Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 08:00

22oC, 12:00

20oC, 20:00

20oC - Υγρασία 65%-92% - Άνεμοι: Α-ΝΑ 2-3 μπ. Ανατολή ηλίου: 07:39 - Δύση ηλίου: 19:16

€0.80

Ç ÊÝñêõñá Ý÷åé ðáñÜäïóç óôïí áõôïìáôéóìü...

Η αναφορά στην αποκαλούμενη και 4η
βιομηχανική επανάσταση δεν ταυτίζεται με την καινοτομία και τις γενικότητες περί των εφαρμογών της ψηφιακής τεχνολογίας. Πρόκειται για το επόμενο στάδιο του ανθρώπινου πολιτισμού, στο οποίο διαφοροποιείται οπωσδήποτε ποσοτικά -αρκετοί υποστηρίζουν, και ποιοτικά- η σχέση κεφαλαίου - εργασίας. Η
έννοια ορίζεται ως ο συνδυασμός της αυτο-εκπαίδευσης των μηχανών, της επιστήμης των Δεδομένων και της Τεχνητής Νοημοσύνης. Αυτός ο συνδυασμός εμφανίζεται ως το νέο υπόδειγμα σχέσεων για την ανθρωπότητα και το περιβάλλον της. Προφανώς αναφέρεται και στην
τουριστική οικονομία, μια σύνθετη δραστηριότητα, μεταφορών, υπηρεσιών και πολιτισμού. 3 >>

Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 4740

ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ Ο ΑΝ. ΠΡΕΣΒΗΣ, ΣΥΝΑΝΤΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ

Áíçóõ÷ïýí êáé ïé ¢ããëïé ãéá ôá óêïõðßäéá
Καθησυχαστικός ο Νικολούζος, διασκέδασε τις εντυπώσεις περιγράφοντας
το σχέδιο του Δήμου.

¨Åðéáóáí ÌðïõÝíïò ¢éñåò ï Ðáýëïò ìå ôá ðáéäéÜ ôïõ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τα όσα ανησυχητικά ακούστηκαν για την Κέρκυρα
σχετικά με τη διαχείριση των
σκουπιδιών, στο φετινό συνέδριο
της ‘Ενωσης των τουριστικών
πρακτόρων της Βρετανίας έστειλαν στο νησί τον αναπληρωτή
πρέσβη του Ενωμένου Βασιλείου
(σ.σ. Η.Β.) στην Αθήνα, James
Bryce. Σύμφωνα με την επιστολή
που έστειλε στον δήμαρχο, προκειμένου να συναντηθούν, το αποκλειστικό αντικείμενο του
προβληματισμού και η αιτία του
ταξιδιού του στην Κέρκυρα είναι ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ. Στην Αργεντινή βρίσκονται η Σπυριδούλα Καρύδη, η Παναγιώτα Δόση και ο προπονητής Παύλος
Σκορδίλης, για να συμμετάσχουν τους 3ους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων. Στο αεροδρόμιο στην Αθήνα είχε πάει και ο υφυτα σκουπίδια.
Σελίδα 5>>

«ÐñÜóéíåò
ãùíéÝò», ìå
åèåëïíôéêÞ
ðñùôïâïõëßá,
ó’ üëï ôï Íüôï!

5>>

πουργός αθλητισμού Γ. Βασιλειάδης για να χαιρετήσει την αποστολή.

14>>

«¼ Ýíáò Þ ïé ðåñéóóüôåñïé ÄÞìïé
äåí ìðïñåß íá åßíáé ç áñ÷Þ ôïõ
ðñïâëçìáôéóìïý», ëÝåé ôï ÔÅÅ >>
8

ÐñïâïëÞ êáé äéåèíÝò
äçìïóéïãñáöéêü åíäéáöÝñïí ãéá
ôï 2ï óõíÝäñéï êåñêõñáúêïý
ôïõñéóìïý 3>>

AêñùôçñéáóìÝíåò
ëåìïíüêïõðåò,
ïé ìéêñïìåóáßåò
åðé÷åéñÞóåéò! 4 >>

8716 επισκέπτες
από την κρουαζιέρα,
σήμερα απ’ το λιμάνι
Marella Discovery 2: 06:00 - 23:00
ÅðéâÜôåò: 2.198
Norwegian Star: 12:00 - 19:00
ÅðéâÜôåò: 2.348
MSC Musica: 12:30 - 18:30
ÅðéâÜôåò: 3.223
Golden Iris: 15:00 - 20:30
ÅðéâÜôåò: 947



Τελευταία νέα από την εφημερίδα