Πρωτοσέλιδο Χρονικά:Recognized text:
Νέα αρχή
Χαμόγελα
oníya
για τα
Ekpónxaa
Ξεκινούν
χορευτικα
Ελίδα 28,
Σελίδα 22,
ΧΡΟΝΙΚΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
napaozun 5.10.2018
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
aheniv
22, rpeßevd ITnA. 2462 087772, Fax 2462087773 lemail: [email protected]
Είδομεν τήν Δόξαν άσθμαίνουσαν
Εζήσαμεν έκτοτε ώρας ανησυχιών, αγωνίας, ένθουσιασμού
και χαράς. Ειδομεν την Δοξαν άσθμαίνουσαν να παρακολουθή
τα στρατεύματά μας. Ηκούσαμεν τους ανέμους να μεταρ, ουν
το όνομά μας εις όλους τους κόσμους και να διαλαλούν, γη eλασσα, ώς και τα άστρα, την νίκην μας. Εφέραμεν έως έδώ, είς
τας Αθήνας, τα όπλα τών είσβολέων καί έσυΟαμεν ώς έδώ
άοπλους τους είσβολεί. Προς στιγμήν μάς έφαη ότι η Πλάσις
Ολόκληρος με τους ήλιους της με τους κόσμους της έστάθη
όλη δια να προσέξη την μικροσκοπι καν αυτήν γωνίαν της γής
ή όποια και πάλιν έμεγαλούQYEL, Kai έζήσαμεν αυχείς. Τόσον
εντυχας όσον ποτέ. Τόσον εντυχας ώστε τό τί θα γίνη αύριον
δεν ένδιαφέρα. Έχομεν κεφάλαια διά την Ιστορίαν τας Νίκος
μας, κερά αυονγια τα παιδιά μας to «Οχι».
ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΛΑΧΟΣ Καθημερινή (Σελ.19).
ΕΒΕΝΩΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
50 ΧΛΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ-ΜΥΡΣΙΝΑΣ
ΤΗΛ. 2462029200
Eniba 19: Νέα του ΠΡΩΤΕΑ.
Τα ΧΡΟΝΙΚΑ στον un°λογιστη σας.
κάθε εβδομάδα εκατοντάδε,pdf ταξιδεύουν
τον έν uno nooo0ό λόγο στο email avan ωστών μας.
Eta.pos Χρ. Κοραγκούνης 1. D
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΗΛΙΑΣ
ΣΤΟΚΑΣ
ΟΔΗΓΩΝ
Ιατρού Ν. Καρναβά 1 4as npoqos
(Εμπορικό Ελιμεία)
1K: 51 1001 ρεβενό
Τηλ.:2462502144
Επείγοντα: 6944 286795
AMOPOHE
2082028964-28 202
6977019452
2-6932 235231.
Tnh. 2462080550