Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Πέμπτη
Οκτωβρίου
Έτος 210
Αριθ. Φύλ. : 6576
Τμή : 1.006
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Απευθείαs
στα μέσα
φορολογικ°s
χρήση καρτών
μεταφορά. Τολγ08as του Οκτωβρίου
Τι και Πότε Πρέπει να πληρωθεί
Πονοκέφαλο αποτε.
λούν για τους περισσό.
ασφαλιστικές υποχρε23:59:59, χωρίς την
επιβολή των προβλε
πομένων διοικητικών
κυρώσεων του άρθρου
63δ του Κ.Ν,2190/20
Μετά την ανωτέρω
προθεσμία οι διοικητι
κές κυρώσεις του ανω
τέρω αρθρου θα
επιβληθούν στην
έκταση που αναφέρεται στις διατάξεις του
Κ.Ν,2190/20 (Παρα
ταση που δόθηκε με
την Αρ Πρωτ.: 102102
τερους
φορολογικές
ώσεις κάθε μήνα
Η απευθείας χρήση Παρακάτω αναφέρον
τών καρτών πληρω. ται αναλυτικά οι ημεμών (χρεωστικών,m-1 ρομηνίες στις οποίες
ή θα πρέπει να καταβλη.
στωτικων
προπληρωμένων) στο
θούν οι εισφορές.
μέσα μαζικής μεταφο- Οι ανώνυμες εταιράς και ειδικά στο ρείες δημοσιεύουν
μετρό, θα εξασφαλί.
σει ιδιαίτερα σημα
στο Γ.Ε.ΜΗ
α τις νόμιμα εγκεκρι
!μένες από την τακτική
γενική Συνέλευση ετή.
σιες οικονομικές καταono a έχουν πρόσβαση
οι Νόμιμοι Ελεγκτές
για την Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης
που εκδίδουν και τα
ελεγκτικα Υραφεία
μόνο για τις Εκθέσεις
που εκδίδονται από τα
μέλη τους, καθώς και
οι ελεγχόμενες επχει.
ρησεις μονο για τα
στοιχεία που τις αφο(10ου) μηνα από τη
λήξη της ελεγχόμενης
διαχειριστικής περιό
οφέλη
-28/09/2018).
στους κατόχους των
καρτών όσο και στο
Ηλεκτρονική υποβολή Ετήσιου Φορολονικού Πιστοποιητικού
Το Ετήσιο Φορολογικό Πιστοτοιητικό
γνωστοποιείται εγγρά.
Φως στην ελεγχόμενη
επιχείρηση και οριστικοποιείται με την ηλεκτρονική υποβολή του
συνέχεια στην 11
στάσεις.
Για διαχειριστική πε
ρίοδο που λήγει στις
31/12/2017 το ετήσι
φορολογικό Πιστοποι
ητικό υποβάλλεται
στην ελεγχόμενη εται.
B. την έκθεση διαχεί.
ρισης και
ΕεοικονοΙν, τη γνώμη του νόμι.
μου ελεγκτή ή του
ελεγκτικού γραφείου
υηση κ
όπου απαιτείται
ρεια.
οίκον 11:
. Οι υπόχρεοι οφεί.
Εως 10 Οκτωβρίου
λουν να δημοσιεύσουν στη σχετική βάση δε. ρουν. Η ως άνω ηλε- 2018
Εγκρίθηκαν άλλεsl ισολογισμό στο ΓΕΜΗ:
Εως και σήμερα, Τρίτη
2/10/2018 και ώρα
δομένων που τηρεί η
Ανεξάρτητη Αρχή Δη.
μοσίων Εσόδων στην
κτρονική
πραγματοποιείται έως
το τέλος του δέκατου
Η ηλεκτρονική υποβολή του moronoinTI
υποβολή
9.500 αιτήσε!s
συνέχεια στην 10
Διευκρινίσε1s
του υπ. Εργασ1as
για την απονομή
συντάξεων
Αλλες 9.455 αιτήσεις
εγκρίθηκαν από την
Επενδυτική Emrpom
και εντάχθηκαν στο
πρόγραμμα ηκανοου
«Εξοικονόμηση κατ' οίκον 11»
με τις μισές περιπου
αιτήσεις να αφορούν
σε κατοικίες χαμηλής
και συνταξιούχου
ενεργειακής κατηγο.
Ο επιλέξιμος προ
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9