Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Συνέδριο για την κανονιστική συμμόρφωση στην επιχειρηματικότητα
S> TE
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικών και Επιχειρηματικών Ειδήσεων . Προμηθειών και Δημοπρασιών
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email: [email protected]
ΑΘΗΝΑ. Email: [email protected]
ή Email: [email protected]
ΕΤΟΣ 22ο . Τιμή Περ.:0,50 E
Α.Φ. 5322 Τρίτη 02.10.2018
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778
ΑΘΗΝΑ-Πλομονοίας (Γλάδστωνος 5) :
Τηλ :210-3304587 FAX :210-3304605
Ο νέος φόρος
>>> Τελ.
ακινητων
εόλη τη
Ελλάδα
Προχωρά το Ειδικό Χωροταξικό
για τον τουρισμό
Χωρίς περικοπή συντάξεων το
σχέδιο του προϋπολογισμού
Οι Βρετανο."πλημμύρισαν
τα αεροδρόμια της Fraport
εων που επιβάλ
λονται στις μεταβιβάσεις ακινή
τ(ον εοχονται σε χιΛιαοες περιοχές της χαρας από την 1η Ιανοναρίου 2019, όταν θα τεθούν σε
ισχύ οι νέες αντκειμενικές τιμές
ακινήτον, όπως προέκυμαν από
τις αναπροσαρμογές της 12ης
Ιουνίου 2018.
Οι νέες αντικειμενικές τιμές εφαομόζονται φέτος μόνο για τον
του Ενιαίου
ιδιοκτησίας
Αχινή των
(ΕΝΦΙ.A.). Για τον υπολογισμό
τελών που επιβαρύνουν την
κίνητη περιουσία, εξακολουθουν να χρησιμοποιουνται οι
προηγούμενες τιμές μέχρι και τις
31-12-2018. Από την 1η-1-2019
όμως όλοι οι φρου και οι λοιπές
επιβαρύνσεις στα ακίνητα θα
ι με βάση τις νέες
ιμ4οονα με τα στοιχεια των
αρμοουον υπηρεσι(ον του υπονογείου Οικονομικών, οι αντικειμε
νικές τιμές καλύπτουν 10.216
ιώσιμη ανάπτυξη το μεγ
στοιχημα για την 01χονομία
ζώνες)0379ες δηλαδη σε 3.7921
ειναι αυζημενες σε
συγκοιση με
«Η παρουσία στην Αθήνα των ΜμΕ, της Οθοτερης εφαρμογής
διαχειριστονατό 98χρηματιστη )-ταν κανόνων εταιριχης διακια του χοσμου, μέλη της WFE- υβέρνησης και της υιοθéTI!σης
χανόνον ESG
ουσες.
*Στο 21%, δηλαδή σε 2. 122
ςονες οι τιμες που χαοοριστηκαν
ν 12η Ιουνίου 2018 είναι μειο)-1 που φιλοξε
μένες σε σύγκριση με τις ισχύουνούν σχεδόν 45.000 αρχών
ς εταιρίες με neq
οποίηση που ξεπερνάει τα 82,5
τρισ. δολάρια . είναι μεγάλη τιμή
Governance) που αποτελούν
μείζονα θεματα για όλες τις αγογια την Ελλάδα» δηλώνει στο
"ζώνες" οι τιμές έμειναν αμετάβΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύυβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηναν
Απολυτη κυριαρχία των Βρετανων επισκεπτων καταγραφη
κε την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου στα 14 πεουρερεια
κα αεροδρόμια που διαχειρίζεται από τον Απριλιο του 2017
Συμα να με τον n Σ ha οίδη η
βιοσιμη ανάπτυ η είναι το
μεγαλύτε&ο στοίχημα για την
ελληνικη οιχονομία για τις επόμενες δεκαετιες χαι αυτο ατ αιτεί μια
αποτελεσματική χρηση της χεφα
λαιαγοράς μας. Θεματα που θα
συ ητηθουν στην Ετήσια Συναντηση της Παγκοσμιας Ουοο τον
δίας χρηματιστηριων καί αφορ
τις τεχνολογικές και κανονιστιχες τασεις στο χοροχαι τις
ιδιαίτερες ανάγκες x0uq αίων
Ουσιαστιχά, οι αντι,χειμενιχές
τιμές μεταβλήθηχαν στο 58% των
"ζονών όλης της χώρας, δηλαδή
στην πλειονότητα των περιοχών
όπου εφαρμόζεται το συστημα
του αντικει μενιχου ποσο
σμου τον φοοοηογητεων αξιων
Πρόκειται για την 58η Γενική
Συνελευση χαι Ετήσια Συνα τη σι
της Παγκοσμιας Ομοσπονδίας
Χρηματιστηρίων (WH) που θα
διε αχθεί στην Αθήνα ατο τις 2
εος τις 4Cb o οου, 2018 χαι 0α
φιλοξενηθεί απο το Χρηματιστη οη γερμανι2ecov συμαρερόντον Fraport Greece.
)1 εθνικότητες τον ξένων νής τουριστικής περιόδου,
νουν τα μέγι Or απο το αεοοδρομο της Αθήνας, αλλα και
του Ηρακλείου που είναι το
περρερειακό αεροδρομιο
με τη μεγα/ υτερη κινηση
να αεροδρομια, μαλιστα,
αποτυπωνει σε μεγαλο
Από τη μεταβολή (αύξηση ή
μειωση) των αν/ΤΙΧειμενιχων
τιμών
βαθμό τις ανακατατάξεις
συντελούνται
Παράλληλα, επισημαίνει,ότι είναι
μια σημαντικη ευκαιρια για το
Χρηματιστη ριο Αθηνων και το
οικοσι στημα της χεφα αια ο ας
μας να νοο σε ατο κοντα τον
παλμό και τη δυναμική της παγκόσυ.ας οικονομίας, καθώς μέσω
τον χε4αλαιαγοουν διαμορΤώνε
ται η αξία της χρημ
ίνα. σημαντικο νακατανοηθουν και να ενοχοματο ουν στον ευρυτε00 σχεδια
σμο της αποτελεσμα τιχης χρησης
(netvorom,
υπόψη για τον προσδιορισμό των
κου τουρισμου. Παρ οτι τα κατα τους καλοκαιρινους
στοιχεια δεν απειχονίζουν
την π ηρη ειχονα της φετι
μήνες.
των) στο 58% των περιοχων της
χωρις θα επηρεαστεί ο φόρος
μεταβίβασης ακινήτων (Φ.Μ.Α.),
ο οποίος υπολογίζεται με 3% επί
της αντικειμενικής αξίας χάθε
παλούμενου
ουνει τον αγο αστη
της xeqoucuorr0ας μας.
ακινητου και επ