Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Οικονομική Τετάρτη
Οκτωβρίου
Έτος 210
Αριθ. Φύλ .: 6575
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου 26 . Τ.Κ. 54453-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ . Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Ποιοι θα
πάρουν
«Τσεκούρι»
το Ειδικό
ΕΠΟΧΙΚΟ στα βαρέα ανθυγιεινά
Βοήθημα
του 2018
Αναμένεται από το 2019 βάσει του μνημονίου
Τσεκούρι" στα επ- περικοπές μέχρι και
δόματα των βαρέων εξάλειψη στα επιδόανθυγιεινών που μο- ματα επικίνδυνης και
ραζε αφειδώς τα δύο ανθυγιεινής εργασίας
τελευταία χρόνια η κυ- των εργαζομένων
βέρνηση, κυρίως Στην Έκθεση Συμστουςδημοτικούς μόρφωσης του ΕΜΣ
υπαλλήλους αναμένε- αναφέρεται πως το
ται από το 2019. Βάσει «αναθεωρημένο σύ.
του μνημονίου η κυ- στημα» καταβολής
βέρνηση είναι υποχρε- των επιδοματών αυτ
Ξεκινούν οι αιτήσεις
για το Ειδικό Εποχικό
Βοήθημα του ΟΑΕΔ.
Οπως ανακοινωσε ο
ΟΑΕΔ ξεκινά τη Δευωμένη
να θα οριστικοποιηθεί
επανεξετάσει όλα τα στις αρχές του 2019.Η
επιδόματα στους δη. μείωσηαυτή θα προκύ
μοσίους υπαλλήλους ψει από την «επενεξέ
και να τα εναρμονίσει ταση του ισχύοντος από το καθεστώς με στήσει η κυβέρνηση
σύμφωνα με την κον καθεστώτος» των εν τις αλλαγές που θα έρ, για τα επιδόματα του
νοτική νομοθεσία, ή λόγω επιδομάτων
καλύτερα με βάση το Το μεγάλο ψαλίδι
τέρα 8 Οκτωβρίου
συνέχεια στην 11 Ι
θουν και να έχουν έτσι Δημοσίου θα πρέπει να
απώλεια στο μηνιαίο έχει δώσει την προκαθεστ ολοο η Ευρ ει
ω τις αρχες του 2010
εισοδημι 5τοευρο35
ταση ο ς για τη μετα
ουτε μια
σύνταεη με
Παρannnnn
ασφαηση
Παίκτη Ένωση
Ειδικότερα σε ό,τι
αφορά στο Δημόσιο η
Εκθεση Συμμόρφωσης
για την Ελλάδα την
οποία εξέδωσε ο Ευ.
ρωπαϊκός Μηχανισμός
Στήριξης
παραπάνω, οι Δημόσιοι
υπάλληλοι που λαμβα.
νουν αυτα τα εηυδόματα
αντιμέτωποι με περικοπές στο rooo του επι.
δόματος
ακόμη και να βγουν
μήνα. Να σημειωθεί ότι
το επίδομα των βαρέων ανθυγιεινών κυμαίνεται από 50 ως 150
ευρώ μηνιαίως
επιδομάτων των εργα.
ζόμενων. Θα ακολου
θήσει υπουργική
απόφαση η οποία μάλιστα θα καταργεί όλες
τις προηγούμενες αποφάσεις για τα επιδό
έρχονται
Μέχρι τον Φεβρουα.
ριο του νέους έτους η
επιτροπή που έχει συ
μπορεί
οι συνταξιο
iπροβλέπει
συνέχεια στην 10
ΤΟ «ΚΟληΟ»
με τιs δωρεέs
1 σε χρήμα
«Το Υπουργείο Εργασίας έχει εκδώσει
τρείς εγκυκλίους για
το ίδιο θέμα (παράλ
ληλη ασφάλιση) με
σκοπό την καθυστέ
ρηση, χωρίς όμως να
έχει εκδώσει ούτε μια
απόφαση συνταξιοδό
συνέχεια στην 2
Που εξαφανίζει
τα τεκμήρια
Σελίδα 9