Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Σάββατο
Οικονομική
Οκτωβρίου
Αριθ. ΦύΑ: 6578
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
11 Βαριά και
η δημόσια
ασήκωτη"
Τα μηνιαία έξοδα των Ελλήνων
Που ξοδεύουν τον μηνιαίο Προϋπολογισμό τ0us τα νοικοκυριά
Παιδεία |
Είδη διατροφής, στέμεταφορές
απορροφούν το μεγα.
λύτερο μέρος του οικογενειακού
ενώ μεγάλο μέρος του
οικογενειακού προυπολογισμού κατευθύ.
νεται στην εκπαίδευση
3,2%.
προϋπολογισμού των Ειδικότερα, τα στοινοικοκυριών ενώ κο- χεία της ΕΛΣΤΑΤ δείθόλου αμελητέες δεν χνουν μείωση της
είναι οι δαπάνες για μέσης μηνιαίας δαπά
την υγεία και την εκ- νης των νοικοκυριών
παίδευση, που όπως κατά 22,5% σε σχέση
Φαίνεται μόνο δωρεάν με το 2010 (σε τρέχουσες τιμές), ενώ η αντίΑκρως ενδιαφέροντα στοιχη μείωση σε
σχέση με το 2008 είναι
Ακριβά φαίνεται ότι
κοστίζει στην ελλη
νική οικογένεια η εκ
ευση των παιδιών
δεν είναι.
για την κατανομή των
σε σύγκριση με το
2016. Η μέση μηνιαία
Πέρυσι σημειωσε η δαπανη των νοικοκυ
ριώνγια αγορές
ανήλθε στα 1.414,09
ευρώ, καταγράφοντας
αύξηση 1,6% (22.06
Το μεγαλύτερο μερί
διο των δαπανών του
μέσου
σμού των νοικοκυριών
αφορα στα είδη δια
τροφής (20,4%) και
ακολουθούν η στέ
γαση (14,1%) και οι μεταφορές (12,9%), ενώ
στις υπηρεσίες εκπαί
δευσης αντιστοιχεί
στο μικρότερο μερίδιο
των δαπανών (3,2%).
Μεταξύ του 2016 και
του 2017 το καταναλω.
δαπανών των ελληνι.
της τάξης του 31,5%.
καθώς, σύμφωνα
nuar u να με
κων νοικοκυριων ειναι
προϋπολογι
τα ευρήματα νέας
ρευνας, οι Έλληνες
πλήρωσαν το 2016 1 ,5
δισ. ευρώ για την
πρωτοβάθμια και δευη έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ
για τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς το 2017. Τα
στοιχεία δείχνουν
αφενός την κατρα.
κυλα των δαπανών από
το 2008 μέχρι σήμερα
και αφετέρου το γεγοσυνολική μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών
(αγορές) σημείωσε αύξηση 1% σε σχέση με
το2016 ενώ αυξήθηκε
και η μέση μηνιαία δαπάνη των νοικοκυριών
για αγορές κατά 1,6%,
Αναλυτικά, από την
έρευνα προκύπτουν τα
ευρώ)
τεροβάθμια εκπαί
Η μέση συνολική δα.
πανη για κάθε άτομο
ανήλθε στα 547,51
ευρώ, καταγράφοντας
(8,57
ευρώ). Σε πραγματι.
κούς όρους, η μέση
συνέχεια στην 11
νοτοοστην
Πώληση
ακινητο
με οφεινός ότι ακόμη και σή,
αύξηση
μερα το 18,1%
εξής:
βρίσκεται, υπό την
Η συνολική μηνιαία
απειλή φτώχειας
δαπάνη των νοικοκυ- μηνιαία δαπάνη των τικό πρότυπο δεν πα
Την ίδια ώρα στην Ελ. ριών (αγορές) για το νοικοκυριών αυξήθηκε ρουσίασε σημαντικές
λ δα έχουμε τη δεύ- 2017 ανήλθε στα σε ποσοστό 0,7% ή μεταβολές, παρατη
τερη μεγαλύτερη 5.768.848.031 ευρώ πα- 974 ευρώ, λόγω της ρηση που ισχύει τόσο
Ιδωτική δαπάνη στην
ρουσιάζοντας αύξηση
1%, ή 55.696.602 ευρώ
εrίδρασης του πληθωρισμού το 2017 (0,7%)
για τις τρέχουσες όσο
συνέχεια στην 10
ΕΕ για την υγεία (73%)
λές ΕΝΦΙΑ
το φορολογικό
απόρρητο
Οι τράπεζες ar οκτούν Πρόσβαση
το δρόμο που διευτις πωλήσεις
ΚΟλυνεονουιωλη..
φορολογούμενους
που χρωστουν στην
Εφορία ΕΝΦΙΑ ή Φόρο
συνέχεια στην 2
στο 1 axIS