Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Eνηµέρωση

ΤΕΤΑΡΤΗ

τώρα!

3

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2018
ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 17ος / Αριθµ. φύλλου 4954/ ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ∆ΕΚΑΗΜΕΡΟΥ
ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΚΡΗ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ «Γ»

ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ... ΕΠΙ ΣΥΣΚΕΨΕΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Οι πρώτες
«µίνι»
παρεµβάσεις

Στο «σκοτάδι»
το φράγµα Πείρου
-Παραπείρου

ΣΕΛ. 7

ΣΕΛ. 7

∆ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΗ ΚΑΤΑΡΡΕΥΣΗ ΣΕ ΕΝΑΝ ΧΡΟΝΟ (2017)

ΣΕΛ. 19-26

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Υποδοχή
µε «βροχή»
αιτηµάτων
ΣΕΛ. 4

2.629

Γάµοι: Τα ∆ηµαρχεία

υπερτερούν
της Εκκλησίας,
µεγαλώνει
και το ποσοστό των
συµφώνων διαβίωσης

λιγότεροι

από τις γεννήσεις

5.224
ΣΕΛ. 6

ΝΕΟ ΠΛΗΓΜΑ ΣΕ ΕΝΑ ΑΚΟΜΗ ΚΥΚΛΩΜΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ

Α Θ ΛΗ Τ Ι Σ Μ Ο Σ
Ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΥΠΟ∆ΕΧΕΤΑΙ (18.00) ΤΟΝ
ΑΡΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ

Οι αυτόπτες δεν
είδαν τους δράστες!

Καλή αρχή
µε πρόκριση

ΣΕΛ. 2

n Απόλλωνας:

ΕΝΩ ΤΜΗΜΑΤΑ ΚΛΕΙΝΟΥΝ
ΚΑΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΚΑΘΟΝΤΑΙ

ΣΕΛ. 3

Περισσότεροι
οι θάνατοι

στη ∆υτική Ελλάδα

«ΤΟΝ ΧΤΥΠΟΥΣΑΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ,
ΑΛΛΑ ∆ΕΝ ∆ΙΑΚΡΙΝΑΜΕ»

Αγώνας για
τη διάσωση
του 10ου Λυκείου

7.853

Έπιασε δουλειά η
«επιτροπή σωτηρίας»

Το όνειρο «έσβησε»
στην Κάτω Βασιλική

Αιµατηρή συµπλοκή
στον Κόκκινο Μύλο

«∆ΕΙΛΗ» ΕΠΙΣTΡΟΦΗ ΟΜΑ∆ΩΝ ΑΛΛΟ∆ΑΠΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗ ΛΙΜΕΝΙΚΗ ΖΩΝΗ

ΣΕΛ. 5

ΣΕΛ. 3

«ΕΦΥΓΕ» ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΕΡΕΣ
ΜΕΤΑ ΤΟΝ Α∆ΕΛΦΟ ΤΟΥ

Συγκίνηση
για τον
παλαίµαχο
διαιτητή
Χ. Ιωάννου

ΣΕΛ. 13-18, 39