Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Παρασκευή
Οκτωβρίου
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
| Επικουρικές συντάξε!s
επηρέασε η
οικονομικη
γεννήσε1S |
Μειώσεις
επικουρι.
στην Ελλάδα |κών συντάξεων που
αίως με καθεστώς πλήρους ή μειωμένηςσύνπροκαλούν «οοκ», ταξης, όταν προ νόμου
καθώς φτάνουν στο Κατρούγκαλου
61,6%, δείχνουν οι ασφαλισμένοι
πρώτες αποφάσεις για έπαιρναν αντίστοιχα
ασφαλισμένους του επικουρικές των 148
IKA-ETEAM οι oroiou ευρώ, 157 ευρώ, 246
εκαναν αιτησεις μετα ευρω
την 1η/1/2015 που οι νέες συντάξεις ξε
ισχύει και εφαρμόζεται περνούν κάθε αλλη
ο διπλός μαθηματικός μείωση που έχει επι
τύπος υπολογισμού με βληθεί από τα Μνημό
τη σημαντική μεί. το νόμο Κατρούγκα. νια και οδηγούν t
ωση του ρυθμού γεν- λου
ανεπτυγμένες οικοομίες που επλήγησαν απο οικονομικη
ριση την τελευταία
δεκαετία υπογραμμί.
Πάντως τα χρηματικά
ποσά είναι μικρότερα
ως και 137 ευρώ μηνι.
αίως σε σχέση με τις
επικουρικές που θα
είχαν προνόμου Κα.
τρούγκαλου! Τα αποεπικουρικές σε εξαφάνιση καθώς στις αιτή.
σεις του 2016, του
2017, του 2018 και των
επόμενων ετών οιπε,
ρικοπές θα είναι ακόμη
μεγαλύτερες, διότι τα
ποσά θα υπολογίζονται
αιτήσεις όμως του
2016, 2017, 2018, 2019
και επόμενων ετών, ο
υπολογισμός θα nepi.
λαμβανει το 0,45% για
ασφάλιση ως το 2014
καιεπιπρόοθετα Υια το
διάστημα ασφάλισης
μικρότερο προσδόκιμο
ζωής μετα τη σύνταξη
ότώς προβλέηει ο νέος
μαθηματικός τύπος
Στις δε επικουρικές
λόγω χηρείας, οι nept
κοπές θα είναι μεΥαλύ
τερες
ζει το Διεθνές Νομι
συνέχεια στην 11
καλυπτήρια
μειώσεων έρχονται ότώς και με ρήτρες μπαινουν και ρήτρες ται ότι, όσοι προλά
των με ρήτρες ηλικίας από 2015 και μετά Μάλιστα επισημαίν
Φραγή σ α
κινητα εαν
στοφες επισημες οις
μεταβιβατο στόμικης πουγια όσους ωμτα
ώνουν περαιτέρω τα
ποσά για όσους βγαίγμα
βουν να αποχωρησουν
πρωτες επισημες απο
στα επόμενα 2 έτη θα
άσεις που εξασφα.
Με το νέο αυτό μικτό
συστημκο οποιος raai
πάρουν λιγότερα από
Ελευθεροτοκαλυπτ και
δείχνουν πολλές επ- τηση το
κουρικές να πέφτουν συντελεστή ανταποδο- τερες
θα έχει
ώσεις θα είναι μικρό.
2016 και το 2017. Όσοι
συνταξιοδοτηθούν αρ.
o no a
laστα 76 ευρω το μήνα
κάθε έτος ασφάλισης
ως τις 31/12/2014. Στις
ταξη μετά τα 70, 72 ή
75 έτη διότι θα έχουν
κο.κ.) θα έχουν ακόμη
συνέχεια στην 10
στα 132 ευρώ μηνι
150ευρώ!
Στα 52,3 δισ. ευρώ
τα έσοδα του κράτουs
την Περίοδο 2009-2016
από τον τουρισμό
όλους τους λογαρια
Τα έσοδα του τομέα αυξήθηκαν πολύ ταχύτερα
από το συνολικό μέγεθ0s tns οικονομ!as
θέσει από 1ης Ιανουα.
2019 η Εθνική |