Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27139
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
ηλ. 210-3215692-688 FAX 210-321587
www.dimoprasion.gr
Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
στην εκμεταΑΑευση
υορογοναν ρακων σε
κρητη και
Άρση των capital controls
εντος της χώρας
φής αναλήψει
ματα στην Ελλάδα.
ηΨεις μετρητών από τα ιδρύάλλον
* Επιτρέπονται από την 1η ΟκτωΣταθάκης, τη συζήτηση για τις επιπτώ
σεις της αύξησης των δικαιωμάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθ!αχα στη ΔΕΗ
τρητών από τα ιδρύματα στο εξωτ
έως του ποσού των 5.000 ευρώ.
απόφασης το ποσό μεταφοράς ευρώ ή
μίσματος στο εξωτερικό από
στούν στη βάση τQ1μήνου ή τετ!αμήνου
και με βάση τα φετινά αποτελέσματα
3.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ. Συγκεκρι
μένα, επιτρέπεται η μεταφορά χαρτοΑπαντώντας σε ερώτηση
στο πλαίσι
μισμα ανα φυσικο προσωπο και ανα
αι με τη δημοσίευ
της απόφασης και θα διεκπεραιώνοδίκτυο των υποκαταστημάτων οι συναλλαγές νομιχών
Σε χαμηλό
Βαρομετρικό n
οικονομικη
εμΠιστοσυνη στην
Τουρκία
νται απευθείας από το
προσωπων
εξωτερικό στο πλαίσιο των επιχειρη
ιχών τους δραστηριοτήτω
λη σήμερα (σ.σ. Πέμπτη) για δημοσίευση
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και
σύμφωναμε αυτη τροποποιούνται οι πε
ριορισμοί στην ανάληψη μετρητών χαι στη
μεταφορά κεφαλαίων που θεσπί
της αυξησης του ποσου που μπορουν να
στείλουν στο εξιοτερικό, από 40.000 ευρώ
σε 100.000 ευρω για κάθε συναλλαγη α
πλήρως ο
για την ανάληψη μετ ητών και την κινη
ση των χεφαλαιων εντος της χω!ας, με
τη νέα «χαλά!ωση» των capital cont
Παράλληλα, γίνεται περαιτέρω σταδιακή
Επιτρέπεται η μεταφορά στο εξωτε
Q1ΧΟ χρηματιχων ποσών που αποτε ΛΟυν
κερόη χαι μερισματα προερχομενα απο
νομία σημείωσε τον Σεπτέμβ010 τη μεγα.
λύτε!η πτώση εδώ και μία δεκαετία, κα
ταγ!άφοντας βουτιά κατά 15,4%, συμ.
φωνα με τα επισημα στοιχεια που ανα
κοινώθηχαν σήμε!α (σ.σ. Πέμπτη), ενισχύοντας τις ανησυχίες για σημαντική
επιΌάδυνση καθώς η αναδυόμενη οικο
ομια με εντυπωσιακές χαποτε επιδόσεις
ισμων σε ο,τι αφοΟα
της 18ης Ιουλίου 2015 Α, 84), όπως ισχύ
στην μεταφοΟά κεφαλαίων στο εξωτεQ1
Ειδικότερα:
στην Ελλάδα μετά τη δημοσίευση της απόΕπιτρέπονται πλέον από την 1η
φασης, έως ποσοστού 100%
χονομιχών, Ευκλείδη Τσακαλώτου, εστά
κτωβρίου χωρίς περιορισμό
«Ατμομηχανή» της ελληνικής οικονομίας
μα ένδει
ερών οικονομι%ώνΗ υπουογός Τουρισμού. Ελενα Κονστοχευμένες πολιτικές και δράσεις στον
ακρο ουτι στην
εκ εση yia το
ντουοά, στο μήνυμά της για τον ε0Qτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας TouQ1σμού
δοφορίας τους. Αναδείξαμε τ
σε πραγματική δύναμη «αλλαγής» για τη
υρισμό, να ενισχυθούν και οι υπόλοιποι
σχόληση, να δημιουργηθούν νέες επενδύ
πωφεληθούν από την ανάπτυξη που χινη
αφιέρωμέν
ματισμό, αναφέρει: «Η χυβέοησή μας έπαραγωγικοί κλάδοι
Δεν εφησυχάζουμε. Εχουμε διαμορφώ
Ο ελληνικός Βυθός αποκα
ηνπτεται «με μια ανασα»
ναι η π!ώτη κυβ€Qνηση που αναγνώ!ισε
α χρόνια
ν αξία και την
ιησαμε, καταγράφοντας σημαντικη
να διατηρήσο
ξη και την
οινωνική ευημερία. Το 2018
Βαρυ το τιμημα της φτωχειας στην
α 10 1Kn nn1K1α Υια τις νοητικές
ικανοτητες ενος αν ρωπον
ην αφανη μαγεια και τις χρυμμε.
ελληνικο
καιρία να ανακαλύψουν
ψήφια μέχQ1 σήμέρα αύξηση στις διε
θνείς αφίξεις και τις του!ιστικές εισπQά
Όπως όλα δείχνουν θα σπάσουμε το
ποβρώχιας έκθεσης φωτογ!αφίας στο
κόσμο με θέμα τον ελληνικό βυθό, που φι
λοξενή θηκε στην Αμοργό από τις 19 έως
α παιδιά που μεγαλώνουν μέσα στη φτώχεια και γενικά ζουν σε μειονεκτικές κοι
πτών με την χροναζιέρα.
νωνικοοικονομικές συνθηκες, ειναι πιθανότερο να έχουν χει!ότε!ες γνωστικές-νοητικές
δε ιότητες μετά την ενηλικίωση τους και εως προχ)Qημενη ηλικια, συμφωνα με μια νέ
α ευρωπαϊκή επιστημονιχή έρευνα.
εθνικη χαι περιφερειακή του
Εντυπωσιακές φωτογραφιες από το
ες σε ένα υποθαλάσσιο σπήλαιο στον Αγιο Παύλο της Αμοργού, συ
ιστι η πολιτικη μας επιχειρησαμε αι
πετύχαμε το μεγαλύτερο τουριστικό άλμα
όλων των εποχών, που αποτυπώθηκε στα
συνεχή QEXOQ τα τέσσερα τελευταία χρό
ια στις αφίξεις, τα έσοδα και όλα τα τ
α σκέψης, μάθησης
συλλογισμού μνήμης χαι επίλυσης προβλημάτων, αξιολογήθηκαν με βάση

Τελευταία νέα από την εφημερίδα