑΠ, µετά το “όχι” του προέδρου στο Τεχνικό
Επιµελητήριο Δυτικής Ελλάδας Βασίλη Αϊβαλή να είναι υποψήφιος δήµαρχος Πατρέων. Ουσιαστικά, φαίνεται να ναυαγεί το
κυρίαρχο, αρχικό σχέδιο του ανοίγµατος προς την κεντροαριστερά, βάζοντας πάλι τα µέλη του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ στην αφετηρία, σε ό,τι αφορά τον πρόσωπο που θα ηγηθεί της παράταξης

στις εκλογές του ερχόµενου Μαΐου. Μετά απ’ αυτήν την εξέλιξη, ξεκινά ένας νέος κύκλος συζητήσεων, για την ανεύρεση
επικεφαλής, δια µέσου του οποίου να στέλνεται το µήνυµα της
διεύρυνσης.
Στο µεταξύ, το προσεχές Σάββατο συνεδριάζει για δύο ηµέρες η πρώτη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ µετά την εκλογή
του Πάνου Σκουρλέτη ως νέου γραµµατέα του κόµµατος. Συ-

ÅÑÅÕÍÁ: ÏÉÊÏÍÏÌÉÊÁ ÊÁÉ ÅÑÙÔÉÊÁ ÔÁ ÁÉÔÉÁ ÔÇÓ
ÄÏËÏÖÏÍÉÁÓ ÔÇÓ 44×ÑÏÍÇÓ ÅÉÑÇÍÇÓ ËÁÃÏÕÄÇ

ÓÅË. 5

ÅÉÑÇÍÏÄÉÊÅÉÏ ÐÁÔÑÙÍ: «ÊÏÕÑÅØÁÍ»
ÊÁÔÁ 65% ÏÖÅÉËÇ ÄÁÍÅÉÏËÇÐÔÑÉÁÓ
ÓÅË. 15

ÅÖÕÃÅ ÁÐÏ ÔÇ ÆÙÇ ÓÔÁ 85 Ï ÁÊÔÉÍÏËÏÃÏÓ ÍÉÊÏÓ
ÊÁÖÅÆÁÓ, ÁÄÅËÖÏÓ ÔÏÕ ÃÉÁÔÑÏÕ ÃÉÁÍÍÇ ÊÁÖÅÆÁ

ÓÅË. 5

νεδρίαση η οποία θα πραγµατοποιηθεί εξ αναβολής µιας εβδοµάδος, µε κύριο αντικείµενο την πορεία του κόµµατος προς τις
Αυτοδιοικητικές εκλογές, τις υποψηφιότητες και τον οδικό χάρτη για την “επόµενη ηµέρα” µετά το πέρας του τρίτου µνηµονιακού προγράµµατος. Στόχος της ΚΕ είναι να συζητήσει και τις
“συµµαχίες” που θα επιδιώξει να συγκροτήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για τα
χρίσµατα στις αυτοδιοικητικές εκλογές.
ÓÅË.6

ÐÑÏÖÕËÁÊÉÓÔÅÏÓ Ï ÄÑÁÓÔÇÓ ÔÏÕ ÅÐÅÉÓÏÄÉÏÕ
ÌÅ ÔÏÍ ÌÐÁËÔÁ ÓÅ ÊÅÍÔÑÉÊÏ ÎÅÍÏÄÏ×ÅÉÏ
Την πόρτα του ανακριτή πέρασε χθες
ο άνδρας του αιµατηρού επεισοδίου
σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας την
περασµένη εβδοµάδα.
Ο 44χρονος κατηγορείται ότι το
απόγευµα της περασµένης Πέµπτης
επιτέθηκε µε µπαλτά και τραυµάτισε
32χρονο σε ξενοδοχείο, στο κέντρο
της πόλης.
Μετά την απολογία του στον ανακριτή, ο 44χρονος δράστης του επεισοδίου κρίθηκε προφυλακιστέος. Αντιµετωπίζει την κατηγορία της απόπειρας

ανθρωποκτονίας και θα οδηγηθεί σε
σωφρονιστικό κατάστηµα της χώρας. Σύµφωνα µε την ανακοίνωση της
αστυνοµίας, ο φερόµενος ως δράστης
διαπληκτίστηκε µε τον 32χρονο εντός
επιχείρησης υγειονοµικού ενδιαφέροντος και τον τραυµάτισε µε ένα µπαλτά στο κεφάλι και στα άκρα και στη
συνέχεια διέφυγε τρέχοντας. Το θύµα
µεταφέρθηκε στο νοσοκοµείο όπου λίγες ώρες µετά βρέθηκε και ο δράστης,
µετά τον εντοπισµό του από τους αστυνοµικούς.
ÅÐÁÉÆÅ ÌÅ…
×ÅÉÑÏÂÏÌÂÉÄÁ

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

ÃíùóôÞ ðáôñéíÞ Ýðáéæå ôçí ÊõñéáêÞ
óôçí áêñïèáëáóóéÜ ìå ôïí ìüëéò 20
ìçíþí ãéï ôçò, ðåôþíôáò ðÝôñåò óôç
èÜëáóóá. Ôï íÞðéï âñÞêå ìéá ðÝôñá,
áñêåôÜ ìåãÜëç êáé ðñïóðÜèçóå íá ôçí
ðåôÜîåé óôç èÜëáóóá. Çôáí âÝâáéá áñêåôÜ âáñéÜ ãéá ôçí çëéêßá êáé ôç ìõéêÞ
ôïõ äýíáìç. Ç ìçôÝñá ôïõ Ýôñåîå êïíôÜ ôïõ ãéá íá ôïí âïçèÞóåé êáé áõôü
ðïõ åßäå óôá ÷Ýñéá ôïõ, äåí èá ôï îå÷Üóåé ðïôÝ. Ôï ìéêñü ðáéäß êñáôïýóå
ìéá ïîåéäùìÝíç ÷åéñïâïìâßäá ôïõ Â’
ðáãêïóìßïõ ðïëÝìïõ, ôýðïõ MILS, ôçí
ïðïßá åß÷å îåâñÜóåé ç èÜëáóóá óôçí
ðáñáëßá! Ç ìçôÝñá ôïõ íÞðéïõ áìÝóùò
êÜëåóå ôï ëéìåíéêü, Üíäñåò ôïõ ïðïßïõ
Ýóðåõóáí óôï óçìåßï êáé åîÝôáóáí ôç
÷åéñïâïìâßäá.