Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
( Σάββατο
Οικονομική 129
Σεπτεμβρίου
Έτος 210
Αριθ. ΦύΑ: 6572
Τιμή: 1.00€
Βαλτετσίου) 26 . Τ.Κ. 54453 . ΘΕΣ ΝΙΚΗ-Τηλ.: 2310 952232 FAX: 2310 9522333
Δείτε
αν κερδίσατε
στην κλήρωση στη νέα
λοταρία
ΟΑΕΔ: Εεκινά η υποβολή
ηλεκτρονικών αιτήσεων
για το ειδικό εΠΟχικό επίδομα
ano δείξουν
Από την ερχόμενη
Τρίτη 2 Οκτωβρίου ξε.
Κίνα ηλεκτρονικά στον
ΟΑΕΔ η υποβολή των
αιτήσεών για την κατα.
βολή του ειδικού εποχικού βοηθήματος στις
επαγγελματικές κατηγορίες δικαιούχων ερ.
γαζομένων. Η λήξη
υποβολής των αιτή.
σεων για την κατα.
βολή του ειδικού
εποχικού βοηθήματος
λιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και
ασκούν ένα από τα πιο
κάτω επαγγέλματα: Οι
κοδόμο, λατόμοι
ασβεστοποιοί, πλινθο
ποιοί, αγγειοπλάστες
δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπν εργα
τες, μουσικοί μέλη των
οικείων επαγγελματικών σωματείων, υπο
δ ημα τ ε ρ γ α τ ε ς
μισθωτοί ναυπηγοεπι
σκευαστικής ζώνης
Εγινε την Πέμπτη το
απόγευμα η φορολοταρία αΠΟδείξεων της
ΑΑΔΕ για τονΣεπτέμ.
βριο και αναδείχθη.Ι ορίζεται η 30/11/2018.
χειριστές εκσκαπτι. σμυριδεργατες
μικροτερο απο το ποσο
καν οι 1.000 τυχεροί Οι δικαιούχοι θα μπο- κών-ανυψωτικών-οδο. Συνταξιούχοι, οι των 495,75 €. (Από.
φορολογούμενοι που ρούν να υποβάλουν ποιητικών-γεωτρητικώ οποίοι υπέβαλαν a- φαση του ΔΣ του
κερδίζουν από 1.000! την αιτηση και στα ν μηχανημάτων, ηθο- τηση συνταξιοδότησης ΟΑΕΔ 2712/63/3-10
ποιοί, τεχνικοι κινημα.
ΚΕΠ, ωστόσο αυτή τη
μέχρι 10/9/2018. rou
2017)
συνέχεια στην 111 δυνατότητα θα την τογράφου
και κατά το έτος 2017 Όσοι καθίστανται
11/9/2018 και μετα, και
πληρούν τις προϋποθέ
σεις, είναι επίσης δι
έχουν από, τις
8/10/2018 και μέχρι τη
τηλεόρασης, ταξιθέ.
τες θεάτρου-κινηματογράφου. χειριστές και
βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές
συνταξιούχοι
ασκούσαν ένα από τα
επαγγέλ.
ματα και έχουν, τις
προϋποθέσεις για την
παραπάνω
Αναδρομικά:
1,2 δισ. ευρώ
σε ένστολ0us,
δικαστικούs
και Πανεπιστημιακο us
λήξη τηςπροθεσμίας
ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ
Δικαιούχοι του βοηλήψη του βοηθήματος
καιούχοι
θήματος ειναν τα κινηματογράφου ,και έτους 2018, δικαιού. βοηθήματος
άτομα που παρέχουν θεάτρου, ταμίες κινη- ται το εποχικό βοή. Οι ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
την εργασία στην Ελ.
λάδα, εφόσον υπά. τρου
γονται
υποχρεωτική ασφα. τιστικού κλάδου και κουρική)
ματογράφου και θεα.
θημα εφόσον τοποσό
της σύνταξης nou λαμ.
επιειναι
ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
μισθωτοί
Στις προυποθέσεις
που απαιτούνται για τη
συνέχεια στην 10
τουριστικού και επισβάνουν (κύρια και
Capital
ontrolS,
Αναδρομικά 1.2 δισ.
ευρώ εφαπαξ μέχρι το
τέλος του έτους οκο
πεύει να δώσει η κυβέρνηση
ένστολους, δικαστι.
κους και πανεπιστη
Χωρ,s περιορισμό οι αναλήψ65
μετρητών στην Ελλάδα
μιακους
Το Μαξίμου, σύμ
φωνα με τα «Νέα» θα
συνέχεια στην 2
Σελίδα 9