Πρωτοσέλιδο Αλλαγή:Recognized text:
Á’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÃÅÙÑÃÉÏÕ ÐÁÐÁÍÄÑÅÏÕ 60 Ôçë./Fax: 2610.337735
Â’ ÊÁÔÁÓÔÇÌÁ:

ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ 62 Ôçë./Fax: 2610.423342

ÁËËÁÃÇ

ÁÊÑÙÔÇÑÉÏÕ 52 -ÐÁÔÑÁ

ΤΟΥ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟΥ

ÓÁÂÂÁÔÏ 6 - ÊÕÑÉÁÊÇ 7 ÏÊÔÙÂÑÉÏÕ 2018 - ÅÔÏÓ 44ï - ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 10.636 - ÔÉÌÇ 1 EYÑÙ

ÍÅÌÅÓÉÓ ÃÉÁ
ÔÇÍ ÅÉÑÇÍÇ
Ç ðñþôç ðïéíéêÞ äßùîç ãéá çèéêÞ áõôïõñãßá- Åðïíôáé êáé Üëëåò
Ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία στην ανθρωποκτονία της Ειρήνης Λαγούδη, εναντίον γιατρού που γνώριζε προσωπικά άσκησε ο Εισαγγελέας. Ο γιατρός κατηγορείται ότι έβαλε άτοµο ή άτοµα
να σκοτώσουν την άτυχη µητέρα.
Στην άσκηση δίωξης συµπεριλαµβάνεται και ένα ακόµη άτοµο
στο οποίο αποδίδεται ο ρόλος του φυσικού αυτουργού της ανθρωποκτονίας, χωρίς όµως µέχρι τώρα να έχουν γίνει γνωστά τα
στοιχεία του.

Όπως αποκάλυψε η εκποµπή «Μαζί σου» στον ΣΚΑΪ, µε την Τατιάνα Στεφανίδου, οι διώξεις είχαν ασκηθεί στις 3 του περασµένου
Αυγούστου. Ήδη οι διώξεις έχουν προσωποποιηθεί, ενώ η ανάκριση συνεχίζεται και δεν αποκλείεται να ασκηθούν και νέες.
Δεν αποκλείεται το ενδεχόµενο να ασκηθεί δίωξη για τη δολοφονία της Ειρήνης Λαγούδη και σε άλλο άτοµο, τις επόµενες µέρες.
Οι έρευνες συνεχίζονται µε αµείωτη ένταση και οι συγγενείς της
44χρονης περιµένουν να λάµψει η αλήθεια.

ÊÁÌÌÅÍÏÓ ÁÐÏ ÔÏÍ ÁÑÁÎÏ: ÈÁ
ÖÑÏÍÔÉÓÏÕÌÅ ÔÁ ÓÔÅËÅ×Ç ÔÙÍ Å.Ä.

ÓÅË. 3

ÅÔÏÉÌÏÔÇÔÁ ÃÉÁ ÔÁ ÓÔÑÁÔÇÃÉÊÁ
ÅÑÃÁ ÔÏÕ INTERREG
ÓÅË. 7

ÐÅËÅÔÉÄÇÓ: ÓÕÍÁÍÔÇÓÇ ÌÅ
ÓÕËËÏÃÏÕÓ ÃÉÁ ÔÁ ÁÐÏÑÑÉÌÌÁÔÁ

ÓÅË. 5

Η ανατροπή στην υπόθεση έγινε όταν έγινε γνωστό πως ο εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη κατ’ αγνώστων για ανθρωποκτονία
από πρόθεση κατά συναυτουργία, απόπειρα εµπρησµού κατά συναυτουργία, σύσταση συµµορίας και ηθική αυτουργία στην παραπάνω πράξεις.
Αν και οι αρχικές εκτιµήσεις έκαναν λόγο για αυτοκτονία η οικογένεια της άτυχης γυναίκας, επέµενε πως η Ειρήνη Λαγούδη δεν
έβαλε τέλος στη ζωή της, αλλά δολοφονήθηκε.
ÓÅË.3

ÁÍÔÉ ÃÉÁ ÔÏÍ ÅÉÓÁÃÃÅËÅÁ...
ÓÔÏ ÍÏÓÏÊÏÌÅÉÏ
Αντί για τον εισαγγελέα πήγε στο
νοσοκοµείο τελικά ο φερόµενος ως
δράστης του αιµατηρού επεισοδίου
που έγινε σε κεντρικό ξενοδοχείο
της Πάτρας προχθές.
Ο άνδρας συνελήφθη στο νοσοκοµείο του Αγίου Ανδρέα, λίγες ώρες µετά
το επεισόδιο, καθώς, όπως ισχυρίστηκε
σύµφωνα µε πληροφορίες, είχε τραυµατιστεί και ο ίδιος.
Μεταφέρθηκε στο αστυνοµικό τµήµα όπου σχηµατίστηκε δικογραφία
για απόπειρα ανθρωποκτονίας και ενώ

εκείνη έφτασε στον Εισαγγελέα εκείνος
τελικά δεν πήγε.
Ισχυρίστηκε ότι ένιωθε έντονη αδιαθεσία και πονοκεφάλους και έµεινε στο
νοσοκοµείο ενώ την πόρτα του εισαγγελέα θα την περάσει αύριο.
Σε περίπτωση που και ο εισαγγελέας
του απαγγείλει την ίδια κατηγορία (και
όχι αυτή της σοβαρής σωµατικής βλάβης) θα οδηγηθεί στον ανακριτή.
Στην περίπτωση που του απαγγελθεί
κατηγορία για σωµατική βλάβη θα περάσει τη διαδικασία του αυτοφώρου.

ÁÍÁÂËÇÈÇÊÅ
Ç ÄÉÊÇ ÃÉÁ ÔÏÍ
ÊÁÑÍÁÂÁËÉÊÏ
ÏÑÃÁÍÉÓÌÏ

Ðñüëçøç, Ðáèïëïãßá êáé ×åéñïõñãéêÞ Ìáóôïý,
Âéïøßåò & ÐáñáêåíôÞóåéò ìå Åðåìâáôéêü ÕðÝñç÷ï
ÓáôùâñéÜíäïõ 63-65 & Êïñßíèïõ, ÐÜôñá Ô. 6974 817.140, 2610-279239
[email protected] - www.frontidamastou.gr

Óôï áêñïáôÞñéï Þôáí ðñïãñáììáôéóìÝíç íá óõæçôçèåß ÷èåò ç õðüèåóç ôçò õðåîáßñåóçò áðü ôá ôáìåßá
ôïõ êáñíáâáëéêïý ïñãáíéóìïý ðïóïý ðïõ îåðåñíÜåé ôéò 30.000 åõñþ,
êáé áðïêáëýöèçêå ôïí Ïêôþâñéï
ôïõ 2013. Õðüëïãï áðÝíáíôé óôï
íüìï åßíáé ðñþçí óôÝëå÷ïò ôïõ
ó÷Þìáôïò åíáíôßïí ôïõ ïðïßïõ êéíÞèçêå ç äéïßêçóç ôçò êïéíùöåëïýò
åðé÷åßñçóçò Ðáôñéíü ÊáñíáâÜëé.
Ôåëéêþò áíáâëÞèçêå ãéá ôéò 25
Ïêôùâñßïõ.